วันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ ๙๕

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

Nature

วันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ ๙๕