พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่...
[ วันที่ : 28 ก.ค. 2562 ]
พิธีขอขมาลาอุปสมบท ประจำปี 2562...
[ วันที่ : 26 มิ.ย. 2562 ]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ...
[ วันที่ : 03 มิ.ย. 2562 ]
พิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบั...
[ วันที่ : 30 เม.ย. 2562 ]
วันครู 2562...

[ วันที่ : 16 ม.ค. 2562 ]
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 70 ปี รร.ทบอ.ส...
[ วันที่ : 21 พ.ค. 2561 ]
คณะแม่บ้าน สส. ตรวจเยี่ยมการขายสินค้า...
[ วันที่ : 19 มี.ค. 2562 ]
สม.สส. ตรวจเยี่ยมและมอบทุนบุตรที่มีความต...
[ วันที่ : 19 ก.พ. 2562 ]
ะลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ...
[ วันที่ : 07 ธ.ค. 2561 ]
พิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา...
[ วันที่ : 17 พ.ค. 2562 ]
โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”...
[ วันที่ : 23 เม.ย. 2562 ]
เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา...
[ วันที่ : 18 ก.พ. 2562 ]09 ส.ค. 2562  ประกาศกรมการทหารสื่อสาร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อจ้างเป้นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562
07 ส.ค. 2562 ประกาศกรมการทหารสื่อสาร เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนชายเพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน จำนวน 3 อัตรา
23 ก.ค. 2562 ประกาศกรมการทหารสื่อสาร เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนบรรจุเป็นพนักงานราชการทดแทนการสูญเสีย ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 17 อัตรา
15 ส.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ติดตั้ง ณ บก.สก.ทบ. แห่งใหม่
09 ส.ค. 2562  เผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบมือถือ (Megaphone) สนับสนุน สง.สด.กท. และ สง.สด.จว.
09 ส.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องช่วยฝึกบินจำลองแบบ ฮ.ท.๑
09 ส.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลางจัดหาแบตเตอรี่สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ
09 ส.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อแบตเตอรี่ และชุดประกอบแบตเตอรี่แห้ง
07 ส.ค. 2562  ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมระบบรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด สนับสนุน ยศ.ทบ.(รร.สธ.ทบ.)
06 ส.ค. 2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์อุปกรณ์ไมโครเวฟเชิงความถี่และกำลัง
06 ส.ค. 2562  เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างชุดโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อนันทนาการ สนับสนุน พัน.ปจว.
06 ส.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลาง ระบบเป้ารถถังเคลื่อนที่อัตโนมัติ และเครื่องขยายเสียงสำหรับอัฒจันทร์ควบคุมและประเมินผล
06 ส.ค. 2562  เผยแพร่แผนการจัดซื้อ สป.สาย ส. เพื่อปรับปรุงห้องประชุม และระบบสารสนเทศของ กบ.ทบ.
06 ส.ค. 2562 เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อเครื่องช่วยฝึกเป้าบินแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ รายการ (๑ ชุด) โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ ๒
05 ส.ค. 2562 เผยแพร่แผนจัดซื้อระบบเครื่องเสียงภายในห้องประชุม สบ.ทบ. พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง
05 ส.ค. 2562 เผยแพร่แผนจัดซื้อระบบเครื่องภายในห้องประชุม สบ.ทบ. พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง
05 ส.ค. 2562 ขอให้เผยแพร่ข้อมูล และราคากลางในการจัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง
05 ส.ค. 2562 เผยแพร่ราคากลางการจัดหา ระบบประมวลผลอัจฉริยะ
 เพิ่มเติม
ก่อนจะเป็นพิพิธภัณฑ์

เหล่าทหารสื่อสาร ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม๒๔๖๗ แต่ยังสังกัดอยู่กับหน่วยทหารช่าง จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๖ หน่วยเหนือของทหารสื่อสารคือ แผนกที่ ๕ กรมจเรทหารบก ต่อมา พ.ศ.๒๔๘๕ จึงแปรสภาพเป็นแผนกสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารบก และ พ.ศ.๒๔๘๙ แผนกทหารสื่อสารก็แปรสภาพเป็นกรมจเรทหารสื่อสารกลับไปสังกัดกรมจเรทหารบกอีก จนกระทั่งถึง พ.ศ.๒๔๙๕ กรมจเรทหารสื่อสาร จึงเปลี่ยนเป็น กรมการทหารสื่อสารขึ้นตรงต่อกองทัพบก

การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร

กิจการพิพิธภัณฑ์ทหารของกองทัพบก ได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ ตามคำสี่งกองทัพบกที่ ๓๑๐/๒๓๖๔๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ เรื่อง ให้เขียนประวัติและจัดพิพิธภัณฑ์สำหรับหน่วย ซึ่งกรมการทหารสื่อสารก็ได้เริ่มดำเนินการเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้น โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำสรรพตำรา จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และปรับปรุงห้องสมุดของ สส. ขึ้นเป็นครั้งแรกตามคำสั่งกรมการทหารสื่อสาร ที่ ๒๑๒/๙๒๘๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๒ เรียกว่า “กรรมการ สพส.”

จนถึง พ.ศ.๒๕๐๗ กรมการทหารสื่อสาร รวบรวมวัตถุพิพิธภัณฑ์ได้พอสมควร และได้รับงบประมาณจากกองทัพบกเป็นเงิน ๓๘,๖๘๐.- บาท จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้นที่อาคารเก่าของสถานีวิทยุกระยายเสียง จส.๑ และทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งเป็นวันทหารสื่อสาร ครบรอบ ๔๑ ปี ประวัติอาคารพิพิธภัณฑ์ สส.

เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของอาคารพิพิธภัณฑ์ สส. ซึ่งได้ถือว่าเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของเหล่าทหารสื่อสาร จึงขอกล่าวถึงประวัติที่มรของอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร... อ่านเพิ่มเติม


ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จำเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งพิจารณาควรจำเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดต่อไป...[อ่านเพิ่มเติม]