ผู้บังคับบัญชากรมการทหารสื่อสาร

พลโท พิรัติ บรรจงเขียน
เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
พลตรี วสันต์ สวนแก้ว
รองเจ้ากรมการทหารสื่อสาร
พลตรี นพดล จิเจริญ
เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร
พันเอก ชาญชัย วิชิตสรไกร
รองเสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร