พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีรดน้ำดำหัวขอพร เน...
[ วันที่ : 10 เม.ย. 2561 ]
พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร เหล่า ส....
[ วันที่ : 04 เม.ย. 2561 ]
พิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร เหล่า ส....
[ วันที่ : 26 มี.ค. 2561 ]
วันเด็กแห่งชาติ 2018...
[ วันที่ : 13 ม.ค. 2561 ]
รอง จก.สส. เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาเชิ...
[ วันที่ : 10 มี.ค. 2560 ]
การแบ่งกลุ่มสัมมนาย่อย 2 หัวข้อหลักสัมมน...
[ วันที่ : 09 มี.ค. 2560 ]
โครงการศูนย์การเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม...
[ วันที่ : 24 เม.ย. 2561 ]
ตลาดนัดสื่อสาร ประจำเดือน เม.ย. 61...
[ วันที่ : 03 เม.ย. 2561 ]
บริการตัดผมสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีให้แก่...
[ วันที่ : 03 เม.ย. 2561 ]
กิจกรรมปฏิบัติธรรมประจำเดือน เม.ย. 61...
[ วันที่ : 19 เม.ย. 2561 ]
กิจกรรมบริจาคโลหิต...
[ วันที่ : 18 เม.ย. 2561 ]
กิจกรรมปฏิบัติธรรม...
[ วันที่ : 15 มี.ค. 2561 ]

จก.สส. ได้กรุณามอบนโยบายด้านการปฏิบัติงาน ประจำปี 61 ให้แก่กำลังพลในสังกัดกรมการทหารสื่อสาร ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ แหล่งสมาคมนายทหารสื่อสาร ดาวน์โหลด  

รวมคลิปรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร บรรยายความรู้ "เศรษฐกิจพอเพียง" โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน สส. ณ ห้องประชุม รร.ส. สส. เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๐

โครงการสื่อสารบนใยแก้วนำแสงเพื่อความมั่นคงของประเทศ

กองทัพบกร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกความตกลง (MOU) โครงการสื่อสารบนใยแก้วนำแสงเพื่อความมั่นคงของประเทศ โดย พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ เจ้ากรมการทหารสื่อสารพร้อมด้วยนายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมลงนามเพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนด้านการลงทุนโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมการของรัฐและเป็นไปตามแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพบกในการพัฒนาการสื่อสารให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 ดูภาพกิจกรรม
"ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง ๑ - ๓๑ ก.ค.๖๐ จำนวน ๑๑ เว็บไซต์ รวม ๓,๗๖๓ URL และแจ้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว"
"ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ ๒๖/๒๕๕๗ ลง ๒๔ พ.ค.๕๗ เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัส จำนวน ๒๖ URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน ๑,๖๐๔ URL"
"กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ ๐-๒๒๙๗ ๗๓๑๙ เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป"
18 พ.ค. 2561  เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิดประจำหอบังคับการบินสระพรานนาค จำนวน 1 งาน
17 พ.ค. 2561  เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมระบบสื่อทัศนูปกรณ์ สนับสนุน รร.สธ.ทบ.จำนวน 1 งาน
17 พ.ค. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้ จำนวน 1 รายการ (671 ก้อน)
17 พ.ค. 2561  เผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างซ่อมเครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์และกระสุนจริง
16 พ.ค. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร
10 พ.ค. 2561  เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อ สป.สาย ส. ตามโครงการจัดตั้ง พล.ม.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
09 พ.ค. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.สาย ส. โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 รายการ
08 พ.ค. 2561  ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิดประจำหอบังคับการบินสระพรานนาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
08 พ.ค. 2561  ประกาศเชิญชวนจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายสื่อสาร ชุดทดสอบวิทยุ ACR500 จำนวน 1 รายการ
08 พ.ค. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือเพื่อพัฒนางานข่าวกรองทางสัญญาณ
08 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ พัน.ขกท.
04 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำอาคาร บก.ทบ. (มัฆวานรังสรรค์)
03 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมชุดวิทยุติดต่ออากาศยานประจำหอบังคับการบิน พล.ม.2 รอ.สนับสนุน ส.พัน.12 พล.ม.2 รอ.
02 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวิทยุถ่ายทอดสนามทางยุทธวิธี (Tactical Radio Relay) แบบที่ 1
01 พ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบรักษาความปลอดภัย คลัง สป.5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 เพิ่มเติม
ก่อนจะเป็นพิพิธภัณฑ์

เหล่าทหารสื่อสาร ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม๒๔๖๗ แต่ยังสังกัดอยู่กับหน่วยทหารช่าง จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๖ หน่วยเหนือของทหารสื่อสารคือ แผนกที่ ๕ กรมจเรทหารบก ต่อมา พ.ศ.๒๔๘๕ จึงแปรสภาพเป็นแผนกสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารบก และ พ.ศ.๒๔๘๙ แผนกทหารสื่อสารก็แปรสภาพเป็นกรมจเรทหารสื่อสารกลับไปสังกัดกรมจเรทหารบกอีก จนกระทั่งถึง พ.ศ.๒๔๙๕ กรมจเรทหารสื่อสาร จึงเปลี่ยนเป็น กรมการทหารสื่อสารขึ้นตรงต่อกองทัพบก

การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร

กิจการพิพิธภัณฑ์ทหารของกองทัพบก ได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ ตามคำสี่งกองทัพบกที่ ๓๑๐/๒๓๖๔๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ เรื่อง ให้เขียนประวัติและจัดพิพิธภัณฑ์สำหรับหน่วย ซึ่งกรมการทหารสื่อสารก็ได้เริ่มดำเนินการเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้น โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำสรรพตำรา จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และปรับปรุงห้องสมุดของ สส. ขึ้นเป็นครั้งแรกตามคำสั่งกรมการทหารสื่อสาร ที่ ๒๑๒/๙๒๘๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๒ เรียกว่า “กรรมการ สพส.”

จนถึง พ.ศ.๒๕๐๗ กรมการทหารสื่อสาร รวบรวมวัตถุพิพิธภัณฑ์ได้พอสมควร และได้รับงบประมาณจากกองทัพบกเป็นเงิน ๓๘,๖๘๐.- บาท จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้นที่อาคารเก่าของสถานีวิทยุกระยายเสียง จส.๑ และทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งเป็นวันทหารสื่อสาร ครบรอบ ๔๑ ปี ประวัติอาคารพิพิธภัณฑ์ สส.

เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของอาคารพิพิธภัณฑ์ สส. ซึ่งได้ถือว่าเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของเหล่าทหารสื่อสาร จึงขอกล่าวถึงประวัติที่มรของอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร... อ่านเพิ่มเติม


ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จำเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งพิจารณาควรจำเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดต่อไป...[อ่านเพิ่มเติม]