ลงนามถวายพระพร...
[ วันที่ : 28 ก.ค. 2561 ]
พิธีประดับยศนายทหาร...
[ วันที่ : 04 ก.ค. 2561 ]
การศึกษาดูงานของ บชร.2...
[ วันที่ : 15 มิ.ย. 2561 ]
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 70 ปี รร.ทบอ.ส...
[ วันที่ : 21 พ.ค. 2561 ]
วันเด็กแห่งชาติ 2018...
[ วันที่ : 13 ม.ค. 2561 ]
รอง จก.สส. เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาเชิ...
[ วันที่ : 10 มี.ค. 2560 ]
นายก สม.ทบ. พบปะ สมาชิก สม.สส....
[ วันที่ : 27 มิ.ย. 2561 ]
บริการตัดผมสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีให้แก่...
[ วันที่ : 07 มิ.ย. 2561 ]
บริการตัดผมสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีให้แก่...
[ วันที่ : 01 พ.ค. 2561 ]
การบรรยายพิเศษ และ การประชุมใหญ่สามัญ ปร...
[ วันที่ : 11 มิ.ย. 2561 ]
อมรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ...
[ วันที่ : 28 พ.ค. 2561 ]
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา...
[ วันที่ : 28 พ.ค. 2561 ]จก.สส. ได้กรุณามอบนโยบายด้านการปฏิบัติงาน ประจำปี 61 ให้แก่กำลังพลในสังกัดกรมการทหารสื่อสาร ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ แหล่งสมาคมนายทหารสื่อสาร ดาวน์โหลด  

รวมคลิปรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร บรรยายความรู้ "เศรษฐกิจพอเพียง" โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน สส. ณ ห้องประชุม รร.ส. สส. เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๐

โครงการสื่อสารบนใยแก้วนำแสงเพื่อความมั่นคงของประเทศ

กองทัพบกร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกความตกลง (MOU) โครงการสื่อสารบนใยแก้วนำแสงเพื่อความมั่นคงของประเทศ โดย พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ เจ้ากรมการทหารสื่อสารพร้อมด้วยนายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมลงนามเพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนด้านการลงทุนโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมการของรัฐและเป็นไปตามแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพบกในการพัฒนาการสื่อสารให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 ดูภาพกิจกรรม
"ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง ๑ - ๓๑ ก.ค.๖๐ จำนวน ๑๑ เว็บไซต์ รวม ๓,๗๖๓ URL และแจ้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว"
"ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ ๒๖/๒๕๕๗ ลง ๒๔ พ.ค.๕๗ เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัส จำนวน ๒๖ URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน ๑,๖๐๔ URL"
"กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ ๐-๒๒๙๗ ๗๓๑๙ เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป"
17 ส.ค. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคมระยะใกล้ชนิดขยายความจุได้ สนับสนุนหน่วยใช้ในพื้นที่ ทภ.๒
17 ส.ค. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย ส. ตามโครงการจัดตั้ง พล.ร.๗
17 ส.ค. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชิ้นส่วนซ่อมแผงวงจรตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ เร่งด่วน
16 ส.ค. 2561  ประกาศเผยแพร่โครงการจ้างซ๋อมโมดูลเครื่องสื่อสารการบิน สนับสนุน ศบบ. เร่งด่วน
16 ส.ค. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ สป.สาย ส. ชุดวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง สนับสนุน นสศ.
16 ส.ค. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างอัดขยายภาพในกิจการทั่ว ทบ.
16 ส.ค. 2561  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบสื่อสารทางวิทยุเครือข่าย สนับสนุน คส.สพ.ทบ.
16 ส.ค. 2561  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ สป.สาย ส. สนับสนุนการฝึกต่างๆของ ทบ.
16 ส.ค. 2561  ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อ เรดาร์เฝ้าตรวจภาคพื้นแบบนำพาด้วยบุคคล สนับสนุน ศร.
16 ส.ค. 2561  ประกาศราคากลางจ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเรดาร์ สนับสนุน ศปภอ.ทบ.๔
16 ส.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อ สป.สาย ส. เครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์ประกอบชุด สนับสนุน ศป.
16 ส.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมเครื่องช่วยฝึกยิงอาวุธทหารม้ายานเกราะ ( DOTTS-C ) หน่วย ศม.
16 ส.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อระบบควบคุมและสั่งการอาวุธ ปภอ. สนับสนุน นปอ.
16 ส.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่ราคากลางแบตเตอรี่แห้งชนิดไม่สามารถประจุไฟใหม่ได้ จำนวน ๑ รายการ
16 ส.ค. 2561 เผยแพร่ราคากลางการจัดหาระบบติดต่อสื่อสารภายในรถถังรถสายพาน (ครั้งที่ ๒) สนับสนุน พล.ม.๒ รอ.
 เพิ่มเติม
ก่อนจะเป็นพิพิธภัณฑ์

เหล่าทหารสื่อสาร ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม๒๔๖๗ แต่ยังสังกัดอยู่กับหน่วยทหารช่าง จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๖ หน่วยเหนือของทหารสื่อสารคือ แผนกที่ ๕ กรมจเรทหารบก ต่อมา พ.ศ.๒๔๘๕ จึงแปรสภาพเป็นแผนกสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารบก และ พ.ศ.๒๔๘๙ แผนกทหารสื่อสารก็แปรสภาพเป็นกรมจเรทหารสื่อสารกลับไปสังกัดกรมจเรทหารบกอีก จนกระทั่งถึง พ.ศ.๒๔๙๕ กรมจเรทหารสื่อสาร จึงเปลี่ยนเป็น กรมการทหารสื่อสารขึ้นตรงต่อกองทัพบก

การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร

กิจการพิพิธภัณฑ์ทหารของกองทัพบก ได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ ตามคำสี่งกองทัพบกที่ ๓๑๐/๒๓๖๔๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ เรื่อง ให้เขียนประวัติและจัดพิพิธภัณฑ์สำหรับหน่วย ซึ่งกรมการทหารสื่อสารก็ได้เริ่มดำเนินการเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้น โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำสรรพตำรา จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และปรับปรุงห้องสมุดของ สส. ขึ้นเป็นครั้งแรกตามคำสั่งกรมการทหารสื่อสาร ที่ ๒๑๒/๙๒๘๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๒ เรียกว่า “กรรมการ สพส.”

จนถึง พ.ศ.๒๕๐๗ กรมการทหารสื่อสาร รวบรวมวัตถุพิพิธภัณฑ์ได้พอสมควร และได้รับงบประมาณจากกองทัพบกเป็นเงิน ๓๘,๖๘๐.- บาท จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้นที่อาคารเก่าของสถานีวิทยุกระยายเสียง จส.๑ และทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งเป็นวันทหารสื่อสาร ครบรอบ ๔๑ ปี ประวัติอาคารพิพิธภัณฑ์ สส.

เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของอาคารพิพิธภัณฑ์ สส. ซึ่งได้ถือว่าเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของเหล่าทหารสื่อสาร จึงขอกล่าวถึงประวัติที่มรของอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร... อ่านเพิ่มเติม


ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จำเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งพิจารณาควรจำเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดต่อไป...[อ่านเพิ่มเติม]