กรมการทหารสื่อสาร
 
พลเอกปรีชา จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ.(๒) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ฟังบรรยายสรุปด้านการส่งกำลังบำรุง และชมนิทรรศการผลงานของ นขต.สส. เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พ.ย.57 เวลาประมาณ 1300
พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ จก.สส.
ได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติแก่ข้าราชการ
ในสังกัด นขต.สส. ที่ห้องประชุม รร.สส.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ย.57
พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ จก.สส.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
และมอบประกาศนียบัตร นนส.เหล่า ส.
หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 17 (2/56)
ณ พัน.นร.รร.ส.สส. กระทุ่มแบน
เมื่อวันที่ 31 ต.ค.57
พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ จก.สส. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร ที่สอบได้จากการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก เมื่อวันที่ 15 ต.ค.57 ณ บก.สส.

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 1000 พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ จก.สส.นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา สส. เดินทางไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อตรวจพระอาการ

บันทึกเทปถวายอาเศียรวาทราชสดุดีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พลโท สุชาติ ผ่องพุฒิ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร ได้นำคณะนายทหาร หน. นขต.สส. และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา สส.

พล.อ.อักษรา เกิดผล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กองทัพบก รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 57 เวลา 0930
พิธีทอดกฐินประจำปี กรมการทหารสื่อสาร
วันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 1000 กรมการทหารสื่อสาร ได้จัดงานพิธีทอดกฐินสามัคคี สส.ประจำปี2557 ณ วัดราษฎร์บำรุง(หงอนไก่) ตำบลคลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ เจ้ากรมการทหารสื่อสารเป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะแม่บ้านสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กำลังพลข้าราชการ สส. และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ( จ.ส.อ.สุทัศน์ ศิลาอ่อน / ถ่ายภาพ)


 

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ จก.สส. ระหว่าง พล.ท.กำธร บุณยะสุต (คนเก่า) กับ พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ (คนใหม่) ท่ามกลางข้าราชการ หน่วยขึ้นตรง สส.ร่วมพิธีจำนวนมาก เมื่อวันที่ 1 ต.ค.57 เวลา 0830 น. ณ กรมการทหารสื่อสาร บทความทางวิชาการ เรื่อง เครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network)
 บทความทางวิชาการเรื่อง ไวแมกซ์ ( WIMAX )

  สอบราคาจ้างโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร
     ของกองทัพบก จำนวน ๕ เว็บไซต์ (อ่านต่อ)
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียม (อ่านต่อ)
  ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
     (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (อ่านต่อ)

ประกาศเชิญชวน
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ส. การจ้างปรับปรุงวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคมสื่อสารความเร็วสูง เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ส. ชุดจอ LED สนับสนุน สลก.ทบ. เพื่อดำเนินการจัดหา
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ส. ตามโครงการเสริมสร้างความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำหรับศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
ประกาศฯ สส. เรื่อง การเสนอข้อมูลคุณลักษณะระบบการติดต่อสื่อสารทางยุทธวิธีมาใช้ใน ทบ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ส. ระบบอำนวยการ
    ยิงปืนใหญ่ด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินการจัดหา สนับสนุนให้กับ ศป.น
ประกาศสอบราคา
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิประจำชุมทางสายโทรศัพท์ จำนวน ๒๖ งาน
ประกาศสอบราคาซื้อแบตเตอรี่แห้ง BA-5374/U กลุ่มงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การจัดหาเพื่อแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)
ประกาศสอบราคาซื้อแบตเตอรี่และวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้งแบบต่างๆ สนับสนุนหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่กำลังพลประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อแบตเตอรี่และวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้งแบบต่างๆ สนับสนุนหลักสูตร เพื่อผลิตกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อแบตเตอรี่แห้ง UM-1 ทดแทนการรองจ่ายให้กับหน่วยต่าง ๆ ตามโครงการทหารพราน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศประกวดราคา
TOR ประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้งและชุดกล่องแบตเตอรี่, แบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้ และแบตเตอรี่แห้งชนิดสามารถประจุไฟใหม่ได้ จำนวน ๓ รายการ (๑๖ รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th
TOR โครงการจัดซื้อ สป. สาย ส. รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท งบลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑)
     email : torsignal@rta.mi.th
TOR ประกวดราคาจัดซื้อ สป.สาย ส. กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ รายการ
     email : torsignal@rta.mi.th [ เงื่อนไขเพิ่มเติม ]
TOR ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัด ทดสอบ และวิเคราะห์ สนับสนุน กรมการทหารสื่อสาร (กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร) จำนวน 3 รายการ (24 รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th [ เงื่อนไขเพิ่มเติม ]
TOR ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (32 รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th
TOR ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดสำหรับงานซ่อมและอุปกรณ์ปรับเทียบ จำนวน 11 รายการ
     email : torsignal@rta.mi.th
TOR ประกวดราคาจัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง UM-1 จำนวน ๑ รายการ (๑๙๒,๐๘๕ ก้อน)
     email : torsignal@rta.mi.th
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้ง, ชุดกล่องและชุดประกอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 4 รายการ (26 รายการย่อย)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดสำหรับงานซ่อมและอุปกรณ์ปรับเทียบ จำนวน 11 รายการ
TOR โครงการจัดหาหมึกพิมพ์พราเดอร์ใช้กับโครการระบบสารสนเทศ ทบ. MIS กลุ่มงบงานส่งกำลัง และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์
     email : torsignal@rta.mi.th
TOR ประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ ALKALINE RAW MATERIAL (ชนิดขั้วบวกเรียบ) จำนวน 1 รายการ (16 รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th
TOR ประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ LR6 จำนวน 1 รายการ (16 รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th
ประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ ALKALINE RAW MATERIAL (ชนิดขั้วบวกเรียบ) จำนวน 1 รายการ (16 รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th
ประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ LR6 จำนวน 1 รายการ (16 รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th
ร่าง TOR จัดซื้อวัสดุประกอบการถ่ายภาพนิ่ง, ภาพยนตร์และวีดีโอ ในกิจการทั่ว ทบ. จำนวน ๗๔ รายการ
     email : torsignal@rta.mi.th
ร่าง TOR จัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒ รายการ (๕ รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th
ร่าง TOR จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมภายในกล่องวงจร จำนวน ๓๔๐ รายการ
     email : torsignal@rta.mi.th

