พิธีประดับยศนายทหาร...
[ วันที่ : 09 ต.ค. 2561 ]
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ จก.สส....
[ วันที่ : 28 ก.ย. 2561 ]
ลงนามถวายพระพร...
[ วันที่ : 28 ก.ค. 2561 ]
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 70 ปี รร.ทบอ.ส...
[ วันที่ : 21 พ.ค. 2561 ]
วันเด็กแห่งชาติ 2018...
[ วันที่ : 13 ม.ค. 2561 ]
รอง จก.สส. เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาเชิ...
[ วันที่ : 10 มี.ค. 2560 ]
นายก สม.ทบ. พบปะ สมาชิก สม.สส....
[ วันที่ : 27 มิ.ย. 2561 ]
บริการตัดผมสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีให้แก่...
[ วันที่ : 07 มิ.ย. 2561 ]
บริการตัดผมสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีให้แก่...
[ วันที่ : 01 พ.ค. 2561 ]
การบรรยายพิเศษ และ การประชุมใหญ่สามัญ ปร...
[ วันที่ : 11 มิ.ย. 2561 ]
อมรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ...
[ วันที่ : 28 พ.ค. 2561 ]
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา...
[ วันที่ : 28 พ.ค. 2561 ]รวมคลิปรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร บรรยายความรู้ "เศรษฐกิจพอเพียง" โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน สส. ณ ห้องประชุม รร.ส. สส. เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๐
18 ต.ค. 2561  เผยแพร่ข้อมูล และราคากลางในการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองหลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่า ส. รุ่นที่ 55 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
18 ต.ค. 2561  เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (EW) ระบบ TEWS IDV จำนวน ๒ งาน
18 ต.ค. 2561  เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมระบบหน่วยอำนวยการยิง (PIWD) จำนวน ๖ งาน โดยวิธีคัดเลือก
18 ต.ค. 2561  ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
17 ต.ค. 2561  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมวิทยุสนาม ANVRC-12 และชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุสนาม ANPRC-77
08 ต.ค. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับ Mini UAV จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ต.ค. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับกล้องถ่ายภาพและวีดีโอ
08 ต.ค. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับวิทยุขนาด 5 วัตต์
05 ต.ค. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ สป.ใช้ในโรงงาน (กผสป.สส.)
01 ต.ค. 2561  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาวัสดุซ่อมอุปกรณ์ของ พัน.ส.ซบร.เขตหลัง
01 ต.ค. 2561 แพร่แผนจัดหาจ้างซ่อมเสาอากาศโทรคมนาคม ทบ.
01 ต.ค. 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
01 ต.ค. 2561 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างการเผยแพร่แผนชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุ VHFFM ผลิตภัณฑ์ MOTOROLA
28 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อรถซ่อมบำรุงระบบโทรคมนาคม ทบ. เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๑
28 ก.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ Alcatel
 เพิ่มเติม
ก่อนจะเป็นพิพิธภัณฑ์

เหล่าทหารสื่อสาร ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม๒๔๖๗ แต่ยังสังกัดอยู่กับหน่วยทหารช่าง จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๖ หน่วยเหนือของทหารสื่อสารคือ แผนกที่ ๕ กรมจเรทหารบก ต่อมา พ.ศ.๒๔๘๕ จึงแปรสภาพเป็นแผนกสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารบก และ พ.ศ.๒๔๘๙ แผนกทหารสื่อสารก็แปรสภาพเป็นกรมจเรทหารสื่อสารกลับไปสังกัดกรมจเรทหารบกอีก จนกระทั่งถึง พ.ศ.๒๔๙๕ กรมจเรทหารสื่อสาร จึงเปลี่ยนเป็น กรมการทหารสื่อสารขึ้นตรงต่อกองทัพบก

การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร

กิจการพิพิธภัณฑ์ทหารของกองทัพบก ได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ ตามคำสี่งกองทัพบกที่ ๓๑๐/๒๓๖๔๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ เรื่อง ให้เขียนประวัติและจัดพิพิธภัณฑ์สำหรับหน่วย ซึ่งกรมการทหารสื่อสารก็ได้เริ่มดำเนินการเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้น โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำสรรพตำรา จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และปรับปรุงห้องสมุดของ สส. ขึ้นเป็นครั้งแรกตามคำสั่งกรมการทหารสื่อสาร ที่ ๒๑๒/๙๒๘๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๒ เรียกว่า “กรรมการ สพส.”

จนถึง พ.ศ.๒๕๐๗ กรมการทหารสื่อสาร รวบรวมวัตถุพิพิธภัณฑ์ได้พอสมควร และได้รับงบประมาณจากกองทัพบกเป็นเงิน ๓๘,๖๘๐.- บาท จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้นที่อาคารเก่าของสถานีวิทยุกระยายเสียง จส.๑ และทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งเป็นวันทหารสื่อสาร ครบรอบ ๔๑ ปี ประวัติอาคารพิพิธภัณฑ์ สส.

เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของอาคารพิพิธภัณฑ์ สส. ซึ่งได้ถือว่าเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของเหล่าทหารสื่อสาร จึงขอกล่าวถึงประวัติที่มรของอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร... อ่านเพิ่มเติม


ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จำเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งพิจารณาควรจำเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดต่อไป...[อ่านเพิ่มเติม]