พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ผช.ผบ.ทบ.1
ตรวจเยี่ยมหน่วยสายส่งกำลัง สส.
เมื่อ ๒๒ ต.ค.๕๖
(คลิ๊กรายละเอียด)
พิธีเปิดอบรมความรู้ด้านการจัดการ
ขยะรีไซเคิลและประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม
โครงการธนาคารชุมชน สส.
โดย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขากรมการทหารสื่อสาร
เป็นประธาน
เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค.๕๖
 (คลิ๊กรายละเอียด)พล.ต.สุชาติ ผ่องพุฒิ รอง.จก.สส.
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร
ชั้นนายพัน เหล่า.ส.รุ่นที่ ๔๙
ณ รร.ส.สส. เมื่อวันที่ ๕ ก.พ.๕๗
(คลิ๊กรายละเอียด)

  บทความทางวิชาการ เรื่อง เครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network)
 บทความทางวิชาการเรื่อง ไวแมกซ์ ( WIMAX )

 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการ
    เป็นนายทหารประทวน ในกองพันของหน่วยในส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุนการรบ
    ประจำปีงบประมาณ ๕๗ (เหล่าทหารสื่อสาร)
(คลิ๊กรายละเอียด)
 เชิญชวนเสนอข้อมูลอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็กมาก (คลิ๊กรายละเอียด)
  สอบราคาจ้างโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร
     ของกองทัพบก จำนวน ๕ เว็บไซต์ (อ่านต่อ)
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียม (อ่านต่อ)
  ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
     (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (อ่านต่อ)

ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย ส. โปรแกรมบริหาร
    ฐานข้อมูลงาน (Oracal Database Relies 11 G) ให้กับ รพ.รร.๖
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสื่อสาร ชุดปล่อย
    บอลลูน (Balloon Launch ) จำนวน ๑ รายการ
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิค คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสื่อสารโปรแกรม
    จัดการคลัง (BMS Hosp.XP Inventory) เพื่อเสริมการใช้ในโปรแกรมบริหารงาน
    โรงพยาบาลให้กับ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ประกาศประกวดราคา
TOR
รายละเอียดการยื่นข้อเสนอโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
     ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ครั้งที่ ๕)

     E-mail: (torsignal@rta.mi.th)

ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารเครื่องตรวจวัดสำหรับงานซ่อม
     และอุปกรณ์ปรับเทียบ จำนวน ๒๙ รายการ
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่และวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้งแบบต่างๆ
     รายการจัดหาแบตเตอรี่แห้งสนับสนุนการฝึกของ ยศ.ทบ. ปี๕๗ จำนวน ๔ รายการ
     (๓๐ รายการย่อย)
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่,ชุดประกอบ/ชุดกล่องแบตเตอรี่
     และแบตเตอรี่แห้ง ปีงบประมาณ ๕๗ จำนวน ๒ รายการ (๒๔ รายการย่อย)
ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟได้ จำนวน ๓ รายการ
แจ้งเป็นคณะกรรมการสอบราคา
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่,ชุดกล่องแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่แห้ง
     ทดแทนการรองจ่ายเพื่อสนับสนุนหน่วยตามโครงการทหารพราน ปี๕๗ จำนวน ๓ รายการ
     (๑๘ รายการย่อย)
ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่และวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้งแบบต่างๆ
     จำนวน ๔ รายการ (๓๐ รายการย่อย)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่,ชุดประกอบ/ชุดกล่องแบตเตอรี่
     และแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒ รายการ (๒๔ รายการย่อย)
เผยแพร่ราคากลาง
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อมปรับปรุงเปลี่ยนหลอดไฟ LED และอุปกรณ์ต่างๆ
    ของระบบสัญญาณเตือนภัยทางอากาศสถานีวิทยุ ททบ.เอฟ เอ็ม ๑๐๓.๕
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหา สป.สาย ส. ตามแผนสำรองปีงบประมาณ ๕๗
    (ครั้งที่ ๕) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหา สป.สาย ส. ตามแผนสำรองปีงบประมาณ ๕๗
    (ครั้งที่ ๕)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับวิทยุมือถือขนาด ๕ วัตต์ แบบที่ ๓
    ตามแผนสำรองปี ๕๗ (ครั้งที่ ๒)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหาอุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ IP-Link สนับสนุน กกล.สุรนารี
    ตามแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องรบกวนสัญญาณแบบ Bomb Jammer ชนิดติดตั้ง
    ยานพาหนะ สนับสนุนแผนงานจัดหายุทโธปกรณ์พิเศษ สาย ส.เพื่อสนับสนุนหน่วยที่ปฏิบัติ
    ภารกิจในพื้นที่ จชต.ปี ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อ สป.สาย ส. ผูกพันข้ามปีงบประมาณเริ่มใหม่
    โครงการจัดหาชุดวิทยุระดับหมวดขึ้นไป ปี ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อชุดเครื่องมือซ่อมสายโทรศัพท์สนาม
    ตามแผนสำรองปีงบประมาณ ๕๗ (ครั้งที่ ๒)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) ชนิดมือถือ
    ปีงบประมาณ ๕๗ (ครั้งที่ ๒)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายนักกีฬา
    ปีงบประมาณ ๕๗ สนับสนุน สส.
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับชุดวิทยุ PRC-710 ตามแผนสำรอง
    ปีงบประมาณ ๕๗ (ครั้งที่ ๒)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหาสายอากาศ BROAD BAND ตามแผนสำรอง
    ปีงบประมาณ ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อ สป.สาย ส.ตามแผนสำรอง ปี ๕๗ (ครั้งที่ ๔)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีกำแพงรอบสถานีวิทยุ ททบ.
    เอฟ.เอ็ม.๑๐๓.๕
เผยแพร่ราคากลางโครงการเช่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบ Leased Line
    Internet (KM)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อ สป.สาย ส.สำหรับการปรับปรุงระบบเครือข่าย
    คอมพิวเตอร์ภายในบก.ทบ. พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง ฮท.๑
    สนับสนุนงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่าย
    และซ่อมบำรุง ปี ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อ สป.สาย ส.เครื่องตรวจวัดสำหรับงานซ่อม
    และอุปกรณ์ปรับเทียบ(เพิ่มเติม) ตามแผนสำรองปีงบประมาณ ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหาชุดวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคมชนิดอินเทอร์เน็ต
    โปรโตคอล และอุปกรณ์กล้องวงจรปิด IP-Link สนับสนุน ศปก.ทบ. เพิ่มเติมระยะที่ ๑
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเชื่อมสัญญาณกล้องวงจร
    ปิดระหว่างห้องปฏิบัติการ ศปก.ทบ. กับ ขว.ทบ./ฝขว.ศปก.ทบ.
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมผลิตระบบอินเตอร์คอม
    สำหรับผู้บังคับบัญชาใช้บนอากาศยาน/ระบบสื่อสารภายใน ถ.สนับสนุน งบส่งกำลัง
    และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ปี ๕๗ /หน่วยเจ้าของโครงการ กองซ่อมเครื่องสื่อสาร
เผยแพร่ราคากลางโครงการซื้อแบตเตอรี่สำหรับวิทยุมือถือขนาด ๕ วัตต์ แบบที่ ๒
    ตามแผนสำรอง ปีงบประมาณ ๕๗ (ครั้่งที่ ๑)
เผยแพร่ราคากลางโครงการซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อวัตถุดิบแบตเตอรี่อัลคาไลน์ LR6 ขั้วบวกเรียบ
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการการฝึกหน่วยทหารทรหดของหน่วย ทม.รอ.
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงกำแพงรอบสถานี สนับสนุน สถานีวิทยุ วปถ.๑๗
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานีวิทยุประจำถิ่นที่ ๑๗ (วปถ.๑๗) จว.ตรัง
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อมบำรุงชิ้นส่วนซ่อมเครื่องบินเล็กควบคุมระยะใกล้
     โดยไม่ใช้นักบิน Mimi UAV รุ่น RAVEN B สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.
     ปี ๕๗ สำหรับการซ่อมบำรุงที่ดำเนินการในลักษณะ OPEN END
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ใช้ในโรงงาน สนับสนุนงบส่งกำลัง
    และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์(การผลิตเพื่อแจกจ่าย) และ(การเก็บรักษาเพื่อแจกจ่าย) ปี ๕๗
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สายพลาธิการทหารบก และสายยุทธโยธา
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อม สป.สาย ส.เร่งด่วน ตามแผนงานงบงานส่งกำลัง
    และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรงุ) ปี ๕๗ (ครั้งที่ ๗) /หน่วยเจ้าของโครงการ
    ม.พัน ๒๒
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อมปรับปรุงห้องควบคุมการส่งออกอากาศ สถานีวิทยุ ททบ.
    เอฟ เอ็ม ๑๐๓.๕ /หน่วยงานเจ้าโครงการ สถานีวิทยุ ททบ.เอฟ เอ็ม๑๐๓.๕
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อมปรับปรุงห้องควบคุมเสียง/หน่วยงานเจ้าของโครงการ
    สถานีวิทยุ จส.๒ เอฟ.เอ็ม กทม.
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อมและปรนนิบัติบำรุงเครื่องยนต์ทำไฟ
    ขนาด ๑๐๐ KVA ๓๘๐V/๕๐ Hz สถานีวิทยุกระจายเสียงจเรทหารสื่อสาร ๑ F.M.
    (จส.๑F.M. ๙๔.๕ MHz) จว.กรุงเทพฯ
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อม สป.สาย ส.เร่งด่วน ตามแผนงานกลุ่มงบส่งกำลัง
    และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ปี ๕๗ (ครั้งที่ ๖)
เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อ/จ้าง สิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร เร่งด่วน สนับสนุนงบส่งกำลัง
    และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ปี๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อมระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รักษาความปลอดภัย
    สนับสนุน ร.๑ รอ. งบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ปี๕๗ (ครั้งที่ ๕)

ข้อมูลเอกสารตัวอย่างการจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบ
    สารสนเทศ ทบ.ระยะที่ ๑ (MIS) ประจำปีงบประมาณ ๕๗
    รายละเอียดดังนี้
    - ข่าวแจ้งเตือนการซ่อมบำรุงระบบMIS ปี ๕๗
    - ตรวจสอบยอดเงินของแต่ละหน่วย
    - ตัวอย่างการตรวจสอบราคากลาง
    - ตัวอย่างรายละเอียดประกอบการจ้าง
    - ตัวอย่างเสนอความต้องการจ้างคอมพิวเตอร์
    - เอกสารตัวอย่าง   

 

                  

ขอเชิญองค์กรทุกภาคส่วนร่วมกันทำความดี...

          

กำเนิดประเพณีสงกรานต์ อ่านต่อ
วิวัฒนาการเครือข่ายการสื่อสาร อ่านต่อ
การสื่อสารดาวเทียมในประเทศไทย อ่านต่อ

          

เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย...