พิธีประดับยศนายทหาร...
[ วันที่ : 04 ก.ค. 2561 ]
การศึกษาดูงานของ บชร.2...
[ วันที่ : 15 มิ.ย. 2561 ]
พิธีมอบเงินสงเคราะห์ บุตรที่มีความต้องกา...
[ วันที่ : 07 มิ.ย. 2561 ]
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 70 ปี รร.ทบอ.ส...
[ วันที่ : 21 พ.ค. 2561 ]
วันเด็กแห่งชาติ 2018...
[ วันที่ : 13 ม.ค. 2561 ]
รอง จก.สส. เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาเชิ...
[ วันที่ : 10 มี.ค. 2560 ]
นายก สม.ทบ. พบปะ สมาชิก สม.สส....
[ วันที่ : 27 มิ.ย. 2561 ]
บริการตัดผมสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีให้แก่...
[ วันที่ : 07 มิ.ย. 2561 ]
บริการตัดผมสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีให้แก่...
[ วันที่ : 01 พ.ค. 2561 ]
การบรรยายพิเศษ และ การประชุมใหญ่สามัญ ปร...
[ วันที่ : 11 มิ.ย. 2561 ]
อมรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ...
[ วันที่ : 28 พ.ค. 2561 ]
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา...
[ วันที่ : 28 พ.ค. 2561 ]จก.สส. ได้กรุณามอบนโยบายด้านการปฏิบัติงาน ประจำปี 61 ให้แก่กำลังพลในสังกัดกรมการทหารสื่อสาร ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ แหล่งสมาคมนายทหารสื่อสาร ดาวน์โหลด  

รวมคลิปรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร บรรยายความรู้ "เศรษฐกิจพอเพียง" โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน สส. ณ ห้องประชุม รร.ส. สส. เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๐

โครงการสื่อสารบนใยแก้วนำแสงเพื่อความมั่นคงของประเทศ

กองทัพบกร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกความตกลง (MOU) โครงการสื่อสารบนใยแก้วนำแสงเพื่อความมั่นคงของประเทศ โดย พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ เจ้ากรมการทหารสื่อสารพร้อมด้วยนายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมลงนามเพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนด้านการลงทุนโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมการของรัฐและเป็นไปตามแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกองทัพบกในการพัฒนาการสื่อสารให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 ดูภาพกิจกรรม
"ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง ๑ - ๓๑ ก.ค.๖๐ จำนวน ๑๑ เว็บไซต์ รวม ๓,๗๖๓ URL และแจ้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว"
"ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ ๒๖/๒๕๕๗ ลง ๒๔ พ.ค.๕๗ เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัส จำนวน ๒๖ URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน ๑,๖๐๔ URL"
"กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ ๐-๒๒๙๗ ๗๓๑๙ เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป"
16 ก.ค. 2561  เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมระบบรักษาความปลอดภัย สนับสนุน ร.๑ รอ. จำนวน ๑ งาน
10 ก.ค. 2561  เผยแพร่ราคากลางซื้อ สิ่งอุปกรณ์ เพื่อการปฏิบัติการจิตวิทยา การจัดหาเครื่องเสียงและอุปกรณ์เวที สนับสนุน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 3 ชุด
10 ก.ค. 2561  เผยแพร่ราคากลางจ้างรื้อถอนเสาอากาศโทรคมนาคม แบบสามเหลี่ยมมีสายสลิงยึด (Guy Wire) ความสูง ๗๐ เมตร ที่ ศฝยว.ทบ.
10 ก.ค. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบกล้องระบบรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน
10 ก.ค. 2561  เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อระบบภาพและระบบเสียง พร้อมการติดตั้ง สนับสนุน ศป. จำนวน ๑๐ รายการ
06 ก.ค. 2561  เผยแพร่ราคากลางจัดหาระบบวิทยุติดต่อสื่อสารความปลอดภัยแบบดิจิตอล ระยะที่ ๔ พร้อมอุปกรณ์ และการติดตั้ง สนับสนุน ทภ.๒ จำนวน ๕ รายการ
03 ก.ค. 2561  เผยแพร่ราคากลางจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง ฮ.ท.๖๐
03 ก.ค. 2561  เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อ สป.สาย ส. ตามโครงการจัดตั้ง พล.ร.๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๕ รายการ
02 ก.ค. 2561  เผยแพร่ราคากลางซื้อเครื่องดูดควันและเครื่องกรองอากาศ สนับสนุน สส. (กซสอ.สส.)
29 มิ.ย. 2561  เผยแพร่ราคากลาง สป.สาย ส. ชุดวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง
29 มิ.ย. 2561 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อ สป.สาย ส. ชุดวิทยุสื่อสารระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง
28 มิ.ย. 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมแผงวงจรตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ เร่งด่วน ตามแผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์
28 มิ.ย. 2561 เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ตามโครงการจัดตั้ง พล.ร.๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ
28 มิ.ย. 2561 เผยแพร่ราคากลางการจัดหา สป. สาย ส. ตามโครงการจัดตั้ง พล.ร.๗ จำนวน ๒๓ รายการ
28 มิ.ย. 2561 เผยแพร่ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อ สป.สาย ส. สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ นถปภ.รอ. จำนวน ๓ รายการ
 เพิ่มเติม
ก่อนจะเป็นพิพิธภัณฑ์

เหล่าทหารสื่อสาร ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม๒๔๖๗ แต่ยังสังกัดอยู่กับหน่วยทหารช่าง จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๖ หน่วยเหนือของทหารสื่อสารคือ แผนกที่ ๕ กรมจเรทหารบก ต่อมา พ.ศ.๒๔๘๕ จึงแปรสภาพเป็นแผนกสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารบก และ พ.ศ.๒๔๘๙ แผนกทหารสื่อสารก็แปรสภาพเป็นกรมจเรทหารสื่อสารกลับไปสังกัดกรมจเรทหารบกอีก จนกระทั่งถึง พ.ศ.๒๔๙๕ กรมจเรทหารสื่อสาร จึงเปลี่ยนเป็น กรมการทหารสื่อสารขึ้นตรงต่อกองทัพบก

การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร

กิจการพิพิธภัณฑ์ทหารของกองทัพบก ได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ ตามคำสี่งกองทัพบกที่ ๓๑๐/๒๓๖๔๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ เรื่อง ให้เขียนประวัติและจัดพิพิธภัณฑ์สำหรับหน่วย ซึ่งกรมการทหารสื่อสารก็ได้เริ่มดำเนินการเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้น โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำสรรพตำรา จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และปรับปรุงห้องสมุดของ สส. ขึ้นเป็นครั้งแรกตามคำสั่งกรมการทหารสื่อสาร ที่ ๒๑๒/๙๒๘๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๒ เรียกว่า “กรรมการ สพส.”

จนถึง พ.ศ.๒๕๐๗ กรมการทหารสื่อสาร รวบรวมวัตถุพิพิธภัณฑ์ได้พอสมควร และได้รับงบประมาณจากกองทัพบกเป็นเงิน ๓๘,๖๘๐.- บาท จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้นที่อาคารเก่าของสถานีวิทยุกระยายเสียง จส.๑ และทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งเป็นวันทหารสื่อสาร ครบรอบ ๔๑ ปี ประวัติอาคารพิพิธภัณฑ์ สส.

เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของอาคารพิพิธภัณฑ์ สส. ซึ่งได้ถือว่าเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของเหล่าทหารสื่อสาร จึงขอกล่าวถึงประวัติที่มรของอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร... อ่านเพิ่มเติม


ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จำเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งพิจารณาควรจำเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดต่อไป...[อ่านเพิ่มเติม]