Nature
พิธีขอขมาลาอุปสมบท ประจำปี 2562...
[ วันที่ : 26 มิ.ย. 2562 ]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ...
[ วันที่ : 03 มิ.ย. 2562 ]
ลงนามถวายพระพรฯ...
[ วันที่ : 03 มิ.ย. 2562 ]
พิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบั...
[ วันที่ : 30 เม.ย. 2562 ]
วันครู 2562...

[ วันที่ : 16 ม.ค. 2562 ]
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 70 ปี รร.ทบอ.ส...
[ วันที่ : 21 พ.ค. 2561 ]
คณะแม่บ้าน สส. ตรวจเยี่ยมการขายสินค้า...
[ วันที่ : 19 มี.ค. 2562 ]
สม.สส. ตรวจเยี่ยมและมอบทุนบุตรที่มีความต...
[ วันที่ : 19 ก.พ. 2562 ]
การฝึกทบทวนการอบรมช่วยชีวิตเบื้องต้น...
[ วันที่ : 06 ก.พ. 2562 ]
พิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา...
[ วันที่ : 17 พ.ค. 2562 ]
โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”...
[ วันที่ : 23 เม.ย. 2562 ]
เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา...
[ วันที่ : 18 ก.พ. 2562 ]26 มิ.ย. 2562  ประกาศรายชื่อนายทหารประทวนที่มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรพนักงานวิทยุโทรเลข รุ่นที่ 59
10 มิ.ย. 2562 รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ส. รุ่นที่ 57 ประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับแก้ไขเพิ่้มเติม และรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการศึกษาฯ ด้วยทุนส่วนตัว
08 พ.ค. 2562 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่า ส. (เพิ่มเติม) จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษา ปวช. สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อายุไม่เกิน 25 ปี
19 ก.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลางซ่อมระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด สนับสนุน ยศ.ทบ. (รร.สธ.ทบ.)
18 ก.ค. 2562  ประกาศเชิญชวนจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย ส. แบตเตอรี่ UM-1 สนับสนุนให้กับหน่วยต่างๆ ใน ทบ.
15 ก.ค. 2562  ประกาศเชิญชวนจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. ชั่วคราว สาย ส. อุปกรณ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ทบ. สนับสนุน สบ.ทบ.
12 ก.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลาง ซื้อชิ้นส่วนซ่อมชุดควบคุม สนับสนุนแผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์
12 ก.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลาง ชิ้นส่วนซ่อม สป.สาย ส. ที่มีเทคโนโลยีสูง (ชิ้นส่วนซ่อมชุดควบคุม)
12 ก.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมปรับปรุงห้องผลิตรายการและข่าว และห้องบันทึกเสียงของ สทบ. สนับสนุน ฝกร.ศปก.ทบ. จำนวน ๑ งาน
12 ก.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. โครงการจัดหายุทโธปกรณ์สนับสนุนหน่วยในการปฏิบัติภารกิจใน ๓ จชต. จำนวน ๔ รายการ
12 ก.ค. 2562  ร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อ สป.สาย ส. ทดแทนการรองจ่ายสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยของ นขต.ทภ.๑ จำนวน ๒ รายการ
12 ก.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ทดแทนการรองจ่ายสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยของ นขต.ทภ.๑ จำนวน ๒ รายการ
11 ก.ค. 2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวิทยุถ่ายทอดสนามทางยุทธวิธี (Tactical Radio Relay) แบบที่ ๑
10 ก.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุง เครื่องช่วยฝึกพลประจำรถถังแบบ TACOS
09 ก.ค. 2562 เผยแพร่ราคากลาง การจ้างซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิประจำชุมสายโทรศัพท์ของหน่วยต่าง ๆ ทั่ว ทบ.
09 ก.ค. 2562 เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อ สป.สาย ส. ทดแทนการรองจ่ายสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย
09 ก.ค. 2562 เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อ สป.สาย ส. สนับสนุนหน่วยต่างๆใน ทบ. จำนวน ๒ รายการ (๑๕ รายการย่อย)
08 ก.ค. 2562 เผยแพร่ราคากลางชิ้นส่วนซ่อม สป.สาย ส. (เครื่องมือกำหนดพิกัดและชี้ทิศทางอัตโนมัติ)
 เพิ่มเติม
ก่อนจะเป็นพิพิธภัณฑ์

เหล่าทหารสื่อสาร ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม๒๔๖๗ แต่ยังสังกัดอยู่กับหน่วยทหารช่าง จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๖ หน่วยเหนือของทหารสื่อสารคือ แผนกที่ ๕ กรมจเรทหารบก ต่อมา พ.ศ.๒๔๘๕ จึงแปรสภาพเป็นแผนกสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารบก และ พ.ศ.๒๔๘๙ แผนกทหารสื่อสารก็แปรสภาพเป็นกรมจเรทหารสื่อสารกลับไปสังกัดกรมจเรทหารบกอีก จนกระทั่งถึง พ.ศ.๒๔๙๕ กรมจเรทหารสื่อสาร จึงเปลี่ยนเป็น กรมการทหารสื่อสารขึ้นตรงต่อกองทัพบก

การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร

กิจการพิพิธภัณฑ์ทหารของกองทัพบก ได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ ตามคำสี่งกองทัพบกที่ ๓๑๐/๒๓๖๔๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ เรื่อง ให้เขียนประวัติและจัดพิพิธภัณฑ์สำหรับหน่วย ซึ่งกรมการทหารสื่อสารก็ได้เริ่มดำเนินการเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้น โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำสรรพตำรา จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และปรับปรุงห้องสมุดของ สส. ขึ้นเป็นครั้งแรกตามคำสั่งกรมการทหารสื่อสาร ที่ ๒๑๒/๙๒๘๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๒ เรียกว่า “กรรมการ สพส.”

จนถึง พ.ศ.๒๕๐๗ กรมการทหารสื่อสาร รวบรวมวัตถุพิพิธภัณฑ์ได้พอสมควร และได้รับงบประมาณจากกองทัพบกเป็นเงิน ๓๘,๖๘๐.- บาท จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้นที่อาคารเก่าของสถานีวิทยุกระยายเสียง จส.๑ และทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งเป็นวันทหารสื่อสาร ครบรอบ ๔๑ ปี ประวัติอาคารพิพิธภัณฑ์ สส.

เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของอาคารพิพิธภัณฑ์ สส. ซึ่งได้ถือว่าเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของเหล่าทหารสื่อสาร จึงขอกล่าวถึงประวัติที่มรของอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร... อ่านเพิ่มเติม


ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จำเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งพิจารณาควรจำเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดต่อไป...[อ่านเพิ่มเติม]