พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน ต่อธงชัยเฉลิมพล ค...
[ วันที่ : 18 ม.ค. 2562 ]
ผบช.สส.และกำลังพล เข้าเยี่ยมชมงาน “อุ่นไ...
[ วันที่ : 07 ม.ค. 2562 ]
ผช.ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วย สส. (ด้านส่งกำ...
[ วันที่ : 26 ต.ค. 2561 ]
วันครู 2562...

[ วันที่ : 16 ม.ค. 2562 ]
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 70 ปี รร.ทบอ.ส...
[ วันที่ : 21 พ.ค. 2561 ]
วันเด็กแห่งชาติ 2018...
[ วันที่ : 13 ม.ค. 2561 ]
นายก สม.ทบ. พบปะ สมาชิก สม.สส....
[ วันที่ : 27 มิ.ย. 2561 ]
บริการตัดผมสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีให้แก่...
[ วันที่ : 07 มิ.ย. 2561 ]
บริการตัดผมสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีให้แก่...
[ วันที่ : 01 พ.ค. 2561 ]
การบรรยายพิเศษ และ การประชุมใหญ่สามัญ ปร...
[ วันที่ : 11 มิ.ย. 2561 ]
อมรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ...
[ วันที่ : 28 พ.ค. 2561 ]
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา...
[ วันที่ : 28 พ.ค. 2561 ]22 มี.ค. 2562  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบรอบสุดท้ายการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562
21 มี.ค. 2562 ประกาศแก้ไขรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบประเมินความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษา หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่า ส. รุ่นที่ ๕๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
15 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการศึกษานายสิบชั้นต้น รุ่นที่ 2 และ 3
15 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบรอบสุดท้าย การสอบคัดเลือกทหารกองหนุนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนรุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2562
รวมคลิปรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
19 มี.ค. 2562  เผยแพร่ข้อมูล และราคากลางในการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลางจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกผู้ตรวจการณ์หน้า (FOCUSS-2)
19 มี.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลางจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกยิงอาวุธทหารราบ (DOTTS-10)
18 มี.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อ สป.สิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงาน
18 มี.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อระบบภาพและเสียงพร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง
18 มี.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลางซื้อไม้เนื้ออ่อน จำนวน 1 รายการ
15 มี.ค. 2562  ประกาศเชิญชวนจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ส. ระบบโปรแกรมบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร (SrarCat Software)
15 มี.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลางการจัดหา สป.สาย ส. ชุดวิทยุทางทหาร ตามแผนงานกลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วย และยุทโธปกรณ์
07 มี.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องสื่อสารการบิน จำนวน ๑๓ งาน
07 มี.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อระบบป้องกันและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Anti Drone)
06 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ในการเก็บรักษา และรับ-ส่งสิ่งอุปกรณ์
06 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเชื่อมโยงตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมการเชื่อมต่อระบบ จำนวน ๓ พื้นที่
06 มี.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ระบบป้องกันและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (Anti Drone) สนับสนุน ขกท.
06 มี.ค. 2562 ขส.ทบ. ประกาศเชิญชวนจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ รายการแบตเตอรี่ใช้สตาร์ต ชนิดตะกั่ว - กรด
06 มี.ค. 2562 เผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงชุดเฝ้าฟังการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุ
 เพิ่มเติม
ก่อนจะเป็นพิพิธภัณฑ์

เหล่าทหารสื่อสาร ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม๒๔๖๗ แต่ยังสังกัดอยู่กับหน่วยทหารช่าง จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๖ หน่วยเหนือของทหารสื่อสารคือ แผนกที่ ๕ กรมจเรทหารบก ต่อมา พ.ศ.๒๔๘๕ จึงแปรสภาพเป็นแผนกสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารบก และ พ.ศ.๒๔๘๙ แผนกทหารสื่อสารก็แปรสภาพเป็นกรมจเรทหารสื่อสารกลับไปสังกัดกรมจเรทหารบกอีก จนกระทั่งถึง พ.ศ.๒๔๙๕ กรมจเรทหารสื่อสาร จึงเปลี่ยนเป็น กรมการทหารสื่อสารขึ้นตรงต่อกองทัพบก

การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร

กิจการพิพิธภัณฑ์ทหารของกองทัพบก ได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ ตามคำสี่งกองทัพบกที่ ๓๑๐/๒๓๖๔๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ เรื่อง ให้เขียนประวัติและจัดพิพิธภัณฑ์สำหรับหน่วย ซึ่งกรมการทหารสื่อสารก็ได้เริ่มดำเนินการเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้น โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำสรรพตำรา จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และปรับปรุงห้องสมุดของ สส. ขึ้นเป็นครั้งแรกตามคำสั่งกรมการทหารสื่อสาร ที่ ๒๑๒/๙๒๘๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๒ เรียกว่า “กรรมการ สพส.”

จนถึง พ.ศ.๒๕๐๗ กรมการทหารสื่อสาร รวบรวมวัตถุพิพิธภัณฑ์ได้พอสมควร และได้รับงบประมาณจากกองทัพบกเป็นเงิน ๓๘,๖๘๐.- บาท จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้นที่อาคารเก่าของสถานีวิทยุกระยายเสียง จส.๑ และทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งเป็นวันทหารสื่อสาร ครบรอบ ๔๑ ปี ประวัติอาคารพิพิธภัณฑ์ สส.

เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของอาคารพิพิธภัณฑ์ สส. ซึ่งได้ถือว่าเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของเหล่าทหารสื่อสาร จึงขอกล่าวถึงประวัติที่มรของอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร... อ่านเพิ่มเติม


ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จำเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งพิจารณาควรจำเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดต่อไป...[อ่านเพิ่มเติม]