การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน
1. โครงสร้างหน่วย
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
4. แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
5. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
9. Social Network
แผนการดำเนินงาน
10. แผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการงาน
14. มาตรฐานการให้บริการ
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