ทำเนียบอดีตผู้บังคับบัญชากรมการทหารสื่อสาร

ร้อยเอก ชิต ธรรมทัต
ผู้บังคับการกองโรงเรียนทหารสื่อสาร พ.ศ.๒๔๖๗-๒๔๖๘
หัวหน้าแผนกทหารสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารบก
พ.ศ. ๒๔๘๖-๒๔๘๗
( ยศครั้งสุดท้าย พันเอก หลวงรณสารปรีชา )
ร้อยเอก หลวงสุรวุฒิเรืองโรจน์
(ทองสุข ลีลานุช)
ผู้บังคับกองทหารสื่อสารและรั้งตำแหน่ง
ผู้บังคับโรงเรียนทหารสื่อสาร
พ.ศ.๒๔๖๘-๒๔๖๙
ร้อยเอก หลวงโยธาณัติการ
( เทศ กิตติรัต )
ผบ.ส.พัน.๑ พ.ศ.๒๔๗๐-๒๔๗๒ และ พ.ศ. ๒๔๗๓-๒๔๗๔
หัวหน้าแผนกทหารสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารบก
พ.ศ. ๒๔๘๔ (ยศครั้งสุดท้าย พันเอก)
พันตรี หลวงอินทรเรื่องเดช
( เจริญ เหล็กกล้า )
ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ ๑
พ.ศ. ๒๔๗๒
พันตรี หลวงเสรีเริงฤทธิ์
( จรูญ รัตนกุล )
ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ ๑ พ.ศ.๒๔๗๕-๒๔๗๖
หัวหน้าแผนกที่ ๕ กรมจเรทหารบก พ.ศ.๒๔๗๖-๒๔๘๔
รก.หน.สส.กรมเสนาธิการทหารบกพ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๘๖
( ยศครั้งสุดท้าย พลเอก จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ )
พันเอก หลวงวรยุทธวิชัย
( พราย จารุมาศ )
หน.สส.กรมเสนาธิการทหารบก พ.ศ. ๒๔๘๗-๒๔๘๙
เจรทหารสื่อสาร พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๔๙๐
( ยศครั้งสุดท้าย พลตำรวจเอก หลวงวรยุทธวิชัย )
พลตรี ไสว ไสวแสนยากร
(ขุนไสวแสนยากร, ไสว อุ่นคำ)
เจรทหารสื่อสาร พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๔๙๐
( ยศครั้งสุดท้าย พลเอก )
พลตรี หลวงกำจัดปัจจามิตร
( เจือ สิงหเสนี )
เจรทหารสื่อสาร พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๔๙๐
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
พ.ศ. ๒๔๙๕-๒๔๙๘
พลตรี เผชิญ นิมิตรบุตร
( บุญชู นิ่มหนู )
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๐๔
( ยศครั้งสุดท้าย พลโท )
พลตรี สุภชัย สุรวรรธนะ
( สละ สุริพันธุ์ )
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙
พลตรี เฉลิม สุทธิรักษ์
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๗
( ยศครั้งสุดท้าย พลโท )
พลตรี ประสิทธิ์ ชื่นบุญ
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๙
พลตรี พงศ์ เภกะนันทน์
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๐
พลตรี ทวี จันทราทิพย์
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๒
พลตรี เฉลิม กรัณยวัฒน์
( เฉลิม มีนาภา )
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๖
พลตรี ประทีป ชัยปาณี
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๒๙
พลตรี ประจวบ อ่ำพันธุ์
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
พ.ศ. ๒๕๒๙-๒๕๓๐
พลตรี จารุพันธุ์ บูรณสงคราม
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๓
( ยศครั้งสุดท้าย พลโท )
พลตรี วิจิตร จุณณะภาต
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๖
( ยศครั้งสุดท้าย พลเอก )
พลตรี ยงยุทธ ยุทธการบัญชา
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๘
( ยศครั้งสุดท้าย พลเอก )
พลตรี บุลฤทธิ์ เจริญราช
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๐
พลตรี เจริญ เบญจาทิกุล
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒
( ยศครั้งสุดท้าย พลโท )
พลตรี เอนก สาตราวุธ
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๔
( ยศครั้งสุดท้าย พลโท )
พลตรี วิทยา งามกาละ
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕
( ยศครั้งสุดท้าย พลตรี )
พลตรี ชรินทร์ มังกรดิน
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
พ.ศ. ๒๕๔๕ - พ.ศ.๒๕๔๗
พลโท นิพนธ์ ธีระพงษ์
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙
( ยศครั้งสุดท้าย พลเอก )
พลโท สมชัย มาระเนตร์
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พ.ศ ๒๕๔๙-๒๕๕๐
( ยศครั้งสุดท้าย พลเอก )
พลโท อารักษ์ ประภาพันธ์
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑
( ยศครั้งสุดท้าย พลเอก )
พลโท กิตติทัศน์ บำเหน็จพันธุ์
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓
( ยศครั้งสุดท้าย พลเอก )
พลโท มังกร โกสินทรเสนีย์
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔
( ยศครั้งสุดท้าย พลเอก )
พลโท ไกรฤกษ์ แก้วเเสน
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๕
พลโท ภาณุมาศ โกสินทรเสนีย์
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๖
พลโท กำธร บุณยะสุต
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๗
พลโท สุชาติ ผ่องพุฒิ
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐
พลโท มณฑล ปราการสมุทร
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑
พลโท พิรัติ บรรจงเขียน
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
พ.ศ.๒๕๖๑-ปัจจุบัน