ข้อมูลเอกสารตัวอย่างการจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบ
    สารสนเทศ ทบ.ระยะที่ ๑ (MIS) ประจำปีงบประมาณ ๕๗
    รายละเอียดดังนี้
    - ข่าวแจ้งเตือนการซ่อมบำรุงระบบMIS ปี ๕๗
    - ตรวจสอบยอดเงินของแต่ละหน่วย
    - ตัวอย่างการตรวจสอบราคากลาง
    - ตัวอย่างรายละเอียดประกอบการจ้าง
    - ตัวอย่างเสนอความต้องการจ้างคอมพิวเตอร์
    - เอกสารตัวอย่าง   

เผยแพร่ราคากลาง
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ระบบกล้องวงจรปิดสนามบินสระพรานนาค พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง สนับสนุน ศบบ. เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รายการ (๑๓ รายการย่อย)
ราคากลางการจัดหาชิ้นส่วนซ่อม สป.สาย ส. เร่งด่วน (ชิ้นส่วนซ่อมไมโครโฟน) สนับสนุน กจสท.สส. จำนวน ๑๘ รายการ ภายในวงเงิน ๒๙๖,๓๙๐.-บาท
ราคากลางการจัดซื้อ ชุดวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคมระยะใกล้ขยายความจุได้ . พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง สนับสนุน กคย.สพ.ทบ. เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ราคากลางการจัดซื้อ สป.สาย ส. ประเภทชุดวิทยุที่ใช้งานทางทหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามโครงการจัดตั้ง พล.ร.๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑)
ราคากลางโครงการจัดซื้อแบเเตอรี่สำหรับตัวอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑)
ราคากลางจ้างซ่อมระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครื่องตรวจอากาศหอบังคับการบินสนามบินสระพานนาค ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ราคากลางจัดซื้อสป.สาย ส. สำหรับการปรับปรุงห้องประชุม นขต.ทบ.(ห้อง ๒๔๑) เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ รายการ
ราคากลางโครงการจัดซื้อ สป. สาย ส. รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท งบลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑)
ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้งและชุดกล่องแบตเตอรี่, แบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้ และแบตเตอรี่แห้ง ชนิดสามารถประจุไฟใหม่ได้ จำนวน ๓ รายการ (๑๖ รายการย่อย)
ราคากลางจัดซื้อระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่อัตโนมัติ ด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สนับสนุน ศป. จำนวน 4 ระบบ
ราคากลางเช่าใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 1 งาน
ราคากลางจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารเร่งด่วน จำนวน 3 รายการ
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ประเภทชุดวิทยุระบบ VHF/FM พลเรือน จำนวน ๒ รายการ
ราคากลางจัดซื้อสป.สาย ส. ตามโครงการจัดตั้งหน่วย พล.ม.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รายการ
ราคากลางเครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์และกระสุนจริง พร้อมอาคาร สนับสนุน ร.๓๑ รอ. สนับสนุนงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วย และยุทโธปกรณ์โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกของ ยศ.ทบ. วงเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
ราคากลางจัดซื้อชุดรับ-ส่งข้อมูลระบบป้องกันภัยทางอากาศ สนับสนุน นปอ. เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ รายการ (๘ ชุด) ภายในวงเงิน ๔๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อ สป.สาย ส. กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ สป.สาย ส.ตามโครงการจัดตั้ง พล.ม.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๘๒๗,๙๗๖.๗๐ เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ ๒๘,๑๕๑,๒๐๗.๘๐บาท
ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัด ทดสอบ และวิเคราะห์ สนับสนุน สส. (กวก.สส.) จำนวน ๓ รายการ (๒๔ รายการย่อย)
ราคากลางจ้างติดตั้งระบบดินป้องกันไฟกระโชกของระบบรักษาความปลอดภัย สนับสนุน ร.๑๕๓ จำนวน ๑ งาน
ราคากลางงานจัดซื้อ สป.สาย ส. กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงอาคาร รร.สธ.ทบ. แห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๙ รายการ
ราคากลางโครงการจ้างซ่อม สป.สาย ส. เร่งด่วนตามแผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลัง และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
ราคากลางโครงการจ้างซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิประจำชุมทางสายโทรศัพท์ ตามแผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ราคากลางจัดซื้อสป.สาย ส.ระบบรักษาความปลอดภัยค่ายมหาจักรีสิรินธร พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง สนับสนุน ร.๕ พัน.๓ จำนวน ๓ รายการ (๒๑ รายการย่อย)
ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง BA-5374/U กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การจัดหาเพื่อแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)
ราคากลางโครงการจัดหาชิ้นส่วนซ่อม สป.สาย ส. เร่งด่วน จำนวน ๗ รายการ ภายในวงเงิน ๕๖๐,๖๕๐.-บาท
ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงและขยายเลขหมายโทรศัพท์ ขนาด ๑๐๐ เลขหมาย เป็น ๒๐๐ เลขหมาย สนับสนุน ร.๓๑ รอ.
ราคากลางโครงการจ้างซ่อมปรับปรุงวิทยุถ่ายทอดสนาม RL Series กลุ่มงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๕๘
ราคากลางการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์สื่อสารติดรถยานเกราะล้อยาง BTR สนับสนุนกลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ประเภทชุดวิทยุใช้งานทางทหาร สนับสนุนการเปิดบรรจุ ๑ ร้อย.ทพ. ทดแทนให้กับ กรม ทพ.๑๒ จำนวน ๓ รายการ
ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ขนาด 400 เลขหมาย สนับสนุน พล.ป.
ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ขนาด 300 เลขหมาย สนับสนุน จทบ.ช.พ.
ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อแบตเตอรี่และวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้งแบบต่างๆ สนับสนุนการฝึกและการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๔ รายการ
ราคากลางซื้อแบตเตอรี่และวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้งแบบต่างๆ สนับสนุนหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่กำลังพลประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ รายการ
ราคากลางซื้อแบตเตอรี่และวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้งแบบต่างๆ สนับสนุนหลักสูตร เพื่อผลิตกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ รายการ
ราคากลางโครงการจัดหา สป.สาย ส. ตาม อสอ. ที่ขาดอัตรา และทดแทนจำหน่าย (กคส.สส.) จำนวน ๓ รายการ ภายในวงเงิน ๑,๘๗๒,๘๐๐.-บาท
ราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน จำนวน ๓ รายการ (๓๒ รายการย่อย)
ราคากลางโครงการจัดซื้อ สป.สาย ส. การปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน บก.ทบ. (ระยะที่ ๒) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 1 รายการ
ราคากลางโครงการจ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายการสื่อสารหลัก (backbone) ทสอ.กห. ในส่วนของ ทบ. จำนวน 1 งาน ในวงเงิน 11,295,325.-บาท
ราคากลางโครงการจัดซื้ออากาศยานไร้นักบินขนาดกลางระยะปฏิบัติการไกล
ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง UM-1 จำนวน ๑ รายการ (๑๙๒,๐๘๕ ก้อน)
ราคากลางโครงการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมประกอบชุดเสาอากาศ AT-271 สนับสนุนกลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์
ราคากลางโครงการจัดซื้แบตเตอรี่แห้ง UM-1 ทดแทนการรองจ่ายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตามโครงการทหารพราน
ราคากลางโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับวุทยุมือถือขนาด 5W แบบที่ ๓ กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมยุทโธปกรณ์
ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องตรวจัดสำหรับงานซ่อมและอุปกรณ์ปรับเทียบ
ราคากลางโครงการจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้ง, ชุดกล่องและชุดประกอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่แห้งฯ
ราคากลางโครงการจ้างจัดทำสมุดบัญชีหมายเลขโทรศัพทโทรคมนาคม กองทัพบก ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ราคากลางโครงการจัดจ้างเดินท่อร้อยสาย อาคาร รร.สธ.ทบ. แห่งใหม่ โครงการงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ราคากลางโครงการจัดหางานเช่าใช้สายใยแก้วนำแสงของ กฟภ. และการจ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายการสื่อสารหลัก (Backbone) ทสอ.กห. ในส่วนของ ทบ.
ราคากลางโครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์บราเดอร์ ใช้กับโครงการระบบสารสนเทศ MIS กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์
ราคากลางโครงการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมวุทยุสนาม AN/VRC-12 SERIES และชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุสนาม AN/PRC-77
ราคากลางโครงการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมวิทยุ C-2328, C2329/GRA-39 สนับสนุนกลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยฯ
ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงข่ายสายโทรศัพท์ สนับสนุน พล.ม.๒ รอ./หน่วยงานเจ้าของโครงการ พล.ม.๒ รอ.
ราคากลางโครงการจัดซื้อระบบเครื่องมือแผนที่อัตโนมัติ กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โครงการจัดหาเครื่องมือทำงานแผนที่อัตโนมัติ
ราคากลางโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้ ทดแทนการรองจ่ายสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ จชต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ราคากลางโครงการจัดซื้อแบตเนอรี่ Valve-regulated lead-acid 12V 7.5 Ah กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การจัดหาเพื่อแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)
ราคากลางโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับชุดวิทยุ PRC-710 และแบตเตอรี่สำหรับชุดวิทยุ PNR-500 กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การจัดหาเพื่อแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๓)
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด สนับสนุน ร.๑๕๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.
ราคากลางโครงการจ้างซ่อมชุดวิทยุทางทหาร ชุดวิทยุ HF-200 และชุดวิทยุ HF-2000T ตามโครงการว่อมแซมและปรับปรุงยุทโธปกรณ์ (ไม่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ)
ราคากลางโครงการซื้อหมึกชนิดใช้แสงเลเซอรืใช้กับเครื่องโทรสารแบบเลเซอร์ สนับสนุนงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การผลิตเพื่อแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)
ราคากลางโครงการจ้างซ่อมเสาอากาสโทรคมนาคม ทบ./หน่วยงาน เจ้าของโครงการ สส.
ราคากลางโครงการจ้างซ่อม Shelter สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน ที่ ร.๗ พัน.๒ /หน่วยงาน เจ้าของโครงการ สส.
ราคากลางโครงการจ้างซ่อมเสาอากาศโทรคมนาคม ทบ./หน่วยงาน เจ้าของโครงการ สส.
ราคากลางขออนุมัติจ้างซ่อมชุดวิทยุทางทหาร ชุดวิทยุ HF-200 และHT-2000T
ราคากลางจัดซื้ออากาศยานไร้นักบินขนาดเล็ก (Mini UAV) สนับสนุน ร.๓๑ รอ. และ ร.๒๓
ราคากลางการจัดซื้อ สป.สาย ส. ตามโครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เริ่มใหม่) โครงการจัดหาชุดวิทยุระดับหมวดขึ้นไป (ระยะที่ ๖) (ผูกพันปี ๕๘–๖๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๖ รายการ
ราคากลางสป.สาย ส. กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)
ราคากลางการจัดซื้อ สป.สาย ส. สนับสนุนหน่วยต่างๆ ทั่ว ทบ. จำนวน ๕ รายการ
ราคากลางจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ ALKALINE RAW MATERIAL (ชนิดขั้วบวกเรียบ) จำนวน 1 รายการ (16 รายการย่อย)
ราคากลางจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ LR6 จำนวน 1 รายการ (16 รายการย่อย)
ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่ BACK UP 1/2 AA 3.6 V. จำนวน 1 รายการ
ราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องบินตรวจการณ์ระยะใกล้โดยไม่ใช้นักบิน Mini UAV รุ่น Raven B จำนวน 4 รายการ
ราคากลางจ้างซ่อมระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW) จำนวน 2 รายการ
ราคากลางจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ใช้ในโรงงาน (กองผลิตสิ่งอุปกรณ์ กรมการทหารสื่อสาร)
ราคากลางจัดซื้อวัสดุ รับ-ส่ง สป. ใช้กับคลัง สป.สาย ส. และโรงงาน กคส.สส. และวัสดุ สำหรับ พัน.ส.ซบร.เขตหลัง จำนวน 120 รายการ
ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้ จำนวน 2 รายการ
ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายภาพและวีดีโอ จำนวน 9 รายการ
ราคากลางจัดซื้อชุดกล่องและชุดประกอบแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 3 รายการ
ราคากลางจ้างกำจัดกากสารเคมี จำนวน 1 งาน

 

                  

ขอเชิญองค์กรทุกภาคส่วนร่วมกันทำความดี...

          

กำเนิดประเพณีสงกรานต์ อ่านต่อ
วิวัฒนาการเครือข่ายการสื่อสาร อ่านต่อ
การสื่อสารดาวเทียมในประเทศไทย อ่านต่อ

          

เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย...