กรมการทหารสื่อสาร
 

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมการทหารสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ตลาดนัดสื่อสารครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๕๘ ในพื้นที่ กรมการทหารสื่อสาร เพื่อจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับกำลังพลและครอบครัว โดยกำลังพลและครอบครัวสามารถนำสินค้ามาวางจำหน่าย เป็นการเพิ่มรายได้ และช่วยเหลืองานด้านสวัสดิการของกำลังพล

เจ้ากรมการทหารสื่อสาร มีนโยบายให้กำลังพล ฝึกทบทวน ในเรื่อง บุคคลท่าเบื้องต้น การฝึกแถวชิด การฝึกท่ากระบี่ และการตรวจเครื่องแต่งกาย ในวัน พฤหัสบดี สัปดาห์ที่ ๔ ของทุกเดือน เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพของกำลังพลเป็นส่วนรวม ทั้งในระดับนายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทั้งชายและหญิง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการแสดงออกถึงความเป็นทหาร และเป็นการเสริมทักษะ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของหน่วยเป็นส่วนรวม
พลเอกปรีชา จันทร์โอชา ผช.ผบ.ทบ.(๒) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ฟังบรรยายสรุปด้านการส่งกำลังบำรุง และชมนิทรรศการผลงานของ นขต.สส. เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พ.ย.57 เวลาประมาณ 1300
พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ จก.สส.
ได้มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติแก่ข้าราชการ
ในสังกัด นขต.สส. ที่ห้องประชุม รร.สส.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ย.57
พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ จก.สส.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
และมอบประกาศนียบัตร นนส.เหล่า ส.
หลักสูตร 1 ปี รุ่นที่ 17 (2/56)
ณ พัน.นร.รร.ส.สส. กระทุ่มแบน
เมื่อวันที่ 31 ต.ค.57
พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ จก.สส. เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร ที่สอบได้จากการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญา เลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก เมื่อวันที่ 15 ต.ค.57 ณ บก.สส.

จก.สส. และคณะฯ ได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ได้ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา “วันแม่แห่งชาติ” ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ที่ผ่านมา

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมการทหารสื่อสาร พร้อมคณะ ร่วมส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือน สหรัฐอเมริกา ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัด สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ที่ผ่านมา
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมการทหารสื่อสาร เข้าร่วมในพิธีทำบุญ ตักบาตร งานบำเพ็ญกุศลและเฉลิมพระเกียรติ “ ๖๓ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” พุทธศักราช ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง
สมาคมแม่บ้านทหารบก และข้าราชการทหารหญิง กรมการทหารสื่อสาร ได้ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ที่ผ่านมา
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานพิธีเปิดเลนจักรยาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภายใต้กิจกรรม “ สื่อสารรวมใจ เทิดไท้สยามมกุฎราชกุมาร” ณ ลานหน้า กองบัญชาการ กรมการทหารสื่อสาร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ที่ผ่านมา ตั้งแต่ เวลา ๑๕๓๐ โดยมีกำลังพลและครอบครัวให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


 


เจ้ากรมการทหารสื่อสาร เป็นประธานในพิธีถวาย พรชัยมงคล แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ณ กองบัญชาการ กรมการทหารสื่อสาร

เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ได้ร่วมในพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการ ( ร้าน OTOP ) บางเขน และ โครงการจัดตลาดนัด สินค้าธงฟ้าราคาถูก ณ กรมการทหารสื่อสาร ในพื้นที่ บางเขน เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ที่ผ่านมา


บทความเชิงวิชาการ เรื่อง เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network: VPN)
บทความเชิงวิชาการ เรื่อง ระบบเครือข่ายไวแมกซ์ (WiMAX)

สอบราคาจ้างโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาของกองทัพบก จำนวน ๕ เว็บไซต์ (อ่านต่อ)
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียม (อ่านต่อ)
  ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
     (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (อ่านต่อ)

ประกาศเชิญชวน
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ส. การจ้างปรับปรุงวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคมสื่อสารความเร็วสูง เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหาไว้ใช้ในราชการกองทัพบก
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ส. ชุดจอ LED สนับสนุน สลก.ทบ. เพื่อดำเนินการจัดหา
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ส. ตามโครงการเสริมสร้างความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำหรับศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
ประกาศฯ สส. เรื่อง การเสนอข้อมูลคุณลักษณะระบบการติดต่อสื่อสารทางยุทธวิธีมาใช้ใน ทบ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา
ประกาศเชิญชวนให้ส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ส. ระบบอำนวยการ
    ยิงปืนใหญ่ด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินการจัดหา สนับสนุนให้กับ ศป.น
ประกาศสอบราคา
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อ สป.สาย ส. กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ประจำปี ๕๘ จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๓๙,๑๐๐,๐๐๐.- บาท
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิประจำชุมทางสายโทรศัพท์ จำนวน ๒๖ งาน
ประกาศสอบราคาซื้อแบตเตอรี่แห้ง BA-5374/U กลุ่มงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การจัดหาเพื่อแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)
ประกาศสอบราคาซื้อแบตเตอรี่และวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้งแบบต่างๆ สนับสนุนหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่กำลังพลประจำการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อแบตเตอรี่และวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้งแบบต่างๆ สนับสนุนหลักสูตร เพื่อผลิตกำลังพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อแบตเตอรี่แห้ง UM-1 ทดแทนการรองจ่ายให้กับหน่วยต่าง ๆ ตามโครงการทหารพราน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศประกวดราคา
TOR ประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้งและชุดกล่องแบตเตอรี่, แบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้ และแบตเตอรี่แห้งชนิดสามารถประจุไฟใหม่ได้ จำนวน ๓ รายการ (๑๖ รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th
TOR โครงการจัดซื้อ สป. สาย ส. รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท งบลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑)
     email : torsignal@rta.mi.th
TOR ประกวดราคาจัดซื้อ สป.สาย ส. กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ รายการ
     email : torsignal@rta.mi.th [ เงื่อนไขเพิ่มเติม ]
TOR ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัด ทดสอบ และวิเคราะห์ สนับสนุน กรมการทหารสื่อสาร (กองวิทยาการ กรมการทหารสื่อสาร) จำนวน 3 รายการ (24 รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th [ เงื่อนไขเพิ่มเติม ]
TOR ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (32 รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th
TOR ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดสำหรับงานซ่อมและอุปกรณ์ปรับเทียบ จำนวน 11 รายการ
     email : torsignal@rta.mi.th
TOR ประกวดราคาจัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง UM-1 จำนวน ๑ รายการ (๑๙๒,๐๘๕ ก้อน)
     email : torsignal@rta.mi.th
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้ง, ชุดกล่องและชุดประกอบแบตเตอรี่และแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 4 รายการ (26 รายการย่อย)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดสำหรับงานซ่อมและอุปกรณ์ปรับเทียบ จำนวน 11 รายการ
TOR โครงการจัดหาหมึกพิมพ์พราเดอร์ใช้กับโครการระบบสารสนเทศ ทบ. MIS กลุ่มงบงานส่งกำลัง และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์
     email : torsignal@rta.mi.th
TOR ประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ ALKALINE RAW MATERIAL (ชนิดขั้วบวกเรียบ) จำนวน 1 รายการ (16 รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th
TOR ประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ LR6 จำนวน 1 รายการ (16 รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th
ประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ ALKALINE RAW MATERIAL (ชนิดขั้วบวกเรียบ) จำนวน 1 รายการ (16 รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th
ประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ LR6 จำนวน 1 รายการ (16 รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th
ร่าง TOR จัดซื้อวัสดุประกอบการถ่ายภาพนิ่ง, ภาพยนตร์และวีดีโอ ในกิจการทั่ว ทบ. จำนวน ๗๔ รายการ
     email : torsignal@rta.mi.th
ร่าง TOR จัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒ รายการ (๕ รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th
ร่าง TOR จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมภายในกล่องวงจร จำนวน ๓๔๐ รายการ
     email : torsignal@rta.mi.th

ข้อมูลเอกสารตัวอย่างการจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบ
    สารสนเทศ ทบ.ระยะที่ ๑ (MIS) ประจำปีงบประมาณ ๕๗
    รายละเอียดดังนี้
    - ข่าวแจ้งเตือนการซ่อมบำรุงระบบMIS ปี ๕๗
    - ตรวจสอบยอดเงินของแต่ละหน่วย
    - ตัวอย่างการตรวจสอบราคากลาง
    - ตัวอย่างรายละเอียดประกอบการจ้าง
    - ตัวอย่างเสนอความต้องการจ้างคอมพิวเตอร์
    - เอกสารตัวอย่าง   

เผยแพร่ราคากลาง
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. รายการวิทยุมือถือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทดแทนการรองจ่ายให้กับโครงการส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รายการ
ราคากลางจัดซื้อสป.สาย ส. สำหรับการปรับปรุงระบบเสียงภายในห้องรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง (ห้อง ๑๖๓) จำนวน ๓ รายการ
ราคากลางจัดซื้อสป.สาย ส. ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ และการติดตั้ง สนับสนุน พล.ร.๑๑ เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๙ รายการ
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง สนับสนุน รร.สธ.ทบ. เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๕ รายการ
ราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม สป.สาย ส. เครื่องช่วยฝึกเป้าบิน Snipe MK-5 ของ ปตอ.พัน.๖ เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒๑ รายการ
ราคากลางจ้างซ่อมแซมอาคารสถานีและอาคารเครื่องส่ง สถานีวิทยุ กวส.๓ จำนวน ๒ รายการ
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ VHF/FM ขนาด ๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ให้กับ พล.ร.๑ รอ. (ร.๑ พัน.๔ รอ.) เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ รายการ (๑๒๕ ชุด)
ราคากลางจ้างซ่อม สป.สาย ส. เร่งด่วน ตามแผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๖) จำนวน ๑ งาน (๑๔ รายการ)
ราคากลางเช่าใช้จอแสดงภาพชนิด LED Display Full color ประเภท Outdoor และงานเช่าระบบแสง สนับสนุนการจัดงานถวายพระพรชัยมงคล จำนวน ๒ รายการ
ราคากลางจ้างปรับปรุงห้องควบคุมการปฏิบัติการ ศปก.ทบ. สนับสนุน ฝยก.ศปก.ทบ. เพิ่มเติมระหว่างปี งบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ รายการ ในวงเงิน ๒๗,๙๐๐,๖๕๕.-บาท ( ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน )
ราคากลางจ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. สนับสนุน สส. จำนวน 15 คัน ในวงเงิน 1,189,369.20 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์)
ราคากลางจัดหาสถานี/ชุดเฝ้าตรวจชายแดนเคลื่อนที่ (เฉพาะระบบตรวจจับเป้าหมาย RADAR) ความเร่งด่วน ๓ สนับสนุนให้กับ ขกท. ในแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปี งบประมาณ ๒๕๕๘ (ศปก.ทบ.) จำนวน ๑ ชุดวงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
ราคากลางจัดหาสป.สาย ส. รายการอุปกรณ์ขยายเสียงระยะไกลฯ สนับสนุน นสศ. (พัน.ปจว.) เพิ่มเติมระหว่างปี งบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รายการ ภายในวงเงิน ๘,๒๓๐,๕๐๐.-บาท (แปดล้านสองแสนสามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
ราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียง จส.๑๐๐ จว.กรุงเทพ จำนวน ๓ รายการ
ราคากลางจ้างซ่อม สป.สาย ส. เร่งด่วน ตามแผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๕) จำนวน ๑ งาน
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ตามโครงการจัดหาสื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สนับสนุนการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ จชต. สนับสนุน ฝกร.ศปก.ทบ. เพิ่มเติมระหว่างปี งบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๗ รายการ
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารงานคลังยุทธภัณฑ์ กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โครงการย้าย กคย.สพ.ทบ. เข้าที่ตั้งปกติถาวร จว.ส.บ. จำนวน ๒๐ รายการ
ราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุงวิทยุถ่ายทอดสนาม RL Series สนับสนุน พัน.ส.ซบร.เขตหลัง จำนวน ๑ รายการ (๘ เลขงาน)
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ สาย ส. พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โครงการย้าย กคย.สพ.ทบ. เข้าที่ตั้งปกติถาวร จว.ส.บ. จำนวน ๒๒ รายการ
ราคากลางชิ้นส่วนซ่อมเร่งด่วน (ชิ้นส่วนวิทยุสื่อสาร VHF/FM)
ราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ประจุและเก็บพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบพกพา เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ รายการ (๑๐๘ ชุด)
ราคากลางจัดซื้อวัสดุข่ายสายโทรศัพท์ เพื่อย้ายระบบโทรศัพท์ สนับสนุน สก.ทบ. เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒๗ รายการ
ราคากลางจัดซื้อชุดจอ LED พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สนับสนุน สลก.ทบ. สำหรับใช้แสดงภาพในงานสำคัญต่างๆของ ทบ. เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ระบบ
ราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม สนับสนุน พัน.ส.ซบร.เขตหลัง ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๘) จำนวน ๖ รายการ
ราคากลางโครงการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและส่วนประกอบชุด ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๖) จำนวน ๑๒ รายการ
ราคากลางการจัดซื้อชุดวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคมระยะใกล้ชนิดขยายความจุได้ สนับสนุนหน่วยในพื้นที่ ทภ.๔ พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ปรับปรุงระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ระยะที่ ๓ ในแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒๒ หน่วย (๒๓๓ รายการย่อย)
ราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุ C-2328, C-2329/GRA-39 ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๖) จำนวน 3 รายการ
ราคากลางจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) ชนิดมือถือ งบลงทุน เพิ่มเติม ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ รายการ
ราคากลางโครงการจัดหาระบบควบคุมและสั่งการอาวุธ ปภอ. จำนวน ๑ ระบบ ภายในวงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
ราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุสนาม AN/PRC-77 ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๖) จำนวน 11 รายการ
ราคากลางจัดซื้อส่วนประกอบชุดวิทยุ CNR-900 ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๖)
ราคากลางโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ตรวจซ่อมข่ายสายโทรศัพท์ สนับสนุน แผนงานสำรองประจำปีงบประมาณ ๕๘ (ครั้งที่ ๒)
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมปรับปรุงตู้ซ่อมบำรุงระบบเรดาร์ควบคุมการยิงฟลายแคชเชอร์
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบชุด สนับสนุน กง.ทบ. จำนวน 4 รายการ
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. เครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรอง รองรับภารกิจที่สนับสนุนระบบแสงและเสียง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพิ่มเติมระหว่างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ รายการ
ราคากลางจัดหาระบบการติดต่อสื่อสารทางยุทธวิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๑๑๖,๙๘๗,๙๘๐.- บาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ราคากลางการจัดซื้อชุดวิทยุ VHF/FM ทางทหาร ขนาด ๕๐ วัตต์ ชนิดติดตั้งยานยนต์ สนับสนุนแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ศปก.ทบ.)
ราคากลางจ้างซ่อมเปลี่ยนระบบไฟแจ้งเตือนเสาอากาศโทรคมนาคม ทบ. สนับสนุนหน่วยต่างๆ ทั่ว ทบ. จำนวน ๕ รายการ
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๕) จำนวน ๕ รายการ
ราคากลางจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุระบบ VHF/FM ชนิดทวนสัญญาณ ขนาด ๖๐ วัตต์ สนับสนุนโครงการส่วนพระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จำนวน ๑ รายการ
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมรถแทรกเตอร์กสิกรรมล้อยาง ยี่ห้อ เบลารุส รุ่น MTZ-80 ทะเบียน กส.๐๓๐๙ ของ ส.๑ พัน.๑๐๒
ราคากลางโครงการจัดหาเครื่องจับเป้าหมายเคลื่อนที่ (ชุดตรวจจับเป้าหมายเคลื่อนที่) จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
ราคากลางโครงการจัดซึ้อชิ้นส่วนซ่อมระบบเครือข่ายตามแผนงานสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
ราคากลางโครงการจัดซึ้อชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุถ่ายทอดโทคคมนาคมระยะใกล้ ชนิดขยายความจุได้ (Minilink TN)
ราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุงวิทยุถ่ายทอดสนาม RL Series ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๔) จำนวน ๔ งาน
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ระบบภาพประจำห้องเธียเตอร์ ๓๕๐ ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง สนับสนุน รร.สธ.ทบ. เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๕ รายการ
ราคากลางโครงการจัดซึ้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องมือเฝ้าตรวจระยะไกล
ราคากลางโครงการจัดซื้อชิ้นส่นซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ผลิตภัณฑ์ AASTRA/ERICSSON ตามแผนงานสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
ราคากลางจ้างซ่อมเสาอากาศโทรคมนาคม ทบ. ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๕ รายการ
ราคากลางลงราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ประเภทชุดสายอากาศวิทยุ ตามโครงการจัดตั้งหน่วย พล.ร.๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ รายการ (๕ ชุด)
ราคากลางจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) ชนิดมือถือ ตามโครงการจัดตั้ง พล.ร.๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒) จำนวน ๑ รายการ (๖ ชุด)
ราคากลางจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) ชนิดมือถือ ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ รายการ (๒๐๐ ชุด)
ราคากลางโครงการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ผลิตภัณฑ์ ALCATEL ตามแผนงานสำรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ระบบกล้องวงจรปิดสนามบินสระพรานนาค พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง สนับสนุน ศบบ. เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รายการ (๑๓ รายการย่อย)
ราคากลางการจัดหาชิ้นส่วนซ่อม สป.สาย ส. เร่งด่วน (ชิ้นส่วนซ่อมไมโครโฟน) สนับสนุน กจสท.สส. จำนวน ๑๘ รายการ ภายในวงเงิน ๒๙๖,๓๙๐.-บาท
ราคากลางการจัดซื้อ ชุดวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคมระยะใกล้ขยายความจุได้ . พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง สนับสนุน กคย.สพ.ทบ. เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ราคากลางการจัดซื้อ สป.สาย ส. ประเภทชุดวิทยุที่ใช้งานทางทหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามโครงการจัดตั้ง พล.ร.๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑)
ราคากลางโครงการจัดซื้อแบเเตอรี่สำหรับตัวอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑)
ราคากลางจ้างซ่อมระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครื่องตรวจอากาศหอบังคับการบินสนามบินสระพานนาค ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ราคากลางจัดซื้อสป.สาย ส. สำหรับการปรับปรุงห้องประชุม นขต.ทบ.(ห้อง ๒๔๑) เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ รายการ
ราคากลางโครงการจัดซื้อ สป. สาย ส. รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท งบลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๑)
ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้งและชุดกล่องแบตเตอรี่, แบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้ และแบตเตอรี่แห้ง ชนิดสามารถประจุไฟใหม่ได้ จำนวน ๓ รายการ (๑๖ รายการย่อย)
ราคากลางจัดซื้อระบบอำนวยการยิงปืนใหญ่อัตโนมัติ ด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สนับสนุน ศป. จำนวน 4 ระบบ
ราคากลางเช่าใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง จำนวน 1 งาน
ราคากลางจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารเร่งด่วน จำนวน 3 รายการ
ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ประเภทชุดวิทยุระบบ VHF/FM พลเรือน จำนวน ๒ รายการ
ราคากลางจัดซื้อสป.สาย ส. ตามโครงการจัดตั้งหน่วย พล.ม.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รายการ
ราคากลางเครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์และกระสุนจริง พร้อมอาคาร สนับสนุน ร.๓๑ รอ. สนับสนุนงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วย และยุทโธปกรณ์โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกของ ยศ.ทบ. วงเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
ราคากลางจัดซื้อชุดรับ-ส่งข้อมูลระบบป้องกันภัยทางอากาศ สนับสนุน นปอ. เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ รายการ (๘ ชุด) ภายในวงเงิน ๔๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อ สป.สาย ส. กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๓ รายการ
ราคากลางการจัดซื้อ สป.สาย ส.ตามโครงการจัดตั้ง พล.ม.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๘๒๗,๙๗๖.๗๐ เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ ๒๘,๑๕๑,๒๐๗.๘๐บาท
ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจวัด ทดสอบ และวิเคราะห์ สนับสนุน สส. (กวก.สส.) จำนวน ๓ รายการ (๒๔ รายการย่อย)
ราคากลางจ้างติดตั้งระบบดินป้องกันไฟกระโชกของระบบรักษาความปลอดภัย สนับสนุน ร.๑๕๓ จำนวน ๑ งาน
ราคากลางงานจัดซื้อ สป.สาย ส. กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดหาครุภัณฑ์และปรับปรุงอาคาร รร.สธ.ทบ. แห่งใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๙ รายการ
ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง BA-5374/U กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การจัดหาเพื่อแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓)

 

                  

ขอเชิญองค์กรทุกภาคส่วนร่วมกันทำความดี...

          

กำเนิดประเพณีสงกรานต์ อ่านต่อ
วิวัฒนาการเครือข่ายการสื่อสาร อ่านต่อ
การสื่อสารดาวเทียมในประเทศไทย อ่านต่อ

          

เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย...