พล.ท.กำธร บุณยะสุต จก.สส.
เป็นประธานพิธี
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
และข้าราชการกรมกาทหารสื่อสาร
ร่วมอวยพรปีใหม่ จก.สส.
ณ กรมการทหารสื่อสาร
เมื่อวันที่่ ๒๕ ธ.ค. ๕๖
(คลิ๊กรายละเอียด)
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ผช.ผบ.ทบ.1
ตรวจเยี่ยมหน่วยสายส่งกำลัง สส.
เมื่อ ๒๒ ต.ค.๕๖
(คลิ๊กรายละเอียด)

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกองทัพบก
โดยกรมการทหารสื่อสาร กับ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
โดยมี พล.ท.กำธร บุณยะสุต เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
เป็นผู้รับมอบการลงนาม กับ นางพัชราภรณ์ ไชยนาม
ผู้อำนวยการวิทยาลัย สารพัดช่างนครหลวง
พ.อ.พจงเจตน์ มีปิ่น รอง ผบ.รร.ส.สส. ได้เป็นประธานเปิดโครงการ "น้ำดื่มไฮโดร ออกซิเจน เพื่อสุขภาพ" ตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงาน อาหารและยา เพื่อคืนความสุขพร้อมทั้งสุขภาพที่ดี
 


 

งานวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบ ๙๐ ปี
เมื่อ ๒๗ พ.ค.๕๗   (คลิ๊กรายละเอียด) บทความทางวิชาการ เรื่อง เครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network)
 บทความทางวิชาการเรื่อง ไวแมกซ์ ( WIMAX )

  สอบราคาจ้างโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร
     ของกองทัพบก จำนวน ๕ เว็บไซต์ (อ่านต่อ)
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียม (อ่านต่อ)
  ระเบียบ กค.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
     (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (อ่านต่อ)

ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ส. แบตเตอรี่และกล่อง
     แบตเตอรี่ชนิดต่างๆ จำนวน ๕ รายการ
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ส. การจ้างปรับปรุงตู้สาขา
    โทรศัพท์ จำนวน ๓ รายการ
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ส. หมึกและตลับหมึก
    สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยต่างๆ ใน ทบ. ปีงบประมาณ ๕๘
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย ส .วิทยุมือถือ
    พร้อมปากพูด-หูฟัง จำนวน ๑ รายการ
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย ส. อุปกรณ์
    ช่วยการมองเห็นในการบิน และระบบแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางเส้นทางการบิน ให้กับ ศบบ.
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย ส.  
   smart classroom  
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย ส.  
    เครื่องคอมพิวเตอร์ทางทหาร จำนวน ๑ รายการ
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย ส. โปรแกรมบริหาร
    ฐานข้อมูลงาน (Oracal Database Relies 11 G) ให้กับ รพ.รร.๖
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิคคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสื่อสาร ชุดปล่อย
    บอลลูน (Balloon Launch ) จำนวน ๑ รายการ
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลทางเทคนิค คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สายสื่อสารโปรแกรม
    จัดการคลัง (BMS Hosp.XP Inventory) เพื่อเสริมการใช้ในโปรแกรมบริหารงาน
    โรงพยาบาลให้กับ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ประกาศประกวดราคา
ประกาศสอบราคาซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒ รายการ
ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารเครื่องมือสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
     จำนวน ๑ รายการ (๙ รายการย่อย)
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส.
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อแบตเตอรีแห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้,วัตถุดิบ
     และวัสดุผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ และชุดกล่องแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๓ รายการ
     (๑๙ รายการย่อย)
ประกาศสอบราคาซื้อชุดกล่องแบตเตอรี่แห้ง และแบตเตอรี่ จำนวน ๒ รายการ
     (๓ รายการย่อย)
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่,ชุดกล่องแบตเตอรีแห้งและแบตเตอรี่แห้ง
     จำนวน ๒ รายการ (๒๐ รายการย่อย)
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อชุดกล่องแบตเตอรี่ จำนวน ๒ รายการ
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (๘๐ เครื่อง)
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อสป.สาย ส.เครื่องตรวจวัดสำหรับงานซ่อมและอุปกรณ์ปรับเทียบ
     จำนวน ๒๙ รายการ
ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้ ,วัตถุดิบและวัสดุ
     ผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ และชุดกล่องแบตเตอรี่แห้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่,ชุดกล่องแบตเตอรี่แห้ง และแบตเตอรี่แห้ง
     จำนวน ๒ รายการ (๒๐ รายการย่อย)
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล่องแบตเตอรี่ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิประจำชุมทางสายโทรศัพท์
     จำนวน ๑ งาน (๑๙ รายการย่อย)
ประกาศสอบราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร จำนวน ๒ รายการ
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบและวัสดุ ผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์
     จำนวน ๑ รายการ (๑๖ รายการย่อย)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (๘๐ เครื่อง)
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้
     จำนวน ๑ รายการ (๓ รายการย่อย)
ประกาศสอบราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารเครื่องตรวจวัดสำหรับงานซ่อม
     และอุปกรณ์ปรับเทียบ จำนวน ๒๙ รายการ
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่และวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้งแบบต่างๆ
     รายการจัดหาแบตเตอรี่แห้งสนับสนุนการฝึกของ ยศ.ทบ. ปี๕๗ จำนวน ๔ รายการ
     (๓๐ รายการย่อย)
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่,ชุดประกอบ/ชุดกล่องแบตเตอรี่
     และแบตเตอรี่แห้ง ปีงบประมาณ ๕๗ จำนวน ๒ รายการ (๒๔ รายการย่อย)
ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟได้ จำนวน ๓ รายการ
แจ้งเป็นคณะกรรมการสอบราคา
แจ้งผลการประกวดราคาซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่,ชุดกล่องแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่แห้ง
     ทดแทนการรองจ่ายเพื่อสนับสนุนหน่วยตามโครงการทหารพราน ปี๕๗ จำนวน ๓ รายการ
     (๑๘ รายการย่อย)
ประกาศประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่และวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้งแบบต่างๆ
     จำนวน ๔ รายการ (๓๐ รายการย่อย)
ประกาศประกวดราคาซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่,ชุดประกอบ/ชุดกล่องแบตเตอรี่
     และแบตเตอรี่แห้ง จำนวน ๒ รายการ (๒๔ รายการย่อย)
=
เผยแพร่ราคากลาง
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยการมองเห็นในการบิน(HUD)
    สนับสนุนแผนงานสำรองประจำปี๕๗
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อชุดประกอบแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่แห้ง
    ทดแทนการรองจ่ายให้กับ กกล.รส.ทภ.๑ /ศปก.ทภ.๑
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อชุดประกอบแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่แห้ง
    ทดแทนการรองจ่ายให้กับ กกล.รส.ทภ.๑ /ศปก.ทภ.๑
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดหา สป.สาย ส. โครงการจัดตั้งหน่วย พล.ร.๗ /หน่วยงาน
    เจ้าของโครงการ รพศ.๕
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่แห้ง ,ชุดกล่องแบตเตอรี่
    ชุดประกอบแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่แห้ง ทดแทนการรองจ่าย สนับสนุน กอ.รมน.ภาค ๔ สน.
    
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อสป.สาย ส. ตามโครงการจัดตั้งหน่วย พล.ร.๗
    ปี ๕๗
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดหา สป.สาย ส. ตามแผนสำรองประจำปี ๕๗ (ครั้งที่ ๕)     
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อระบบเครื่องมือแผนที่อัตโนมัติ สนับสนุนให้กับ ศป.
    (ป.พัน๗๒๑) เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๕๗
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อสป.สาย ส. ประเภทชุดวิทยุที่ใช้งานทางทหาร
    พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดตั้งหน่วย พล.ร.๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหา สป.สาย ส.เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความขาดแคลน และเพิ่ม
    ประสิทธิภาพเครื่องมือเฝ้าตรวจระยะไกล สนับสนุน ขกท.
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ในการปรับปรุงรถสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่
    ส.พัน ๑๐๒
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหา สป.สาย ส. ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
    ครั้งที่ ๕ /หน่วยเจ้าของโครงการ กรมการทหารสื่อสาร สนับสนุน ป.๙
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อชุดประกอบแบตเตอรี่แห้ง ทดแทนการสำรองจ่าย
    สนับสนุนการฝึกการรบในป่าภูเขา หลักสูตร combat oualifying course jungle warfare
    สำหรับ อส.หญิง มวก.๒/๕๖ ปีงบประมาณ ๕๗
กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ต้องการซื้อชุดประกอบแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่แห้ง
    จำนวน ๒ รายการ
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อ สป.สาย ส. ประจำห้องประชุมยุทธการ พร้อมอุกรณ์
    ประกอบและการติดตั้ง ตามโครงการก่อสร้าง รร.สธ.ทบ.แห่งใหม่
 
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อมพาหนะสาย ขส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหา สป.สาย ส. ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๕)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อ สป.สาย ส. ตามโครงการจัดตั้งหน่วย ทพ. (๒๐ ร้อย.ทพ.)
    สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างพัฒนาเว็บไซต์ "ท่องเที่ยวปลอดภัย หัวใจสีเขียว" สนับสนุน สง.ทท.ทบ.
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องสันทนาการ อาคาร สถานีวิทยุ ททบ.เอฟ.เอ็ม.๑๐๓.๕
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สถานีวิทยุ ททบ.เอฟ.เอ็ม.๑๐๓.๕
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทบ. ระยะที่ ๑
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อ ชุดประกอบแบตเตอรี่แห้ง ทดแทนการสำรองจ่าย สนับสนุนการฝึก
    การรบในป่าภูเขา
ประกาศสอบราคาซื้อชุดกล่องแบตเตอรี่แห้ง และแบตเตอรี่แห้ง ทดแทนการรองจ่าย สนับสนุนการฝึก ต่างๆ ของกองทัพบก
เผยแพร่ข้อมมูลราคากลางโครงการจัดซื้อ ชุดกล่องแบตเตอรี่แห้ง ทดแทนการสำรองจ่าย
    เพื่อสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศของ สป. ประจำปี ๒๕๕๗
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อ ชุดแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่แห้ง
    ชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้ทดแทนการสำรองจ่าย
เผยแพร่ข้อมูลราคากลางโครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานทางทหาร สนับสนุน
    แผนงานสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๙)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อระบบเรดาร์กำหนดที่ตั้งอาวุธยิงสนับสนุนระยะไกล
    สนับนุนการปฏิบัติภารกิจของ พล.ป.
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อ สป.สาย ส. โครงการพัฒนาศักยภาพสถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง
    ในพื้นที่ จชต. เพิ่มเติมระหย่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อ สป.สาย ส. ปรับปรุงระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC)
    ของ ศปก.ทบ. ในระยะที่ ๒ ครั้งที่ ๒
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซ้อ ชุดกล่องแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่แห้ง ทดแทนการสำรองจ่าย
     เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อ สป.สาย ส. ปรับปรุงระบบประชุมททางไกลผ่านจอภาพ
    (VTC) ของ ศปก.ทบ. ในระยะที่ ๒
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อชุดกล่องแบตเตอรี่แห้งทดแทนการรองจ่าย สนับสนุน
    ศปก.ทภ.๓
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อชุดปล่อยบอลลูน เป็นแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปี ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อ เครื่องบันทึกเสียงอัตโนมัติ และแผ่นบันทึกข้อมูล
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหา สป.สาย ส.ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๕๗
    (ครั้งที่ ๕)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเร่งด่วนตามแผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลัง
    และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (ครั้งที่ ๗)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างล้างขยายภาพ ในกิจการทั่วกองทัพบก ปีงบประมาณ ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อชุดกล่องแบตเตอรี่แห้งทดแทนการรองจ่ายสนับสนุน
    หลักสูตร นนส. เหล่า ร.หลักสูตร ๑ ปี รุ่น ๓๘
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC)
    ของ ศปก.ทบ. ในระยะที่ ๒
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงข่ายโทรศัพท์ให้กับหน่วยต่างๆทั่ว ทบ. ครั้งที่ ๘
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ LR6
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเร่งด่วน ตามแผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลัง
    และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์(การซ่อมบำรุง) ปี ๕๗ (ครั้งที่ ๕)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหาเครื่องรับ-ส่งวิทยุระบบ VHF/FM เข้ารหัส ชนิดติดตั้งประจำที่
    ขนาด ๕๐ วัตต์ สนับสนุน หน่วยที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. ปี๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องตรวจวัด ตามแผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลัง
    และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ปี ๕๗ (ครั้งที่ ๔)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหา สป.สาย ส.ตามแผนสำรองปี ๕๗ (ครั้งที่ ๒)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเร่งด่วน ตามแผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลัง
    และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ปี ๕๗ (ครั้งที่ ๖)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อม สป.สาย ส.เร่งด่วน ตามแผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลัง
    และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ปี ๕๗ (ครั้งที่ ๑๑)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อระบบเฝ้าตรวจชายแดนแบบเคลื่อนที่สนับสนุนให้กับ ชกท.
    ตามแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงและซ่อมอาคาร สถานีวิทยุ วปถ.๘ สส.
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหา สป.สาย ส.ตามแผนสำรองปีงบประมาณ ๕๗ (ครั้งที่ ๕)    
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อมปรับปรุงระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ากระโชก และระบบ
    กราวน์รอบเสาอากาศสถานีวิทยุ ททบ. เอฟ เอ็ม ๑๐๓.๕
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อชุดวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคมระยะใกล้ชนิดขยายความจุได้
    และขยายเลขหมายตู้สาขาโทรศัพท์ สนับสนุนหน่วยในพื้นที่ ทภ.๑ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
    และการติดตั้ง ตามแผนสำรองปีงบประมาณ ๕๗ (ครั้งที่ ๘)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหา สป.สาย ส. เครื่องมือสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สนับสนุน
    แผนสำรองงบประมาณ ๕๗ (ครั้งที่ ๒)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหา สป.สาย ส.ตามแผนสำรองปี ๕๗ (ครั้งที่ ๕)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อชุดกล่องแบตเตอรี่แห้งทดแทนการสำรองจ่ายเพื่อสนับสนุน
    การฝึกผสมระหว่าง ทบ.- กกล.ป้องกันมาตุภูมิสหรัฐฯ ปี ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อชุดกล่องแบตเตอรี่แห้ง ทดแทนการสำรองจ่ายเพื่อสนับสนุน
    การฝึกภาคหลักสูตร นนส.ทม.รอ.PFC5/56 ) ปี ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อ สป.สาย ส.ตามโครงการจัดตั้งหน่วย ทพ.(๒๐ ร้อย ทพ.)
    สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. ปี ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างล้างอัดขยายภาพ ในกิจการทั่วกองทัพบก ปี ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเร่งด่วน ตามแผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อม
    บำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ปี ๕๗ (ครั้งที่ ๓)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อ สป.สาย ส.ตามโครงการจัดตั้งหน่วย ทพ.(๒๐ ร้อย ทพ.)
    สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต.ปี ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อชุดกล่องแบตเตอรี่แห้ง ทดแทนการสำรองจ่ายสนับสนุน
    ศปก.ทภ.๑ ปีงบประมาณ ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการผลิตเครื่องตัดสัญญาณสำหรับ
    ป้องกันระเบิดแสวงเครื่องที่ใช้วิธีการจุดระเบิดแบบไร้สายหรือคลื่นสัญญาณ สาย ส.
    เป็นแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อมอุปกรณ์กล้องวงจรปิดประกอบชุด เป็นแผนงานเพิ่มเติม
    ระหว่างปีงบประมาณ ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเร่งด่วน ตามแผนงานงบส่งกำลังและซ่อมบำรุง
    ยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ปี ๕๗ (ครั้งที่ ๒)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องจับเท็จ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ ฝขว.ศปก.ทบ.
    ในแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๕๖
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหาระบบเฝ้าตรวจเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยที่ปฏิบัติ
    ภารกิจในพื้นที่ จชต. (ครั้งที่ ๒) แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดจ้างปรับปรุงเครื่องรวมช่องสัญญาณโทรคมนาคมความเร็วสูง
    การเชื่อมต่อระบบโทรคมนาคม ทบ. กับโทรคมนาคมทหารร่วม ปี ๕๗ (ครั้งที่ ๓)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อ เครื่องวิเคราะห์หาจุดเสียบนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
    สนับสนุนแผนสำรองปี ๕๗ (ครั้งที่ ๒)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อ สป.สาย ส.วิทยุสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
    สนับสนุนให้กับ สห.ทบ.เป็นแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อมและปรับปรุงระบบสื่อดินประจำตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ
    พร้อมอุปกรณ์ ปี ๕๗ (ครั้งที่ ๕)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อม สป.สาย ส.เร่งด่วน ตามแผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลัง
    และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง) ปี ๕๗ ครั้งที่ ๘
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อม สป.สาย ส.เร่งด่วน กลุ่มบงานและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์
     (การซ่อมบำรุง) ปี ๕๗ ครั้งที่่ ๙
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องรบกวนสัญญาฯ ๓ ระบบ ชนิดนำพาด้วยบุคคล
    สนับสนุนแผนงานจัดหายุทโธปกรณ์พิเศษ สาย ส. เพื่อสนับสนุนหน่วยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต.
    ปี ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อม สป.สาย ส.เร่งด่วน ตามแผนกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุง
    ยุทโธปกรณ์ ปี ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหา ระบบเฝ้าตรวจเคลื่อนที่ และเครื่องมือเฝ้าตรวจจับ
    ผู้บุกรุกแบบเครือข่าย ปีงบประมาณ ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อสายโทรศัพท์สนาม สนับสนุน กคส.สส.
    ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๕๗ (ครั้งที่ ๕)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างพิมพ์วารสารทหารสื่อสาร ครบรอบ ๙๐ ปี
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง
    สนับสนุน นปอ. ตามแผนสำรองปี ๕๖ (ครั้งที่ ๖)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อชื้นส่วนซ่อม สป.สาย ส.ในการซ่อมบำรุงเพื่อฟื้นฟู กกล.ฉก.
    ๙๘๐ / ดาร์ฟูร์ ปี ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างพิมพ์หนังสือเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร VHF/FM เข้ารหัส ขนาด ๕ วัตต์ สนับสนุน
    หน่วยที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. ปี ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงรถซ่อมเคลื่อนที่ ตามแผนสำรองปี ๕๗

เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟไหม้ได้
    วัตถุดิบและวัสดุผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ และชุดกล่องแบตเตอรี่แห้ง,สนับสนุนการปฏิบัติ
    ภารกิจของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ฯ

เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อชุดแบตเตอรี่ระบบชี้ทิศอัตโนมัติ สำหรับ ปบค.
     ขนาด ๑๐๕ มม. แบบ M119 พร้อมอุปกรณ์ สนับสนุน ป.พัน ๓๑ รอ. เพิ่มเติมระหว่างปี
     งบประมาณ ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุุสนาม AN/PRC -77 และชิ้นส่วน
    ซ่อมชุดวิทยุ AN/VRC-12 Series สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยบัญชาการ
    ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ฯ
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องบินตรวจการณ์ไร้คนขับ (Mini UAV)
    สนับสนุนแผนงานจัดหายุทโธปกรณ์พิเศษ สาย ส. เพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจ
    ในพื้นที่ จชต. ปี ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการซื้อระบบสื่อสารข้อมูล พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง
    ตามแผนสำรองปีงบประมาณ ๕๗ (ครั้งที่ ๕)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อมปรับปรุงเปลี่ยนหลอดไฟ LED และอุปกรณ์ต่างๆ
    ของระบบสัญญาณเตือนภัยทางอากาศสถานีวิทยุ ททบ.เอฟ เอ็ม ๑๐๓.๕
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหา สป.สาย ส. ตามแผนสำรองปีงบประมาณ ๕๗
    (ครั้งที่ ๕) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สส.
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหา สป.สาย ส. ตามแผนสำรองปีงบประมาณ ๕๗
    (ครั้งที่ ๕)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับวิทยุมือถือขนาด ๕ วัตต์ แบบที่ ๓
    ตามแผนสำรองปี ๕๗ (ครั้งที่ ๒)
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหาอุปกรณ์เชื่อมสัญญาณ IP-Link สนับสนุน กกล.สุรนารี
    ตามแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องรบกวนสัญญาณแบบ Bomb Jammer ชนิดติดตั้ง
    ยานพาหนะ สนับสนุนแผนงานจัดหายุทโธปกรณ์พิเศษ สาย ส.เพื่อสนับสนุนหน่วยที่ปฏิบัติ
    ภารกิจในพื้นที่ จชต.ปี ๕๗
เผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้

ข้อมูลเอกสารตัวอย่างการจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ ตามโครงการพัฒนาระบบ
    สารสนเทศ ทบ.ระยะที่ ๑ (MIS) ประจำปีงบประมาณ ๕๗
    รายละเอียดดังนี้
    - ข่าวแจ้งเตือนการซ่อมบำรุงระบบMIS ปี ๕๗
    - ตรวจสอบยอดเงินของแต่ละหน่วย
    - ตัวอย่างการตรวจสอบราคากลาง
    - ตัวอย่างรายละเอียดประกอบการจ้าง
    - ตัวอย่างเสนอความต้องการจ้างคอมพิวเตอร์
    - เอกสารตัวอย่าง   

 

                  

ขอเชิญองค์กรทุกภาคส่วนร่วมกันทำความดี...

          

กำเนิดประเพณีสงกรานต์ อ่านต่อ
วิวัฒนาการเครือข่ายการสื่อสาร อ่านต่อ
การสื่อสารดาวเทียมในประเทศไทย อ่านต่อ

          

เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย...