พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพ...
[ วันที่ : 16 พ.ค. 2562 ]
พิธีประดับนายทหาร สส....
[ วันที่ : 10 พ.ค. 2562 ]
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีรดน้ำดำหัวขอพร เน...
[ วันที่ : 10 เม.ย. 2562 ]
วันครู 2562...

[ วันที่ : 16 ม.ค. 2562 ]
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 70 ปี รร.ทบอ.ส...
[ วันที่ : 21 พ.ค. 2561 ]
วันเด็กแห่งชาติ 2018...
[ วันที่ : 13 ม.ค. 2561 ]
นายก สม.ทบ. พบปะ สมาชิก สม.สส....
[ วันที่ : 27 มิ.ย. 2561 ]
บริการตัดผมสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีให้แก่...
[ วันที่ : 07 มิ.ย. 2561 ]
บริการตัดผมสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีให้แก่...
[ วันที่ : 01 พ.ค. 2561 ]
โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”...
[ วันที่ : 23 เม.ย. 2562 ]
การบรรยายพิเศษ และ การประชุมใหญ่สามัญ ปร...
[ วันที่ : 11 มิ.ย. 2561 ]
อมรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ...
[ วันที่ : 28 พ.ค. 2561 ]17 พ.ค. 2562  ประกาศแจ้งรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ส. รุ่นที่ ๕๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมถึงการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการขอเข้ารับการศึกษาฯ
08 พ.ค. 2562 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่า ส. (เพิ่มเติม) จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษา ปวช. สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อายุไม่เกิน 25 ปี
04 เม.ย. 2562 ประกาศ เรื่องผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในตำแหน่ง พลขับ จำนวน 4 อัตรา
29 มี.ค. 2562 ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง เสมียน และ เสมียนพิมพ์ดีด จำนวน 4 อัตรา
15 มี.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการศึกษานายสิบชั้นต้น รุ่นที่ 2 และ 3
15 พ.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเรดาร์แจ้งเตือนภัยระดับต่ำ LAADS
10 พ.ค. 2562  ประกาศเชิญชวนจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย. ส. ระบบสายอากาศวิทยุกระจายเสียง AM สนับสนุน พล.๑ รอ.
08 พ.ค. 2562  ประกาศเชิญชวนจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราว สาย ส. ระบบโปรแกรมบริหารจัดการภายใน รพ. สนับสนุน รพ.รร.๖
07 พ.ค. 2562  ประกาศเชิญชวนจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.ชั่วคราวสาย ส. ระบบสารสนเทศเพื่อการรับบริจาคและการจัดเตรียมโลหิตสนับสนุน สพธ.
02 พ.ค. 2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบสารสนเทศกองทัพบก สนับสนุนกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์
02 พ.ค. 2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงระบบสารสนเทศกองทัพบก สนับสนุนกลุ่มงบงาน
02 พ.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อ สป.สาย ส. ประจำห้องบันทึก เสียงพร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง สนับสนุน ดย.ทบ.
30 เม.ย. 2562  เผยแพร่ราคากลางจ้างทำห้องบันทึกเสียง สนับสนุน ดย.ทบ.
29 เม.ย. 2562  เผยแพร่ราคากลางจัดหาระบบเป้าอัตโนมัติ ตามโครงการสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ ทบ. ในพื้นที่ ศร.
26 เม.ย. 2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรนนิบัติบำรุงเพื่อดำรงสภาพโครงการเสริมสร้างความพร้อมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทบ.
26 เม.ย. 2562 เผยแพร่ราคากลางจัดหาระบบเป้าอัตโนมัติ ของ นสศ. สนับสนุนกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
26 เม.ย. 2562 เผยแพร่ราคากลางจัดหาระบบเป้าอัตโนมัติ ตามโครงการสนามฝึกทางยุทธวิธีอเนกประสงค์ ทบ. ในพื้นที่ ศร.
25 เม.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะการจ้างล้างอัดขยายภาพในกกิจการทั่ว ทบ.
25 เม.ย. 2562 เผยแพร่ราคากลางการจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง ฮ.ท.๒๑๒ สนับสนุนกลุ่มงบงาน โครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์
24 เม.ย. 2562 เผยแพร่ราคากลาง ซื้อวัสดุซ่อมและวัสดุสิ้นเปลือง ของ กจสท.สส.
 เพิ่มเติม
ก่อนจะเป็นพิพิธภัณฑ์

เหล่าทหารสื่อสาร ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม๒๔๖๗ แต่ยังสังกัดอยู่กับหน่วยทหารช่าง จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๖ หน่วยเหนือของทหารสื่อสารคือ แผนกที่ ๕ กรมจเรทหารบก ต่อมา พ.ศ.๒๔๘๕ จึงแปรสภาพเป็นแผนกสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารบก และ พ.ศ.๒๔๘๙ แผนกทหารสื่อสารก็แปรสภาพเป็นกรมจเรทหารสื่อสารกลับไปสังกัดกรมจเรทหารบกอีก จนกระทั่งถึง พ.ศ.๒๔๙๕ กรมจเรทหารสื่อสาร จึงเปลี่ยนเป็น กรมการทหารสื่อสารขึ้นตรงต่อกองทัพบก

การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร

กิจการพิพิธภัณฑ์ทหารของกองทัพบก ได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ ตามคำสี่งกองทัพบกที่ ๓๑๐/๒๓๖๔๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ เรื่อง ให้เขียนประวัติและจัดพิพิธภัณฑ์สำหรับหน่วย ซึ่งกรมการทหารสื่อสารก็ได้เริ่มดำเนินการเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้น โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำสรรพตำรา จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และปรับปรุงห้องสมุดของ สส. ขึ้นเป็นครั้งแรกตามคำสั่งกรมการทหารสื่อสาร ที่ ๒๑๒/๙๒๘๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๒ เรียกว่า “กรรมการ สพส.”

จนถึง พ.ศ.๒๕๐๗ กรมการทหารสื่อสาร รวบรวมวัตถุพิพิธภัณฑ์ได้พอสมควร และได้รับงบประมาณจากกองทัพบกเป็นเงิน ๓๘,๖๘๐.- บาท จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้นที่อาคารเก่าของสถานีวิทยุกระยายเสียง จส.๑ และทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งเป็นวันทหารสื่อสาร ครบรอบ ๔๑ ปี ประวัติอาคารพิพิธภัณฑ์ สส.

เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของอาคารพิพิธภัณฑ์ สส. ซึ่งได้ถือว่าเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของเหล่าทหารสื่อสาร จึงขอกล่าวถึงประวัติที่มรของอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร... อ่านเพิ่มเติม


ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จำเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งพิจารณาควรจำเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดต่อไป...[อ่านเพิ่มเติม]