กรมการทหารสื่อสาร
 
พลเอกปรีชา จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ.(๒) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ฟังบรรยายสรุปด้านการส่งกำลังบำรุง และชมนิทรรศการผลงานของ นขต.สส. เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พ.ย.57 เวลาประมาณ 1300
พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ จก.สส.
ได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติแก่ข้าราชการ
ในสังกัด นขต.สส. ที่ห้องประชุม รร.สส.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ย.57
พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ จก.สส.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
และมอบประกาศนียบัตร นนส.เหล่า ส.
หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 17 (2/56)
ณ พัน.นร.รร.ส.สส. กระทุ่มแบน
เมื่อวันที่ 31 ต.ค.57
พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ จก.สส. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร ที่สอบได้จากการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก เมื่อวันที่ 15 ต.ค.57 ณ บก.สส.

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 1000 พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ จก.สส.นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา สส. เดินทางไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อตรวจพระอาการ

บันทึกเทปถวายอาเศียรวาทราชสดุดีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พลโท สุชาติ ผ่องพุฒิ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร ได้นำคณะนายทหาร หน. นขต.สส. และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา สส.

พล.อ.อักษรา เกิดผล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กองทัพบก รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 57 เวลา 0930
พิธีทอดกฐินประจำปี กรมการทหารสื่อสาร
วันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 1000 กรมการทหารสื่อสาร ได้จัดงานพิธีทอดกฐินสามัคคี สส.ประจำปี2557 ณ วัดราษฎร์บำรุง(หงอนไก่) ตำบลคลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ เจ้ากรมการทหารสื่อสารเป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะแม่บ้านสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กำลังพลข้าราชการ สส. และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ( จ.ส.อ.สุทัศน์ ศิลาอ่อน / ถ่ายภาพ)


 

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ จก.สส. ระหว่าง พล.ท.กำธร บุณยะสุต (คนเก่า) กับ พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ (คนใหม่) ท่ามกลางข้าราชการ หน่วยขึ้นตรง สส.ร่วมพิธีจำนวนมาก เมื่อวันที่ 1 ต.ค.57 เวลา 0830 น. ณ กรมการทหารสื่อสารบทความเชิงวิชาการ เรื่อง เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network: VPN)
บทความเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบเครือข่ายไวแมกซ์ (WiMAX)

สอบราคาจ้างโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาของกองทัพบก จำนวน ๕ เว็บไซต์ (อ่านต่อ)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียม (อ่านต่อ)
  ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
     (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (อ่านต่อ)

ประกาศเชิญชวน
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ส. การจ้างปรับปรุงวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคมสื่อสารความเร็วสูง เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ส. ชุดจอ LED สนับสนุน สลก.ทบ. เพื่อดำเนินการจัดหา
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ส. ตามโครงการเสริมสร้างความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำหรับศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
ประกาศฯ สส. เรื่อง การเสนอข้อมูลคุณลักษณะระบบการติดต่อสื่อสารทางยุทธวิธีมาใช้ใน ทบ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ส. ระบบอำนวยการ
    ยิงปืนใหญ่ด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินการจัดหา สนับสนุนให้กับ ศป.น
ประกาศสอบราคา
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อ สป.สาย ส. กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ประจำปี ๕๘ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๓๙,๑๐๐,๐๐๐.- บาท
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิประจำชุมทางสายโทรศัพท์ จำนวน ๒๖ งาน
ประกาศสอบราคาซื้อแบตเตอรี่แห้ง BA-5374/U กลุ่มงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การจัดหาเพื่อแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)
ประกาศสอบราคาซื้อแบตเตอรี่และวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้งแบบต่างๆ สนับสนุนหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่กำลังพลประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อแบตเตอรี่และวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้งแบบต่างๆ สนับสนุนหลักสูตร เพื่อผลิตกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อแบตเตอรี่แห้ง UM-1 ทดแทนการรองจ่ายให้กับหน่วยต่าง ๆ ตามโครงการทหารพราน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศประกวดราคา
TOR ประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้งและชุดกล่องแบตเตอรี่, แบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้ และแบตเตอรี่แห้งชนิดสามารถประจุไฟใหม่ได้ จำนวน ๓ รายการ (๑๖ รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th
TOR โครงการจัดซื้อ สป. สาย ส. รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท งบลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑)
     email : torsignal@rta.mi.th
TOR ประกวดราคาจัดซื้อ สป.สาย ส. กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ รายการ
     email : torsignal@rta.mi.th [ เงื่อนไขเพิ่มเติม ]
TOR ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัด ทดสอบ และวิเคราะห์ สนับสนุน กรมการทหารสื่อสาร (กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร) จำนวน 3 รายการ (24 รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th [ เงื่อนไขเพิ่มเติม ]
TOR ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (32 รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th
TOR ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดสำหรับงานซ่อมและอุปกรณ์ปรับเทียบ จำนวน 11 รายการ
     email : torsignal@rta.mi.th
TOR ประกวดราคาจัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง UM-1 จำนวน ๑ รายการ (๑๙๒,๐๘๕ ก้อน)
     email : torsignal@rta.mi.th
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้ง, ชุดกล่องและชุดประกอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 4 รายการ (26 รายการย่อย)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดสำหรับงานซ่อมและอุปกรณ์ปรับเทียบ จำนวน 11 รายการ
TOR โครงการจัดหาหมึกพิมพ์พราเดอร์ใช้กับโครการระบบสารสนเทศ ทบ. MIS กลุ่มงบงานส่งกำลัง และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์
     email : torsignal@rta.mi.th
TOR ประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ ALKALINE RAW MATERIAL (ชนิดขั้วบวกเรียบ) จำนวน 1 รายการ (16 รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th
TOR ประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ LR6 จำนวน 1 รายการ (16 รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th
ประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ ALKALINE RAW MATERIAL (ชนิดขั้วบวกเรียบ) จำนวน 1 รายการ (16 รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th
ประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ LR6 จำนวน 1 รายการ (16 รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th
ร่าง TOR จัดซื้อวัสดุประกอบการถ่ายภาพนิ่ง, ภาพยนตร์และวีดีโอ ในกิจการทั่ว ทบ. จำนวน ๗๔ รายการ
     email : torsignal@rta.mi.th
ร่าง TOR จัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒ รายการ (๕ รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th
ร่าง TOR จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมภายในกล่องวงจร จำนวน ๓๔๐ รายการ
     email : torsignal@rta.mi.th

ข้อมูลเอกสารตัวอย่างการจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบ
    สารสนเทศ ทบ.ระยะที่ ๑ (MIS) ประจำปีงบประมาณ ๕๗
    รายละเอียดดังนี้
    - ข่าวแจ้งเตือนการซ่อมบำรุงระบบMIS ปี ๕๗
    - ตรวจสอบยอดเงินของแต่ละหน่วย
    - ตัวอย่างการตรวจสอบราคากลาง
    - ตัวอย่างรายละเอียดประกอบการจ้าง
    - ตัวอย่างเสนอความต้องการจ้างคอมพิวเตอร์
    - เอกสารตัวอย่าง   

เผยแพร่ราคากลาง
ราคากลางจ้างซ่อมแซมอาคารสถานีและอาคารเครื่องส่ง สถานีวิทยุ กวส.๓ จำนวน ๒ รายการ
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF/FM ขนาด ๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ให้กับ พล.ร.๑ รอ. (ร.๑ พัน.๔ รอ.) เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ รายการ (๑๒๕ ชุด)
ราคากลางจ้างซ่อม สป.สาย ส. เร่งด่วน ตามแผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๖) จำนวน ๑ งาน (๑๔ รายการ)
ราคากลางเช่าใช้จอแสดงภาพชนิด LED Display Full color ประเภท Outdoor และงานเช่าระบบแสง สนับสนุนการจัดงานถวายพระพรชัยมงคล จำนวน ๒ รายการ
ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องควบคุมการปฏิบัติการ ศปก.ทบ. สนับสนุน ฝยก.ศปก.ทบ. เพิ่มเติมระหว่างปี งบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ รายการ ในวงเงิน ๒๗,๙๐๐,๖๕๕.-บาท ( ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน )
ราคากลางจ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. สนับสนุน สส. จำนวน 15 คัน ในวงเงิน 1,189,369.20 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)
ราคากลางจัดหาสถานี/ชุดเฝ้าตรวจชายแดนเคลื่อนที่ (เฉพาะระบบตรวจจับเป้าหมาย RADAR) ความเร่งด่วน ๓ สนับสนุนให้กับ ขกท. ในแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปี งบประมาณ ๒๕๕๘ (ศปก.ทบ.) จำนวน ๑ ชุดวงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
ราคากลางจัดหาสป.สาย ส. รายการอุปกรณ์ขยายเสียงระยะไกลฯ สนับสนุน นสศ. (พัน.ปจว.) เพิ่มเติมระหว่างปี งบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รายการ ภายในวงเงิน ๘,๒๓๐,๕๐๐.-บาท (แปดล้านสองแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
ราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง จส.๑๐๐ จว.กรุงเทพ จำนวน ๓ รายการ
ราคากลางจ้างซ่อม สป.สาย ส. เร่งด่วน ตามแผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๕) จำนวน ๑ งาน
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ตามโครงการจัดหาสื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สนับสนุนการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. สนับสนุน ฝกร.ศปก.ทบ. เพิ่มเติมระหว่างปี งบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๗ รายการ
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารงานคลังยุทธภัณฑ์ กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โครงการย้าย กคย.สพ.ทบ. เข้าที่ตั้งปกติถาวร จว.ส.บ. จำนวน ๒๐ รายการ
ราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุงวิทยุถ่ายทอดสนาม RL Series สนับสนุน พัน.ส.ซบร.เขตหลัง จำนวน ๑ รายการ (๘ เลขงาน)
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ สาย ส. พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โครงการย้าย กคย.สพ.ทบ. เข้าที่ตั้งปกติถาวร จว.ส.บ. จำนวน ๒๒ รายการ
ราคากลางชิ้นส่วนซ่อมเร่งด่วน (ชิ้นส่วนวิทยุสื่อสาร VHF/FM)
ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ประจุและเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบพกพา เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ รายการ (๑๐๘ ชุด)
ราคากลางจัดซื้อวัสดุข่ายสายโทรศัพท์ เพื่อย้ายระบบโทรศัพท์ สนับสนุน สก.ทบ. เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒๗ รายการ
ราคากลางจัดซื้อชุดจอ LED พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สนับสนุน สลก.ทบ. สำหรับใช้แสดงภาพในงานสำคัญต่างๆของ ทบ. เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ระบบ
ราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม สนับสนุน พัน.ส.ซบร.เขตหลัง ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๘) จำนวน ๖ รายการ
ราคากลางโครงการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและส่วนประกอบชุด ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๖) จำนวน ๑๒ รายการ
ราคากลางการจัดซื้อชุดวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคมระยะใกล้ชนิดขยายความจุได้ สนับสนุนหน่วยในพื้นที่ ทภ.๔ พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ปรับปรุงระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ระยะที่ ๓ ในแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒๒ หน่วย (๒๓๓ รายการย่อย)
ราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุ C-2328, C-2329/GRA-39 ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๖) จำนวน 3 รายการ
ราคากลางจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) ชนิดมือถือ งบลงทุน เพิ่มเติม ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ รายการ
ราคากลางโครงการจัดหาระบบควบคุมและสั่งการอาวุธ ปภอ. จำนวน ๑ ระบบ ภายในวงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
ราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุสนาม AN/PRC-77 ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๖) จำนวน 11 รายการ
ราคากลางจัดซื้อส่วนประกอบชุดวิทยุ CNR-900 ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๖)
ราคากลางโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจซ่อมข่ายสายโทรศัพท์ สนับสนุน แผนงานสำรองประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ครั้งที่ ๒)
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมปรับปรุงตู้ซ่อมบำรุงระบบเรดาร์ควบคุมการยิงฟลายแคชเชอร์
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบชุด สนับสนุน กง.ทบ. จำนวน 4 รายการ
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรอง รองรับภารกิจที่สนับสนุนระบบแสงและเสียง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพิ่มเติมระหว่างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ รายการ
ราคากลางจัดหาระบบการติดต่อสื่อสารทางยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑๑๖,๙๘๗,๙๘๐.- บาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ราคากลางการจัดซื้อชุดวิทยุ VHF/FM ทางทหาร ขนาด ๕๐ วัตต์ ชนิดติดตั้งยานยนต์ สนับสนุนแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ศปก.ทบ.)
ราคากลางจ้างซ่อมเปลี่ยนระบบไฟแจ้งเตือนเสาอากาศโทรคมนาคม ทบ. สนับสนุนหน่วยต่างๆ ทั่ว ทบ. จำนวน ๕ รายการ
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๕) จำนวน ๕ รายการ
ราคากลางจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุระบบ VHF/FM ชนิดทวนสัญญาณ ขนาด ๖๐ วัตต์ สนับสนุนโครงการส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จำนวน ๑ รายการ
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมรถแทรกเตอร์กสิกรรมล้อยาง ยี่ห้อ เบลารุส รุ่น MTZ-80 ทะเบียน กส.๐๓๐๙ ของ ส.๑ พัน.๑๐๒
ราคากลางโครงการจัดหาเครื่องจับเป้าหมายเคลื่อนที่ (ชุดตรวจจับเป้าหมายเคลื่อนที่) จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
ราคากลางโครงการจัดซึ้อชิ้นส่วนซ่อมระบบเครือข่ายตามแผนงานสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
ราคากลางโครงการจัดซึ้อชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุถ่ายทอดโทคคมนาคมระยะใกล้ ชนิดขยายความจุได้ (Minilink TN)
ราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุงวิทยุถ่ายทอดสนาม RL Series ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๔) จำนวน ๔ งาน
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ระบบภาพประจำห้องเธียเตอร์ ๓๕๐ ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง สนับสนุน รร.สธ.ทบ. เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๕ รายการ
ราคากลางโครงการจัดซึ้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องมือเฝ้าตรวจระยะไกล
ราคากลางโครงการจัดซื้อชิ้นส่นซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ผลิตภัณฑ์ AASTRA/ERICSSON ตามแผนงานสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
ราคากลางจ้างซ่อมเสาอากาศโทรคมนาคม ทบ. ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๕ รายการ
ราคากลางลงราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ประเภทชุดสายอากาศวิทยุ ตามโครงการจัดตั้งหน่วย พล.ร.๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ รายการ (๕ ชุด)
ราคากลางจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) ชนิดมือถือ ตามโครงการจัดตั้ง พล.ร.๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ รายการ (๖ ชุด)
ราคากลางจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) ชนิดมือถือ ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ รายการ (๒๐๐ ชุด)
ราคากลางโครงการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ผลิตภัณฑ์ ALCATEL ตามแผนงานสำรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ระบบกล้องวงจรปิดสนามบินสระพรานนาค พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง สนับสนุน ศบบ. เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รายการ (๑๓ รายการย่อย)
ราคากลางการจัดหาชิ้นส่วนซ่อม สป.สาย ส. เร่งด่วน (ชิ้นส่วนซ่อมไมโครโฟน) สนับสนุน กจสท.สส. จำนวน ๑๘ รายการ ภายในวงเงิน ๒๙๖,๓๙๐.-บาท
ราคากลางการจัดซื้อ ชุดวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคมระยะใกล้ขยายความจุได้ . พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง สนับสนุน กคย.สพ.ทบ. เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ราคากลางการจัดซื้อ สป.สาย ส. ประเภทชุดวิทยุที่ใช้งานทางทหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามโครงการจัดตั้ง พล.ร.๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑)
ราคากลางโครงการจัดซื้อแบเเตอรี่สำหรับตัวอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑)
ราคากลางจ้างซ่อมระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครื่องตรวจอากาศหอบังคับการบินสนามบินสระพานนาค ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ราคากลางจัดซื้อสป.สาย ส. สำหรับการปรับปรุงห้องประชุม นขต.ทบ.(ห้อง ๒๔๑) เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ รายการ
ราคากลางโครงการจัดซื้อ สป. สาย ส. รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท งบลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑)
ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้งและชุดกล่องแบตเตอรี่, แบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้ และแบตเตอรี่แห้ง ชนิดสามารถประจุไฟใหม่ได้ จำนวน ๓ รายการ (๑๖ รายการย่อย)
ราคากลางจัดซื้อระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่อัตโนมัติ ด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สนับสนุน ศป. จำนวน 4 ระบบ
ราคากลางเช่าใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 1 งาน
ราคากลางจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารเร่งด่วน จำนวน 3 รายการ
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ประเภทชุดวิทยุระบบ VHF/FM พลเรือน จำนวน ๒ รายการ
ราคากลางจัดซื้อสป.สาย ส. ตามโครงการจัดตั้งหน่วย พล.ม.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รายการ
ราคากลางเครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์และกระสุนจริง พร้อมอาคาร สนับสนุน ร.๓๑ รอ. สนับสนุนงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วย และยุทโธปกรณ์โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกของ ยศ.ทบ. วงเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
ราคากลางจัดซื้อชุดรับ-ส่งข้อมูลระบบป้องกันภัยทางอากาศ สนับสนุน นปอ. เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ รายการ (๘ ชุด) ภายในวงเงิน ๔๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อ สป.สาย ส. กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ สป.สาย ส.ตามโครงการจัดตั้ง พล.ม.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๘๒๗,๙๗๖.๗๐ เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ ๒๘,๑๕๑,๒๐๗.๘๐บาท
ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัด ทดสอบ และวิเคราะห์ สนับสนุน สส. (กวก.สส.) จำนวน ๓ รายการ (๒๔ รายการย่อย)
ราคากลางจ้างติดตั้งระบบดินป้องกันไฟกระโชกของระบบรักษาความปลอดภัย สนับสนุน ร.๑๕๓ จำนวน ๑ งาน
ราคากลางงานจัดซื้อ สป.สาย ส. กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงอาคาร รร.สธ.ทบ. แห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๙ รายการ
ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง BA-5374/U กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การจัดหาเพื่อแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)

 

                  

ขอเชิญองค์กรทุกภาคส่วนร่วมกันทำความดี...

          

กำเนิดประเพณีสงกรานต์ อ่านต่อ
วิวัฒนาการเครือข่ายการสื่อสาร อ่านต่อ
การสื่อสารดาวเทียมในประเทศไทย อ่านต่อ

          

เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย...