ผช.ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมหน่วย สส. (ด้านส่งกำ...
[ วันที่ : 26 ต.ค. 2561 ]
พิธีประดับยศนายทหาร...
[ วันที่ : 09 ต.ค. 2561 ]
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ จก.สส....
[ วันที่ : 28 ก.ย. 2561 ]
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 70 ปี รร.ทบอ.ส...
[ วันที่ : 21 พ.ค. 2561 ]
วันเด็กแห่งชาติ 2018...
[ วันที่ : 13 ม.ค. 2561 ]
รอง จก.สส. เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาเชิ...
[ วันที่ : 10 มี.ค. 2560 ]
นายก สม.ทบ. พบปะ สมาชิก สม.สส....
[ วันที่ : 27 มิ.ย. 2561 ]
บริการตัดผมสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีให้แก่...
[ วันที่ : 07 มิ.ย. 2561 ]
บริการตัดผมสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีให้แก่...
[ วันที่ : 01 พ.ค. 2561 ]
การบรรยายพิเศษ และ การประชุมใหญ่สามัญ ปร...
[ วันที่ : 11 มิ.ย. 2561 ]
อมรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ...
[ วันที่ : 28 พ.ค. 2561 ]
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา...
[ วันที่ : 28 พ.ค. 2561 ]20 ต.ค. 2561  แจ้งผลการพิจารณาผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาวุโส เหล่า ส.(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ ๓ และ ๔
รวมคลิปรณรงค์การป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร บรรยายความรู้ "เศรษฐกิจพอเพียง" โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน สส. ณ ห้องประชุม รร.ส. สส. เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๐
13 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องมือทำงานแผนที่อัตโนมัติ SSS
13 พ.ย. 2561  เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมตู้ซ่อมเคลื่อนที่ (E-5113) และอุปกรณ์ กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง)
12 พ.ย. 2561  เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมระบบ Power Supply ของเรดาร์ กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การซ่อมบำรุง)
12 พ.ย. 2561  เผยแพร่ราคากลาง สป. ใช้ในโรงงาน (กผสป.สส.) และวัสดุ สำหรับ กคส.สส. กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์
12 พ.ย. 2561  เผยแพร่ราคากลางวัสดุ สำหรับ กคส.สส. กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การเก็บรักษาเพื่อแจกจ่าย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
12 พ.ย. 2561  เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมเสาอากาศโทรคมนาคม ทบ.
12 พ.ย. 2561  เผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุประกอบการถ่ายรูปทำบัตรทหารกองประจำการรุ่นปี ๖๑ ผลัดที่ ๒ และรุ่นปี ๖๒ ผลัดที่ ๑
12 พ.ย. 2561  เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมสายใยแก้วนำแสง ระบบรักษาความปลอดภัย สนับสนุน ร.๑ รอ.
12 พ.ย. 2561  เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมเสาโทรคมนาคมวิทยุทวนสัญญาณข่ายอารักขาฯ จำนวน ๑ งาน
09 พ.ย. 2561  เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมชุดควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเรดาร์แลดส์
09 พ.ย. 2561 เผยแพร่ราคากลางวัสดุซ่อมอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคม และสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน
09 พ.ย. 2561 เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมชุดวิทยุ VHFFM ผลิตภัณฑ์ MOTOROLA
09 พ.ย. 2561 เผยแพร่ราคากลางซื้อวัสดุ สำหรับ กคส.สส. กลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ (การเก็บรักษาเพื่อแจกจ่าย)
09 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อแบตเตอรี่ BB-2557U (ใช้กับชุดโซล่าเซลล์) จำนวน ๑ รายการ (๕๐ ก้อน) โดยวิธีคัดเลือก
09 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมแก้โมดูลชุดเครื่องรับ/ส่งระบบพิสูจน์ฝ่ายของเรดาร์ จำนวน ๕ งาน โดยวิธีคัดเลือก
 เพิ่มเติม
ก่อนจะเป็นพิพิธภัณฑ์

เหล่าทหารสื่อสาร ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม๒๔๖๗ แต่ยังสังกัดอยู่กับหน่วยทหารช่าง จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๖ หน่วยเหนือของทหารสื่อสารคือ แผนกที่ ๕ กรมจเรทหารบก ต่อมา พ.ศ.๒๔๘๕ จึงแปรสภาพเป็นแผนกสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารบก และ พ.ศ.๒๔๘๙ แผนกทหารสื่อสารก็แปรสภาพเป็นกรมจเรทหารสื่อสารกลับไปสังกัดกรมจเรทหารบกอีก จนกระทั่งถึง พ.ศ.๒๔๙๕ กรมจเรทหารสื่อสาร จึงเปลี่ยนเป็น กรมการทหารสื่อสารขึ้นตรงต่อกองทัพบก

การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร

กิจการพิพิธภัณฑ์ทหารของกองทัพบก ได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ ตามคำสี่งกองทัพบกที่ ๓๑๐/๒๓๖๔๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ เรื่อง ให้เขียนประวัติและจัดพิพิธภัณฑ์สำหรับหน่วย ซึ่งกรมการทหารสื่อสารก็ได้เริ่มดำเนินการเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้น โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำสรรพตำรา จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และปรับปรุงห้องสมุดของ สส. ขึ้นเป็นครั้งแรกตามคำสั่งกรมการทหารสื่อสาร ที่ ๒๑๒/๙๒๘๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๒ เรียกว่า “กรรมการ สพส.”

จนถึง พ.ศ.๒๕๐๗ กรมการทหารสื่อสาร รวบรวมวัตถุพิพิธภัณฑ์ได้พอสมควร และได้รับงบประมาณจากกองทัพบกเป็นเงิน ๓๘,๖๘๐.- บาท จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้นที่อาคารเก่าของสถานีวิทยุกระยายเสียง จส.๑ และทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งเป็นวันทหารสื่อสาร ครบรอบ ๔๑ ปี ประวัติอาคารพิพิธภัณฑ์ สส.

เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของอาคารพิพิธภัณฑ์ สส. ซึ่งได้ถือว่าเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของเหล่าทหารสื่อสาร จึงขอกล่าวถึงประวัติที่มรของอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร... อ่านเพิ่มเติม


ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จำเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งพิจารณาควรจำเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดต่อไป...[อ่านเพิ่มเติม]