พิธีบำเพ็ญกุศล วันสวรรคต ครบรอบ 3 ปี...
[ วันที่ : 13 ต.ค. 2562 ]
งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียนราชการ...
[ วันที่ : 01 ต.ค. 2562 ]
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ จก.สส....
[ วันที่ : 30 ก.ย. 2562 ]
พิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบั...
[ วันที่ : 30 เม.ย. 2562 ]
วันครู 2562...

[ วันที่ : 16 ม.ค. 2562 ]
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 70 ปี รร.ทบอ.ส...
[ วันที่ : 21 พ.ค. 2561 ]
พิธีรับ – ส่งหน้าที่ ประธานสมาคมแม่บ้านท...
[ วันที่ : 01 ต.ค. 2562 ]
คณะแม่บ้าน สส. ตรวจเยี่ยมการขายสินค้า...
[ วันที่ : 19 มี.ค. 2562 ]
สม.สส. ตรวจเยี่ยมและมอบทุนบุตรที่มีความต...
[ วันที่ : 19 ก.พ. 2562 ]
พิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา...
[ วันที่ : 17 พ.ค. 2562 ]
โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”...
[ วันที่ : 23 เม.ย. 2562 ]
เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา...
[ วันที่ : 18 ก.พ. 2562 ]08 ต.ค. 2562  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ส. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6
09 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ส. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ในวันพุธที่ 11 ก.ย.62 ณ รร.ส.สส.
04 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบประเมินความรู้ก่อนเข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า ส. รุ่นที่ 56
11 ต.ค. 2562  ประกาศเชิญชวนจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย ส. ชุดวิทยุถ่ายทอดสนามทางยุทธวิธี (Tactical Radio Relay) จำนวน ๑ รายการ
11 ต.ค. 2562  ประกาศเชิญชวนจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย ส. โครงการจัดหาระบบการติดต่อสื่อสารทางยุทธวิธี จำนวน ๕ รายการ
11 ต.ค. 2562  เผยแพร่ขู้อมูล ราคากลางในการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ใน่หลักสูตร นายสิบอาวุโส เหล่า ส. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ ๕
08 ต.ค. 2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) หลักสูตร นายสิบอาวุโส เหล่า ส.
07 ต.ค. 2562  เผยแพร่ข้อมูลและราคากลางในการจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศขนาด ๕๐ ที่นั่ง ใช้ในหลักสูตร นนส. เหล่า ส.
04 ต.ค. 2562  ประกาศเชิญชวนจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย ส. การจ้างปรับปรุงระบบเชื่อมโยงตู้สาขาโทรศัพท์ จำนวน ๘ รายการ
04 ต.ค. 2562  เผยแพร่ข้อมูล และราคากลางในการจัดจ้างเหมาพิธีดเปิด-ปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ส. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ ๕
04 ต.ค. 2562  เผยแพร่ข้อมูล และราคากลางในการจ้างเหมาเลี้ยงอาหารกลางวันหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ส. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ ๕
24 ก.ย. 2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาศซื้อระบบเป้ารถถังเคลื่อนที่อัตโนมัติและเครื่องขยายเสียง สำหรับอัฒจันทร์ควบคุมและประเมินผล
24 ก.ย. 2562  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดหา สป.สาย ส.
19 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบจำลองยุทธ์ทางทหารของ ทบ.
19 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย ส. เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ประกอบชุด สนับสนุน สห.ทบ.
18 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการชิ้นส่วนซ่อมเร่งด่วน ตามแผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์
18 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรสาร (แบบมัลติฟังก์ชัน) พร้อมอุปกรณ์
18 ก.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการซื้อ สป. สาย ส. ติดตั้ง ณ บก.สก.ทบ. แห่งใหม่ สนับสนุนการย้ายที่ตั้งหน่วย สก.ทบ. เข้าที่ตั้งถาวร
 เพิ่มเติม
ก่อนจะเป็นพิพิธภัณฑ์

เหล่าทหารสื่อสาร ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม๒๔๖๗ แต่ยังสังกัดอยู่กับหน่วยทหารช่าง จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๖ หน่วยเหนือของทหารสื่อสารคือ แผนกที่ ๕ กรมจเรทหารบก ต่อมา พ.ศ.๒๔๘๕ จึงแปรสภาพเป็นแผนกสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารบก และ พ.ศ.๒๔๘๙ แผนกทหารสื่อสารก็แปรสภาพเป็นกรมจเรทหารสื่อสารกลับไปสังกัดกรมจเรทหารบกอีก จนกระทั่งถึง พ.ศ.๒๔๙๕ กรมจเรทหารสื่อสาร จึงเปลี่ยนเป็น กรมการทหารสื่อสารขึ้นตรงต่อกองทัพบก

การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร

กิจการพิพิธภัณฑ์ทหารของกองทัพบก ได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ ตามคำสี่งกองทัพบกที่ ๓๑๐/๒๓๖๔๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ เรื่อง ให้เขียนประวัติและจัดพิพิธภัณฑ์สำหรับหน่วย ซึ่งกรมการทหารสื่อสารก็ได้เริ่มดำเนินการเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้น โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำสรรพตำรา จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และปรับปรุงห้องสมุดของ สส. ขึ้นเป็นครั้งแรกตามคำสั่งกรมการทหารสื่อสาร ที่ ๒๑๒/๙๒๘๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๒ เรียกว่า “กรรมการ สพส.”

จนถึง พ.ศ.๒๕๐๗ กรมการทหารสื่อสาร รวบรวมวัตถุพิพิธภัณฑ์ได้พอสมควร และได้รับงบประมาณจากกองทัพบกเป็นเงิน ๓๘,๖๘๐.- บาท จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้นที่อาคารเก่าของสถานีวิทยุกระยายเสียง จส.๑ และทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งเป็นวันทหารสื่อสาร ครบรอบ ๔๑ ปี ประวัติอาคารพิพิธภัณฑ์ สส.

เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของอาคารพิพิธภัณฑ์ สส. ซึ่งได้ถือว่าเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของเหล่าทหารสื่อสาร จึงขอกล่าวถึงประวัติที่มรของอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร... อ่านเพิ่มเติม


ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จำเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งพิจารณาควรจำเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดต่อไป...[อ่านเพิ่มเติม]