พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ จก.สส.
ได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติแก่ข้าราชการ
ในสังกัด นขต.สส. ที่ห้องประชุม รร.สส.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ย.57
พล.อ.อักษรา เกิดผล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กองทัพบก รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 57 เวลา 0930
พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ จก.สส.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
และมอบประกาศนียบัตร นนส.เหล่า ส.
หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 17 (2/56)
ณ พัน.นร.รร.ส.สส. กระทุ่มแบน
เมื่อวันที่ 31 ต.ค.57
พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ จก.สส.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายคฑา
ให้กับนายทหารสัญญาบัตร
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 บก.สส.
เมื่อวันที่ 9 ต.ค.57
พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ จก.สส. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร ที่สอบได้จากการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก เมื่อวันที่ 15 ต.ค.57 ณ บก.สส.

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 1000 พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ จก.สส.นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและคณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา สส. เดินทางไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อตรวจพระอาการ

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ จก.สส.
ระหว่าง พล.ท.กำธร บุณยะสุต (คนเก่า) กับ พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ (คนใหม่) ท่ามกลางข้าราชการ หน่วยขึ้นตรง สส.ร่วมพิธีจำนวนมาก เมื่อวันที่ 1 ต.ค.57 เวลา 0830 น. ณ กรมการทหารสื่อสาร

พิธีทอดกฐินประจำปี กรมการทหารสื่อสาร
วันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 1000 กรมการทหารสื่อสาร ได้จัดงานพิธีทอดกฐินสามัคคี สส.ประจำปี2557 ณ วัดราษฎร์บำรุง(หงอนไก่) ตำบลคลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมี พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ เจ้ากรมการทหารสื่อสารเป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะแม่บ้านสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กำลังพลข้าราชการ สส. และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ( จ.ส.อ.สุทัศน์ ศิลาอ่อน / ถ่ายภาพ)

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบก
โดยกรมการทหารสื่อสาร กับ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
โดยมี พล.ท.กำธร บุณยะสุต เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
เป็นผู้รับมอบการลงนาม กับ นางพัชราภรณ์ ไชยนาม
ผู้อำนวยการวิทยาลัย สารพัดช่างนครหลวง


 

งานวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบ ๙๐ ปี
เมื่อ ๒๗ พ.ค.๕๗   (คลิ๊กรายละเอียด) บทความทางวิชาการ เรื่อง เครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network)
 บทความทางวิชาการเรื่อง ไวแมกซ์ ( WIMAX )

  สอบราคาจ้างโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร
     ของกองทัพบก จำนวน ๕ เว็บไซต์ (อ่านต่อ)
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียม (อ่านต่อ)
  ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
     (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (อ่านต่อ)

ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ส. ล้อม้วนสายโทรศัพท์สนาม
    จำนวน ๒ รายการ
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ส. แบตเตอรสำหรับกล้อง
    ตรวจจับรังสีความร้อน และแบตเตอรี่สำหรับกล้องสำรวจ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ส.อุปกรณ์ประกอบระบบ
    ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ และระบบโทรคมนาคม จำนวน ๕ รายการ
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ส. แบตเตอรี่และกล่อง
     แบตเตอรี่ชนิดต่างๆ จำนวน ๕ รายการ
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ส. การจ้างปรับปรุงตู้สาขา
    โทรศัพท์ จำนวน ๓ รายการ
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ส. หมึกและตลับหมึก
    สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยต่างๆ ใน ทบ. ปีงบประมาณ ๕๘
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย ส .วิทยุมือถือ
    พร้อมปากพูด-หูฟัง จำนวน ๑ รายการ
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย ส. อุปกรณ์
    ช่วยการมองเห็นในการบิน และระบบแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางเส้นทางการบิน ให้กับ ศบบ.
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย ส.  
   smart classroom  
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย ส.  
    เครื่องคอมพิวเตอร์ทางทหาร จำนวน ๑ รายการ
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย ส. โปรแกรมบริหาร
    ฐานข้อมูลงาน (Oracal Database Relies 11 G) ให้กับ รพ.รร.๖
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสื่อสาร ชุดปล่อย
    บอลลูน (Balloon Launch ) จำนวน ๑ รายการ
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิค คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสื่อสารโปรแกรม
    จัดการคลัง (BMS Hosp.XP Inventory) เพื่อเสริมการใช้ในโปรแกรมบริหารงาน
    โรงพยาบาลให้กับ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ประกาศประกวดราคา
ร่าง TOR จัดซื้อวัสดุประกอบการถ่ายภาพนิ่ง, ภาพยนตร์และวีดีโอ ในกิจการทั่ว ทบ. จำนวน ๗๔ รายการ
     email : torsignal@rta.mi.th
ร่าง TOR จัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒ รายการ (๕ รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th
ร่าง TOR จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมภายในกล่องวงจร จำนวน ๓๔๐ รายการ
     email : torsignal@rta.mi.th
แก้ไข ลงราคากลาง และร่าง TOR จัดซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
     email : torsignal@rta.mi.th
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อ สป.สาย ส. เครื่องมือสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ รายการ (๙ รายการย่อย)
ประกาศสอบราคาซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒ รายการ
ประกาศประกวดราคาซื้อ สป.สาย ส. เครื่องมือสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ รายการ (๙ รายการย่อย)
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส.
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อแบตเตอรีแห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้, วัตถุดิบและวัสดุผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ และชุดกล่องแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๓ รายการ (๑๙ รายการย่อย)
ประกาศสอบราคาซื้อชุดกล่องแบตเตอรี่แห้ง และแบตเตอรี่ จำนวน ๒ รายการ (๓ รายการย่อย)
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่, ชุดกล่องแบตเตอรี่แห้ง และแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒ รายการ (๒๐ รายการย่อย)
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อชุดกล่องแบตเตอรี่ จำนวน ๒ รายการ
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (๘๐ เครื่อง)
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อ สป.สาย ส. เครื่องตรวจวัดสำหรับงานซ่อม และอุปกรณ์ปรับเทียบ จำนวน ๒๙ รายการ
ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้ , วัตถุดิบและวัสดุผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ และชุดกล่องแบตเตอรี่แห้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่, ชุดกล่องแบตเตอรี่แห้ง และแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒ รายการ (๒๐ รายการย่อย)
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล่องแบตเตอรี่ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิประจำชุมทางสายโทรศัพท์ จำนวน ๑ งาน (๑๙ รายการย่อย)
ประกาศสอบราคาซื้อ สป.สาย ส. จำนวน ๒ รายการ
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบและวัสดุผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ จำนวน ๑ รายการ (๑๖ รายการย่อย)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (๘๐ เครื่อง)
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้ จำนวน ๑ รายการ (๓ รายการย่อย)
ประกาศสอบราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศประกวดราคาซื้อ สป.สาย ส. เครื่องตรวจวัดสำหรับงานซ่อม และอุปกรณ์ปรับเทียบ จำนวน ๒๙ รายการ
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ และวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้งแบบต่างๆ, รายการจัดหาแบตเตอรี่แห้งสนับสนุนการฝึกของ ยศ.ทบ. ปี ๕๗ จำนวน ๔ รายการ (๓๐ รายการย่อย)
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่, ชุดประกอบ/ชุดกล่องแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒ รายการ (๒๔ รายการย่อย)
ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟได้ จำนวน ๓ รายการ
แจ้งเป็นคณะกรรมการสอบราคา
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่, ชุดกล่องแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่แห้ง ทดแทนการรองจ่ายเพื่อสนับสนุนหน่วยตามโครงการทหารพราน ปี ๕๗ จำนวน ๓ รายการ (๑๘ รายการย่อย)
ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ และวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้งแบบต่างๆ จำนวน ๔ รายการ (๓๐ รายการย่อย)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่, ชุดประกอบ/ชุดกล่องแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒ รายการ (๒๔ รายการย่อย)
=
เผยแพร่ราคากลาง
ราคากลางจ้างปรนนิบัติบำรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบสารสนเทศกองทัพบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๓) จำนวน ๑ งาน
ราคากลางวัสดุซ่อมและวัสดุสิ้นเปลือง สาย ส. ของ กจสท.สส. สนับสนุนกลุ่ม งบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์และการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องตรวจวัด จำนวน 20 งาน
ราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมชุดรวมช่องการสื่อสารโครงข่ายหลักสำหรับระบบโทรคมนาคม
ราคากลางจัดซื้อวัสดุประกอบการถ่ายภาพนิ่ง, ภาพยนตร์และวีดีโอ ในกิจการทั่ว ทบ. จำนวน ๗๔ รายการ
ราคากลางงานจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับวิทยุมือถือ ขนาด 5 วัตต์ แบบที่ 2 จำนวน 1 รายการ (714 ก้อน)
ราคากลางจัดซื้อวัสดุซ่อมข่ายสายโทรศัพท์ ประจำหน่วยต่างๆทั่ว ทบ. จำนวน 28 รายการ
ราคากลางการจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบกำหนดที่ตั้งสัญญาณวิทยุแถบความถี่กว้าง แบบ TRC-6200 จำนวน 1 งาน
ราคากลางการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุ HF-2000, HF-2000 (RT-2001), CNR-900, CNR-900T, PRC-624, PRC-710, และส่วนประกอบชุดวิทยุ CNR-900 จำนวน ๗ รายการ
เผยแพร่ราคากลางจ้างปรนนิบัติบำรุงดูแลรักษาระบบความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ ( ครั้งที่ ๒ )
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ ผลิตภัณฑ์ AASTRA/ERICSSON สนับสนุนกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่าย และซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ( ครั้งที่ ๒ )
เผยแพร่ราคากลางวัสดุซ่อมอุปกรณ์ สาย ส. ทั่วไป ของ กซสอ.สส. สนับสนุนกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์และการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องตรวจวัด ผลิตภัณฑ์ FLUKE จำนวน ๖ รายการ
เผยแพร่ราคากลางจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง Leased Line Internet เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ (KM) จำนวน ๑ งาน
เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมและปรับปรุงเครื่องควบคุมอุณหภูมิสถานีโทรคมนาคม และสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน จำนวน ๔๒ รายการ
เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิเครื่องจักรผลิตแบตเตอรี่ LR-6 จำนวน ๑ งาน
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมโทรศัพท์ TA-312/PT จำนวน ๑ รายการ
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมวิทยุสนาม AN/VRC-12 SERIES และชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุสนาม AN/PRC-77 จำนวน ๒ รายการ (๔๖ รายการย่อย)
เผยแพร่ราคากลางวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมเครื่องตรวจวัด ผลิตภัณฑ์ Agilent, HP
เผยแพร่ราคากลางเช่าใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ กห. จำนวน ๑ งาน
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมบำรุงข่ายอารักขา จำนวน ๑ งาน
การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบเครือข่าย จำนวน ๔ รายการ  
จัดซื้อ สป.สาย ส. (ระบบแสง สี) จำนวน 14 รายการ  
จัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 2 รายการ (5 รายการย่อย)  
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมภายในกล่องวงจร จำนวน 340 รายการ  
จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจวัด จำนวน 1 งาน  
จ้างซ่อมอุปกรณ์สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน และอุปกรณ์ประจำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ จำนวน 26 รายการ  
จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบเครือข่าย จำนวน 14 รายการ  
จ้างซ่อมเครื่องสื่อสารการบิน จำนวน 1 งาน  
จ้างซ่อมเครื่องมือทางการภาพของ กภ.สส. จำนวน 14 รายการ  
จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบกำหนดที่ตั้งสัญญาณวิทยุแถบความถี่กว้าง แบบ TRC-6200 จำนวน 1 งาน  
ชิ้นส่วนซ่อมเรดาร์ควบคุมการยิง ปตอ. FLYCATCHER  
จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบเป้าอิเล็กทรอนิกส์  
จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์ (RANGE–3000)  
การจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง หัวบินที่ ๑ และหัวบินที่ ๒ จำนวน ๑ งาน  
การจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกประจำปืน M109 จำนวน ๑ งาน (๙ เดือน)  
การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ ผลิตภัณฑ์ ALCATEL จำนวน ๒ รายการ  
จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบการส่งกำลัง และซ่อมบำรุงเป็นรายปีอุปกรณ์เครือข่ายของ บก.ทบ. และป้องกันอุปกรณ์เครือข่าย Antivirus จำนวน ๑ (งาน) รายการ  
จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบกล้องติดตั้งบนอากาศยาน (FLIR) จำนวน ๑ งาน  
จ้างซ่อมเครื่องตรวจวัด จำนวน ๑๐ รายการ  
การจัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม ทบ. (Minilink ๙๕๐๐ MPR) จำนวน ๓ รายการ  
การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุ CNR-900 จำนวน ๕ รายการ  
การจัดซื้อระบบวิทยุติดต่อสื่อสารความปลอดภัยสูงแบบดิจิตอล ของ ศปก.ทบ. ระยะที่ ๑ จำนวน ๕ รายการ  
การจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกยิงอาวุธทหารราบ (DOTTS-10) จำนวน ๑ ( งาน ) รายการ  
จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกผู้ตรวจการณ์หน้าทหารปืนใหญ่ จำนวน ๑ งาน  
จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกเล็งและยิงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานแบบโดม จำนวน ๑ งาน  
จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกผู้ตรวจการณ์หน้า ( FOCUSS-2 ) จำนวน ๑ ( งาน ) รายการ  
การจัดหาชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุ HF-2000 (RT-2001) จำนวน ๕ รายการ  
โครงการจัดซื้อ วัสดุซ่อมอุปกรณ์ สาย ส. บนอากาศยาน กลุ่มงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
โครงการจัดซื้อ จัดหาชิ้นส่วนซ่อมวิทยุ ผลิตภัณฑ์ MOTOROLA กลุ่มงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
โครงการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมวิทยุ ผลิตภัณฑ์ ICOM กลุ่มงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบติดต่อสื่อสารในหมู่ปืน ปตอ. 20 มม. วัลแคน กลุ่มงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)  
โครงการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องมือเฝ้าตรวจระยะไกล ยี่ห้อ Qual-Tron รุ่น EMIDS งบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคมและสถานีดาวเทียม กลุ่มงบงานส่งกำลังและว่อมบำรุงยุทโธกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์ สาย ส. ของ พัน.ส.ซบร.เขตหลัง งบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณืระบบสายใยแก้วนำแสง กลุ่มงบานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
โครงการจัดซื้อ วัสดุซ่อมอุปกรณ์ สาย ส. บนอากาศยาน กลุ่มงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการจัดซื้อ วัสดุซ่อมอุปกรณ์ สาย ส. บนอากาศยาน กลุ่มงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการจัดซื้อ วัสดุซ่อมวิทยุ INTERCOMM KMA-24H/71 กลุ่มงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการจัดซื้อ วัสดุซ่อมอุปกรณ์ สาย ส. บนอากาศยาน กลุ่มงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการจัดซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องตรวจวัด ผลิตภัณฑ์ BIRD กลุ่มงบงานส่งกำลังและ ซ่อมบำรุงยุทโธปรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับ Mini UAV งบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การจัดหาเพื่อแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
โครงการจัดซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุ C-2328, C-2329/GRA-39 กลุ่มงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการจัดซื้อ วัสดุซ่อมวิทยุ TPR AN/ARX-100 กลุ่มงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายแลธซ่อมบำรุงานย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการจัดซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องช่วยฝึก IWESS-PAN กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการจัดซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมวิทยุ VHF/FM/AM AN/ARC-186 กลุ่มงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการจัดซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมวิทยุ VHF/UHF FM/AM AN/ARC-210 กลุ่มงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการฝลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบประตูรหัสภายใน บก.ทบ.
โครงการจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด บก.ทบ.
โครงการจัดซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม ทบ. (Minilink TN) สนับสนุนกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปรกรณ์ งบงานการจัดหาและการฝลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
โครงการจ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับทำบัตรประจำตัวข้าราชการของ ทบ.
โครงการจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือกีดขวางยานพาหนะแบบอัตโนมัติภายใน บก.ทบ.
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุ PRC-710 สนับสนุนกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อ วิ้นส่วนซ่อมประกอบชุดวิทยุ (NR-900) สนับสนุนกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมลบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุ HF-2000 สนับสนุนกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจ้างซ่อมอุปกรณ์ควบคุม (MCU) ระบบประชุมทางไกลผ่าน
    จอภาพ (VTC)
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อ สป.สาย ส.สำหรับการปรับปรุงห้องประชุม นขต.ทบ.
    (ห้อง ๒๔๑)
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยการมองเห็นในการบิน (HUD)
    สนับสนุนแผนงานสำรองปี ๕๗ (ครั้งที่ ๑๑)
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยการมองเห็นในการบิน(HUD)
    สนับสนุนแผนงานสำรองประจำปี๕๗
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อชุดประกอบแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่แห้ง
    ทดแทนการรองจ่ายให้กับ กกล.รส.ทภ.๑ /ศปก.ทภ.๑
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อชุดประกอบแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่แห้ง
    ทดแทนการรองจ่ายให้กับ กกล.รส.ทภ.๑ /ศปก.ทภ.๑
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดหา สป.สาย ส. โครงการจัดตั้งหน่วย พล.ร.๗ /หน่วยงาน
    เจ้าของโครงการ รพศ.๕
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้ง ,ชุดกล่องแบตเตอรี่
    ชุดประกอบแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่แห้ง ทดแทนการรองจ่าย สนับสนุน กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
    
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อสป.สาย ส. ตามโครงการจัดตั้งหน่วย พล.ร.๗
    ปี ๕๗
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดหา สป.สาย ส. ตามแผนสำรองประจำปี ๕๗ (ครั้งที่ ๕)     
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อระบบเครื่องมือแผนที่อัตโนมัติ สนับสนุนให้กับ ศป.
    (ป.พัน๗๒๑) เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๕๗
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อสป.สาย ส. ประเภทชุดวิทยุที่ใช้งานทางทหาร
    พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดตั้งหน่วย พล.ร.๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหา สป.สาย ส.เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความขาดแคลน และเพิ่ม
    ประสิทธิภาพเครื่องมือเฝ้าตรวจระยะไกล สนับสนุน ขกท.
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการปรับปรุงรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
    ส.พัน ๑๐๒
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหา สป.สาย ส. ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
    ครั้งที่ ๕ /หน่วยเจ้าของโครงการ กรมการทหารสื่อสาร สนับสนุน ป.๙
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อชุดประกอบแบตเตอรี่แห้ง ทดแทนการสำรองจ่าย
    สนับสนุนการฝึกการรบในป่าภูเขา หลักสูตร combat oualifying course jungle warfare
    สำหรับ อส.หญิง มวก.๒/๕๖ ปีงบประมาณ ๕๗

ข้อมูลเอกสารตัวอย่างการจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบ
    สารสนเทศ ทบ.ระยะที่ ๑ (MIS) ประจำปีงบประมาณ ๕๗
    รายละเอียดดังนี้
    - ข่าวแจ้งเตือนการซ่อมบำรุงระบบMIS ปี ๕๗
    - ตรวจสอบยอดเงินของแต่ละหน่วย
    - ตัวอย่างการตรวจสอบราคากลาง
    - ตัวอย่างรายละเอียดประกอบการจ้าง
    - ตัวอย่างเสนอความต้องการจ้างคอมพิวเตอร์
    - เอกสารตัวอย่าง   

 

                  

ขอเชิญองค์กรทุกภาคส่วนร่วมกันทำความดี...

          

กำเนิดประเพณีสงกรานต์ อ่านต่อ
วิวัฒนาการเครือข่ายการสื่อสาร อ่านต่อ
การสื่อสารดาวเทียมในประเทศไทย อ่านต่อ

          

เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย...