ผู้บังคับบัญชากรมการทหารสื่อสาร

พลโท มณฑล ปราการสมุทร
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
พลตรี พิรัติ บรรจงเขียน
รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร
พลตรี วสันต์ สวนแก้ว
เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร
พันเอก ชาญชัย วิชิตสรไกร
รองเสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร