พล.ท.กำธร บุณยะสุต จก.สส.
เป็นประธานพิธี
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
และข้าราชการกรมกาทหารสื่อสาร
ร่วมอวยพรปีใหม่ จก.สส.
ณ กรมการทหารสื่อสาร
เมื่อวันที่่ ๒๕ ธ.ค. ๕๖
(คลิ๊กรายละเอียด)
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ผช.ผบ.ทบ.1
ตรวจเยี่ยมหน่วยสายส่งกำลัง สส.
เมื่อ ๒๒ ต.ค.๕๖
(คลิ๊กรายละเอียด)

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบก
โดยกรมการทหารสื่อสาร กับ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
โดยมี พล.ท.กำธร บุณยะสุต เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
เป็นผู้รับมอบการลงนาม กับ นางพัชราภรณ์ ไชยนาม
ผู้อำนวยการวิทยาลัย สารพัดช่างนครหลวง
พ.อ.พจงเจตน์ มีปิ่น รอง ผบ.รร.ส.สส. ได้เป็นประธานเปิดโครงการ "น้ำดื่มไฮโดร ออกซิเจน เพื่อสุขภาพ" ตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงาน อาหารและยา เพื่อคืนความสุขพร้อมทั้งสุขภาพที่ดี
 


 

งานวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบ ๙๐ ปี
เมื่อ ๒๗ พ.ค.๕๗   (คลิ๊กรายละเอียด) บทความทางวิชาการ เรื่อง เครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network)
 บทความทางวิชาการเรื่อง ไวแมกซ์ ( WIMAX )

  สอบราคาจ้างโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร
     ของกองทัพบก จำนวน ๕ เว็บไซต์ (อ่านต่อ)
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียม (อ่านต่อ)
  ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
     (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (อ่านต่อ)

ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ส. ล้อม้วนสายโทรศัพท์สนาม
    จำนวน ๒ รายการ
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ส. แบตเตอรสำหรับกล้อง
    ตรวจจับรังสีความร้อน และแบตเตอรี่สำหรับกล้องสำรวจ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ส.อุปกรณ์ประกอบระบบ
    ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ และระบบโทรคมนาคม จำนวน ๕ รายการ
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ส. แบตเตอรี่และกล่อง
     แบตเตอรี่ชนิดต่างๆ จำนวน ๕ รายการ
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ส. การจ้างปรับปรุงตู้สาขา
    โทรศัพท์ จำนวน ๓ รายการ
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ส. หมึกและตลับหมึก
    สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยต่างๆ ใน ทบ. ปีงบประมาณ ๕๘
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย ส .วิทยุมือถือ
    พร้อมปากพูด-หูฟัง จำนวน ๑ รายการ
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย ส. อุปกรณ์
    ช่วยการมองเห็นในการบิน และระบบแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางเส้นทางการบิน ให้กับ ศบบ.
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย ส.  
   smart classroom  
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย ส.  
    เครื่องคอมพิวเตอร์ทางทหาร จำนวน ๑ รายการ
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย ส. โปรแกรมบริหาร
    ฐานข้อมูลงาน (Oracal Database Relies 11 G) ให้กับ รพ.รร.๖
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสื่อสาร ชุดปล่อย
    บอลลูน (Balloon Launch ) จำนวน ๑ รายการ
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิค คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสื่อสารโปรแกรม
    จัดการคลัง (BMS Hosp.XP Inventory) เพื่อเสริมการใช้ในโปรแกรมบริหารงาน
    โรงพยาบาลให้กับ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ประกาศประกวดราคา
ร่าง TOR จัดชซื้อแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 2 รายการ (5 รายการย่อย)
     email : torsignal@rta.mi.th
ร่าง TOR จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมภายในกล่องวงจร จำนวน 340 รายการ
     email : torsignal@rta.mi.th
แก้ไข ลงราคากลาง และร่าง TOR จัดซื้อวัสดุและชิ้นส่วนซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
     email : torsignal@rta.mi.th
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อสป.สาย ส.เครื่องมือสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ รายการ
     (๙ รายการย่อย)
ประกาศสอบราคาซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒ รายการ
ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารเครื่องมือสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
     จำนวน ๑ รายการ (๙ รายการย่อย)
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส.
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อแบตเตอรีแห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้,วัตถุดิบ
     และวัสดุผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ และชุดกล่องแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๓ รายการ
     (๑๙ รายการย่อย)
ประกาศสอบราคาซื้อชุดกล่องแบตเตอรี่แห้ง และแบตเตอรี่ จำนวน ๒ รายการ
     (๓ รายการย่อย)
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่,ชุดกล่องแบตเตอรีแห้งและแบตเตอรี่แห้ง
     จำนวน ๒ รายการ (๒๐ รายการย่อย)
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อชุดกล่องแบตเตอรี่ จำนวน ๒ รายการ
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (๘๐ เครื่อง)
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อสป.สาย ส.เครื่องตรวจวัดสำหรับงานซ่อมและอุปกรณ์ปรับเทียบ
     จำนวน ๒๙ รายการ
ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้ ,วัตถุดิบและวัสดุ
     ผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ และชุดกล่องแบตเตอรี่แห้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่,ชุดกล่องแบตเตอรี่แห้ง และแบตเตอรี่แห้ง
     จำนวน ๒ รายการ (๒๐ รายการย่อย)
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล่องแบตเตอรี่ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิประจำชุมทางสายโทรศัพท์
     จำนวน ๑ งาน (๑๙ รายการย่อย)
ประกาศสอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร จำนวน ๒ รายการ
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบและวัสดุ ผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์
     จำนวน ๑ รายการ (๑๖ รายการย่อย)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (๘๐ เครื่อง)
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้
     จำนวน ๑ รายการ (๓ รายการย่อย)
ประกาศสอบราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารเครื่องตรวจวัดสำหรับงานซ่อม
     และอุปกรณ์ปรับเทียบ จำนวน ๒๙ รายการ
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่และวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้งแบบต่างๆ
     รายการจัดหาแบตเตอรี่แห้งสนับสนุนการฝึกของ ยศ.ทบ. ปี๕๗ จำนวน ๔ รายการ
     (๓๐ รายการย่อย)
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่,ชุดประกอบ/ชุดกล่องแบตเตอรี่
     และแบตเตอรี่แห้ง ปีงบประมาณ ๕๗ จำนวน ๒ รายการ (๒๔ รายการย่อย)
ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟได้ จำนวน ๓ รายการ
แจ้งเป็นคณะกรรมการสอบราคา
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่,ชุดกล่องแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่แห้ง
     ทดแทนการรองจ่ายเพื่อสนับสนุนหน่วยตามโครงการทหารพราน ปี๕๗ จำนวน ๓ รายการ
     (๑๘ รายการย่อย)
ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่และวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้งแบบต่างๆ
     จำนวน ๔ รายการ (๓๐ รายการย่อย)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่,ชุดประกอบ/ชุดกล่องแบตเตอรี่
     และแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒ รายการ (๒๔ รายการย่อย)
=
เผยแพร่ราคากลาง
การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบเครือข่าย จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๙๔๓,๐๙๘.-บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสามพันเก้าสิบแปดบาทถ้วน)  
จัดซื้อ สป.สาย ส. (ระบบแสง สี) จำนวน 14 รายการ  
จัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 2 รายการ (5 รายการย่อย)  
จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมภายในกล่องวงจร จำนวน 340 รายการ  
จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจวัด จำนวน 1 งาน  
จ้างซ่อมอุปกรณ์สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน และอุปกรณ์ประจำรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ จำนวน 26 รายการ  
จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบเครือข่าย จำนวน 14 รายการ  
จ้างซ่อมเครื่องสื่อสารการบิน จำนวน 1 งาน  
จ้างซ่อมเครื่องมือทางการภาพของ กภ.สส. จำนวน 14 รายการ  
จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบกำหนดที่ตั้งสัญญาณวิทยุแถบความถี่กว้าง แบบ TRC-6200 จำนวน 1 งาน  
