Nature
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ...
[ วันที่ : 03 มิ.ย. 2562 ]
ลงนามถวายพระพรฯ...
[ วันที่ : 03 มิ.ย. 2562 ]
วันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ 95...
[ วันที่ : 27 พ.ค. 2562 ]
พิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบประกาศนียบั...
[ วันที่ : 30 เม.ย. 2562 ]
วันครู 2562...

[ วันที่ : 16 ม.ค. 2562 ]
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบ 70 ปี รร.ทบอ.ส...
[ วันที่ : 21 พ.ค. 2561 ]
คณะแม่บ้าน สส. ตรวจเยี่ยมการขายสินค้า...
[ วันที่ : 19 มี.ค. 2562 ]
สม.สส. ตรวจเยี่ยมและมอบทุนบุตรที่มีความต...
[ วันที่ : 19 ก.พ. 2562 ]
การฝึกทบทวนการอบรมช่วยชีวิตเบื้องต้น...
[ วันที่ : 06 ก.พ. 2562 ]
พิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา...
[ วันที่ : 17 พ.ค. 2562 ]
โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”...
[ วันที่ : 23 เม.ย. 2562 ]
เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา...
[ วันที่ : 18 ก.พ. 2562 ]10 มิ.ย. 2562  รายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ส. รุ่นที่ 57 ประจำปีงบประมาณ 2562 ฉบับแก้ไขเพิ่้มเติม และรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการศึกษาฯ ด้วยทุนส่วนตัว
08 พ.ค. 2562 ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่า ส. (เพิ่มเติม) จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษา ปวช. สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อายุไม่เกิน 25 ปี
14 มิ.ย. 2562  เผยแพร่แผนการจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อม สป.สาย ส. ตามแผนงานกลุ่มงบงานส่งกำลังและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์
11 มิ.ย. 2562  เผยแพร่ราคากลางจ้างติดตั้งเสาอากาศโทรคมนาคมแบบ Self Support สูง ๖๐ เมตร สนับสนุน กพผ.พธ.ทบ.
11 มิ.ย. 2562  เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมชุดค้นหาเป้าหมายสัญญาณดิจิตอล สนับสนุน ขกท.
10 มิ.ย. 2562  ประกาศเชิญชวนจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ส. ชุดอุปกรณ์สนธิระบบเครือข่ายสื่อสารทางยุทธวิธี ระดับกองทัพภาค
06 มิ.ย. 2562  เผยแพร่ราคากลางการจัดหาอากาศยานไร้นักบินขนาดเล็กมาก (Mini UAV)
05 มิ.ย. 2562  เผยแพร่ราคากลางการจัดหาระบบจำลองยุทธ์ทางทหารของ ทบ.
04 มิ.ย. 2562  ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุซ่อมและวัสดุสิ้นเปลือง ของ กจสท.สส.
30 พ.ค. 2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำห้องบันทึกเสียง สนับสนุน ดย.ทบ.
30 พ.ค. 2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สป.สาย ส. ประจำห้องบันทึก เสียงพร้อมอุปกรณ์ประกอบและการติดตั้ง
30 พ.ค. 2562  เผยแพร่ราคากลางจ้างซ่อมเสาอากาศโทรคมนาคมแบบ Guy Wire สูง ๖๐ เมตร สนับสนุน ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑
30 พ.ค. 2562 เผยแพร่ราคากลางจ้างปรนนิบัติบำรุงเครื่องช่วยฝึกยิงอาวุธทหารราบ (DOTTS-10)
29 พ.ค. 2562 เผยแพร่ราคากลางซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่, ชุดกล่องแบตเตอรี่ และชุดประกอบแบตเตอรี่ จำนวน ๒ รายการ
29 พ.ค. 2562 ประกาศประกวดราคาซื้อวัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่, ชุดกล่องแบตเตอรี่ และชุดประกอบแบตเตอรี่ ทดแทนการรองจ่าย
27 พ.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดหาอุปกรณ์ประจำสำนักงาน สนับสนุนให้กับ สง.ปรมน.ทบ.
27 พ.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สป.ตามโครงการปรับปรุงห้องเรียนอัจฉริยะฯ ของ รร.สบ.สบ.ทบ.
 เพิ่มเติม
ก่อนจะเป็นพิพิธภัณฑ์

เหล่าทหารสื่อสาร ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม๒๔๖๗ แต่ยังสังกัดอยู่กับหน่วยทหารช่าง จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๖ หน่วยเหนือของทหารสื่อสารคือ แผนกที่ ๕ กรมจเรทหารบก ต่อมา พ.ศ.๒๔๘๕ จึงแปรสภาพเป็นแผนกสื่อสาร กรมเสนาธิการทหารบก และ พ.ศ.๒๔๘๙ แผนกทหารสื่อสารก็แปรสภาพเป็นกรมจเรทหารสื่อสารกลับไปสังกัดกรมจเรทหารบกอีก จนกระทั่งถึง พ.ศ.๒๔๙๕ กรมจเรทหารสื่อสาร จึงเปลี่ยนเป็น กรมการทหารสื่อสารขึ้นตรงต่อกองทัพบก

การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร

กิจการพิพิธภัณฑ์ทหารของกองทัพบก ได้เริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ ตามคำสี่งกองทัพบกที่ ๓๑๐/๒๓๖๔๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ เรื่อง ให้เขียนประวัติและจัดพิพิธภัณฑ์สำหรับหน่วย ซึ่งกรมการทหารสื่อสารก็ได้เริ่มดำเนินการเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้น โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำสรรพตำรา จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และปรับปรุงห้องสมุดของ สส. ขึ้นเป็นครั้งแรกตามคำสั่งกรมการทหารสื่อสาร ที่ ๒๑๒/๙๒๘๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๒ เรียกว่า “กรรมการ สพส.”

จนถึง พ.ศ.๒๕๐๗ กรมการทหารสื่อสาร รวบรวมวัตถุพิพิธภัณฑ์ได้พอสมควร และได้รับงบประมาณจากกองทัพบกเป็นเงิน ๓๘,๖๘๐.- บาท จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสารขึ้นที่อาคารเก่าของสถานีวิทยุกระยายเสียง จส.๑ และทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งเป็นวันทหารสื่อสาร ครบรอบ ๔๑ ปี ประวัติอาคารพิพิธภัณฑ์ สส.

เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของอาคารพิพิธภัณฑ์ สส. ซึ่งได้ถือว่าเป็นอาคารประวัติศาสตร์ของเหล่าทหารสื่อสาร จึงขอกล่าวถึงประวัติที่มรของอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร... อ่านเพิ่มเติม


ในการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จำเป็นต้องจัดให้มีระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยประเภทต่างๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่แหล่งกำเนิด โดยจัดวางภาชนะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย พร้อมทั้งพิจารณาควรจำเป็นของสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยและระบบขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัดต่อไป...[อ่านเพิ่มเติม]