ภารกิจและหน้าที่กรมการทหารสื่อสาร


๑. ภารกิจ
๑.๑ วางแผนอำนวยการประสานงานแนะนำกำกับการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิตจัดหา ส่งกำลัง ซ่อมบำรุงบริการในกิจการของเหล่าทหารสื่อสาร อุปกรณ์สายสื่อสาร
๑.๒ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการสื่อสาร กิจการโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ทั้งปวง สนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชา และการสื่อสาร ตลอดจนการสงครามข่าวสารของกองทัพบก
๑.๓ กำหนดหลักนิยมและทำตำรา ตลอดทั้งการฝึกและศึกษา ทั้งนี้ เกี่ยวกับกิจการ และสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารสื่อสาร เจ้ากรมการทหารสื่อสารผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๒. การแบ่งมอบ เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพบก

๓. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ
๓.๑ ปฏิบัติการสื่อสารสนับสนุนระบบควบคุมบังคับบัญชา และการสื่อสาร รวมทั้ง ให้การเสนอแนะ คำแนะนำทางวิชาการเกี่ยวกับกิจการสายสื่อสาร และการสารสนเทศ
๓.๒ เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการ เกี่ยวกับการส่งกำลัง และ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สายสื่อสาร ให้กับหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก
๓.๓ วิจัย พัฒนา กำหนดหลักนิยม จัดทำตำราและคู่มือ เกี่ยวกับวิทยาการ สิ่งอุปกรณ์ สายสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสงครามอิเล็กทรอนิกส์
๓.๔ วางแผน อำนวยการ จัดทำหลักสูตร แผนการสอนและดำเนินการฝึกศึกษา กำลังพลเหล่าทหารสื่อสาร และเหล่าทหารอื่นตามที่ได้รับมอบ

๔.การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ กรมการทหารสื่อสารแบ่งส่วนราชการออกเป็น

๔.๑ กองกำลังพลมีหน้าที่
๔.๑.๑ ให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชาฝ่ายอำนวยการในเรื่องงานธุรการทั่วไป
๔.๑.๒ ดำเนินงานเกี่ยวกับการธุรการและการธุรการกำลังพล ภายในกรมการทหารสื่อสาร
๔.๑.๓ เก็บรักษา แบบธรรมเนียม ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ
๔.๑.๔ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการกิจการกำลังพลเหล่าทหารสื่อสาร
๔.๑.๕ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

๔.๒ กองยุทธการและการข่าวมีหน้าที่
๔.๒.๑ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำหนดนโยบาย การกำหนดหลักนิยม ในการ ปฏิบัติการทางยุทธวิธี และการส่งกำลังบำรุงของเหล่าทหารสื่อสาร การจัดการหน่วยทหารสื่อสาร ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับการข่าวกรองทางเทคนิคของเหล่าทหารสื่อสาร รวมทั้งการรักษาความปลอดภัย
๔.๒.๒ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

๔.๓ กองส่งกำลังบำรุงมีหน้าที่
๔.๓.๑ วางแผน อำนวยการ และกำกับดูแลเกี่ยวกับการส่งกำลังบำรุง สิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร ให้กับหน่วยต่าง ๆในกองทัพบกและประสานงานในกิจการ ส่งกำลังบำรุงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสายงานสื่อสาร
๔.๓.๒ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

๔.๔ กองปลัดบัญชีมีหน้าที่
๔.๔.๑ วางแผน ประสานงาน และควบคุมการบริหารทรัพยากร เพื่อสนับสนุนแผนการปฏิบัติงานของหน่วย
๔.๔.๒ ดำเนินการและกำกับการเกี่ยวกับงบประมาณ การควบคุมภายในการตรวจสอบและวิเคราะห์การจัดระบบงาน
๔.๔.๓ พัฒนาและกำกับดูและระบบการเงินการบัญชีของหน่วยและหน่วยรองให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผนของทางราชการและนโยบายของผู้บังคับบัญชา
๔.๔.๔ พัฒนาและดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์การบริหารงาน ตามโครงการหน่วย
๔.๔.๕ สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานเพื่อปรับปรุงการจัดหน่วย และระบบการดำเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับยุทธวิธี
๔.๔.๖ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

๔.๕ กองการเงินมีหน้าที่
๔.๕.๑ ดำเนินการ เบิกรับ จ่าย การบัญชีเงินของหน่วยให้เป็น ตามระเบียบแบบแผน
๔.๕.๒ เสนอแนะ และให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน และการบัญชีแก่ผู้บังคับบัญชา
๔.๕.๓ บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

๔.๖ กองการสื่อสารมีหน้าที่
๔.๖.๑ วางแผน ติดตั้ง ควบคุม บำรุงรักษา ระบบสื่อสารโทรคมนาคมกองทัพบก
๔.๖.๒ ดำเนินการสื่อสารให้แก่หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก ด้วยเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่มีอยู่และระบบ โทรคมนาคมกองทัพบก
๔.๖.๓ ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งโทรศัพท์ให้แก่บุคคลและหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพ
๔.๖.๔ ดำเนินการสื่อสารร่วมกับเหล่าทัพอื่น ๆ และส่วนราชการอื่นตามความจำเป็น
๔.๖.๕ จัดตั้งและปฏิบัติงานศูนย์ข่าวสนับสนุนกองทัพบก
๔.๖.๖ ดำเนินการส่งกำลังและซ่อมบำรุงระบบสื่อสารโทรคมนาคม
๔.๖.๗ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

๔.๗ กองวิทยาการมีหน้าที่
๔.๗.๑ จัดทำหลักนิยม และตำราเกี่ยวกับการสื่อสารทางยุทธวิธี การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการ เกี่ยวกับการใช้ความถี่วิทยุ
๔.๗.๒ วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเครื่องมือสื่อสารของกองทัพบก ตลอดจนการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร
๔.๗.๓ จัดทำหลักนิยม ออกแบบผลิต และการใช้อักษรลับ และการส่งกำลังบำรุงอักษรลับ
๔.๗.๔ ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการห้องสมุด และประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์เป็นส่วนรวม
๔.๗.๕ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

๔.๘ กองจัดหามีหน้าที่
๔.๘.๑ เตรียมการ อำนวยการ ดำเนินการจัดหา จ้างเหมาสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร และสายยุทธบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔.๘.๒ วางแผน ดำเนินการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนการจัดหาของกองทัพบก
๔.๘.๓ กำหนดนโยบายการจัดหาให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้อง
๔.๘.๔ กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินการจัดหาให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
๔.๘.๕ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับวิธีการจัดหาสิ่งอุปกรณ์และการบริการ
๔.๘.๖ ตรวจสอบ และรายงานผลการจัดหา
๔.๘.๗ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

๔.๙ กองการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีหน้าที่
๔.๙.๑ ดำเนินงานกิจการกระจายเสียง ถ่ายทอดเสียง ขยายเสียงวิทยุโทรทัศน์โฆษณาตามความต้องการ ของกองทัพบก
๔.๙.๒ ซ่อมสร้าง ดัดแปลง ค้นคว้า ทดลองเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำการควบคุมดูแล ทางเทคนิคในการปฏิบัติงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง
๔.๙.๓ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

๔.๑๐ กองการภาพมีหน้าที่
๔.๑๐.๑ ดำเนินการถ่ายภาพนิ่ง ภาพยนตร์ และเทปบันทึกภาพเกี่ยวกับการฝึก การศึกษาการประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติการทางจิตวิทยาให้กับหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบก
๔.๑๐.๒ บันทึกภาพเหตุการณ์งานพิธีต่าง ๆ ของกองทัพบก
๔.๑๐.๓ ดำเนินการถ่ายทำรูปติดบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ และดำเนินการพัฒนาฝึกอบรม เกี่ยวกับกิจการภาพ เพื่อเพิ่มความชำนาญให้กับกำลังพลในกองทัพบก
๔.๑๐.๔ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

๔.๑๑ กองผลิตสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารมีหน้าที่
๔.๑๑.๑ ให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาหารือแก่ ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอำนวยการในเรื่อง เกี่ยว กับวิวัฒนาการ ของเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๔.๑๑.๒ วางแผน แนะนำ กำกับดูแล แก้ไขเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเครื่องสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้องอื่น ๆ
๔.๑๑.๓ ออกแบบ ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่แห้งและอุปกรณ์เกี่ยวกับ การนี้
๔.๑๑.๔ ดำเนินการผลิตเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการนี้รวมทั้ง แบตเตอรี่แห้งเพื่อสนับสนุนกองทัพบก
๔.๑๑.๕ ดำเนินการฝึกเจ้าหน้าที่ให้มีความชำนาญในการผลิต
๔.๑๑.๖ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

๔.๑๒ กองซ่อมเครื่องสื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่
๔.๑๒.๑ ควบคุม อำนวยการ และดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีใช้อยู่ในกองทัพบก และหน่วยอื่น ที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งการซ่อมและดัดแปลงกล่องวงจรของเครื่องสื่อสารชนิดต่าง ๆ
๔.๑๒.๒ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

๔.๑๓ กองบริการ มีหน้าที่
๔.๑๓.๑ ดำเนินการสนับสนุนหน่วยต่าง ๆ ของกรมการทหารสื่อสาร เกี่ยวกับการรักษาการณ์การพลาธิการ การสวัสดิการ การบันเทิง การสรรพาวุธ การขนส่ง การยุทธโยธา การพิมพ์ การรักษาพยาบาล การบริการลูกมือ และแรงงาน ตลอดทั้งการฝึกอบรมทหาร ภายในหน่วย
๔.๑๓.๒ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

๔.๑๔ กองคลังสื่อสารมีหน้าที่ ๔.๑๔.๑ อำนวยการ กำกับดูแลการบริหารงานคลัง การจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร
๔.๑๔.๒ ควบคุมสถานภาพสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารให้เป็นไปตามนโยบายการส่งกำลังบำรุง
๔.๑๔.๓ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

๔.๑๕ โรงเรียนทหารสื่อสารมีหน้าที่ ๔.๑๕.๑ อำนวยการ และดำเนินการฝึกศึกษา และอบรมกำลังพลเหล่าทหารสื่อสารและเหล่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบายของกองทัพบก รวมทั้งบังคับบัญชาผู้เข้ารับการฝึกศึกษาของโรงเรียนทหารสื่อสาร
๔.๑๕.๒ บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่