ชิ้นส่วนซ่อมเรดาร์ควบคุมการยิง ปตอ. FLYCATCHER  
จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบเป้าอิเล็กทรอนิกส์  
จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์ (RANGE–3000)  
การจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง หัวบินที่ ๑ และหัวบินที่ ๒ จำนวน ๑ งาน  
การจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกประจำปืน M109 จำนวน ๑ งาน (๙ เดือน)  
การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์ ผลิตภัณฑ์ ALCATEL จำนวน ๒ รายการ  
จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบการส่งกำลัง และซ่อมบำรุงเป็นรายปีอุปกรณ์เครือข่ายของ บก.ทบ. และป้องกันอุปกรณ์เครือข่าย Antivirus จำนวน ๑ (งาน) รายการ  
จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบกล้องติดตั้งบนอากาศยาน (FLIR) จำนวน ๑ งาน  
จ้างซ่อมเครื่องตรวจวัด จำนวน ๑๐ รายการ  
การจัดซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม ทบ. (Minilink ๙๕๐๐ MPR) จำนวน ๓ รายการ  
การจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุ CNR-900 จำนวน ๕ รายการ  
การจัดซื้อระบบวิทยุติดต่อสื่อสารความปลอดภัยสูงแบบดิจิตอล ของ ศปก.ทบ. ระยะที่ ๑ จำนวน ๕ รายการ  
การจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกยิงอาวุธทหารราบ (DOTTS-10) จำนวน ๑ ( งาน ) รายการ  
จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกผู้ตรวจการณ์หน้าทหารปืนใหญ่ จำนวน ๑ งาน  
จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกเล็งและยิงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานแบบโดม จำนวน ๑ งาน  
จ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกผู้ตรวจการณ์หน้า ( FOCUSS-2 ) จำนวน ๑ ( งาน ) รายการ  
การจัดหาชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุ HF-2000 (RT-2001) จำนวน ๕ รายการ  
โครงการจัดซื้อ วัสดุซ่อมอุปกรณ์ สาย ส. บนอากาศยาน กลุ่มงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
โครงการจัดซื้อ จัดหาชิ้นส่วนซ่อมวิทยุ ผลิตภัณฑ์ MOTOROLA กลุ่มงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
โครงการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมวิทยุ ผลิตภัณฑ์ ICOM กลุ่มงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมระบบติดต่อสื่อสารในหมู่ปืน ปตอ. 20 มม. วัลแคน กลุ่มงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)  
โครงการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องมือเฝ้าตรวจระยะไกล ยี่ห้อ Qual-Tron รุ่น EMIDS งบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคมและสถานีดาวเทียม กลุ่มงบงานส่งกำลังและว่อมบำรุงยุทโธกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณ์ สาย ส. ของ พัน.ส.ซบร.เขตหลัง งบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมอุปกรณืระบบสายใยแก้วนำแสง กลุ่มงบานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
โครงการจัดซื้อ วัสดุซ่อมอุปกรณ์ สาย ส. บนอากาศยาน กลุ่มงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการจัดซื้อ วัสดุซ่อมอุปกรณ์ สาย ส. บนอากาศยาน กลุ่มงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการจัดซื้อ วัสดุซ่อมวิทยุ INTERCOMM KMA-24H/71 กลุ่มงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการจัดซื้อ วัสดุซ่อมอุปกรณ์ สาย ส. บนอากาศยาน กลุ่มงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการจัดซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องตรวจวัด ผลิตภัณฑ์ BIRD กลุ่มงบงานส่งกำลังและ ซ่อมบำรุงยุทโธปรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับ Mini UAV งบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การจัดหาเพื่อแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
โครงการจัดซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุ C-2328, C-2329/GRA-39 กลุ่มงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการจัดซื้อ วัสดุซ่อมวิทยุ TPR AN/ARX-100 กลุ่มงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายแลธซ่อมบำรุงานย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการจัดซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องช่วยฝึก IWESS-PAN กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการจัดซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมวิทยุ VHF/FM/AM AN/ARC-186 กลุ่มงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการจัดซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมวิทยุ VHF/UHF FM/AM AN/ARC-210 กลุ่มงบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการฝลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงสาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบประตูรหัสภายใน บก.ทบ.
โครงการจ้างปรนนิบัติบำรุงระบบโทรทัศน์วงจรปิด บก.ทบ.
โครงการจัดซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม ทบ. (Minilink TN) สนับสนุนกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปรกรณ์ งบงานการจัดหาและการฝลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
โครงการจ้างปรนนิบัติบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับทำบัตรประจำตัวข้าราชการของ ทบ.
โครงการจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือกีดขวางยานพาหนะแบบอัตโนมัติภายใน บก.ทบ.
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุ PRC-710 สนับสนุนกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อ วิ้นส่วนซ่อมประกอบชุดวิทยุ (NR-900) สนับสนุนกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมลบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุ HF-2000 สนับสนุนกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ งบงานการจัดหาและการผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง สาย ส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจ้างซ่อมอุปกรณ์ควบคุม (MCU) ระบบประชุมทางไกลผ่าน
    จอภาพ (VTC)
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อ สป.สาย ส.สำหรับการปรับปรุงห้องประชุม นขต.ทบ.
    (ห้อง ๒๔๑)
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยการมองเห็นในการบิน (HUD)
    สนับสนุนแผนงานสำรองปี ๕๗ (ครั้งที่ ๑๑)
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยการมองเห็นในการบิน(HUD)
    สนับสนุนแผนงานสำรองประจำปี๕๗
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อชุดประกอบแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่แห้ง
    ทดแทนการรองจ่ายให้กับ กกล.รส.ทภ.๑ /ศปก.ทภ.๑
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อชุดประกอบแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่แห้ง
    ทดแทนการรองจ่ายให้กับ กกล.รส.ทภ.๑ /ศปก.ทภ.๑
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดหา สป.สาย ส. โครงการจัดตั้งหน่วย พล.ร.๗ /หน่วยงาน
    เจ้าของโครงการ รพศ.๕
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้ง ,ชุดกล่องแบตเตอรี่
    ชุดประกอบแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่แห้ง ทดแทนการรองจ่าย สนับสนุน กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
    
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อสป.สาย ส. ตามโครงการจัดตั้งหน่วย พล.ร.๗
    ปี ๕๗
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดหา สป.สาย ส. ตามแผนสำรองประจำปี ๕๗ (ครั้งที่ ๕)     
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อระบบเครื่องมือแผนที่อัตโนมัติ สนับสนุนให้กับ ศป.
    (ป.พัน๗๒๑) เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๕๗
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อสป.สาย ส. ประเภทชุดวิทยุที่ใช้งานทางทหาร
    พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดตั้งหน่วย พล.ร.๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหา สป.สาย ส.เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความขาดแคลน และเพิ่ม
    ประสิทธิภาพเครื่องมือเฝ้าตรวจระยะไกล สนับสนุน ขกท.
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการปรับปรุงรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
    ส.พัน ๑๐๒
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหา สป.สาย ส. ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
    ครั้งที่ ๕ /หน่วยเจ้าของโครงการ กรมการทหารสื่อสาร สนับสนุน ป.๙
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อชุดประกอบแบตเตอรี่แห้ง ทดแทนการสำรองจ่าย
    สนับสนุนการฝึกการรบในป่าภูเขา หลักสูตร combat oualifying course jungle warfare
    สำหรับ อส.หญิง มวก.๒/๕๖ ปีงบประมาณ ๕๗

ข้อมูลเอกสารตัวอย่างการจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบ
    สารสนเทศ ทบ.ระยะที่ ๑ (MIS) ประจำปีงบประมาณ ๕๗
    รายละเอียดดังนี้
    - ข่าวแจ้งเตือนการซ่อมบำรุงระบบMIS ปี ๕๗
    - ตรวจสอบยอดเงินของแต่ละหน่วย
    - ตัวอย่างการตรวจสอบราคากลาง
    - ตัวอย่างรายละเอียดประกอบการจ้าง
    - ตัวอย่างเสนอความต้องการจ้างคอมพิวเตอร์
    - เอกสารตัวอย่าง   

 

                  

ขอเชิญองค์กรทุกภาคส่วนร่วมกันทำความดี...

          

กำเนิดประเพณีสงกรานต์ อ่านต่อ
วิวัฒนาการเครือข่ายการสื่อสาร อ่านต่อ
การสื่อสารดาวเทียมในประเทศไทย อ่านต่อ

          

เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย...