เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2561 พล.ท.มณฑล ปราการสมุทร จก.สส. เป็นประธานการบรรยายพิเศษ"การวางแผนการเงินก่อนวัยเกษียณ" โดยวิทยากรจากธนาคารทหารไทย สาขาศรีย่าน และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการทหารสื่อสาร ณ แหล่งสมาคมนายทหารสื่อสาร

ณ แหล่งสมาคมนายทหารสื่อสาร  11 มิ.ย. 2561   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  127   บันทึกโดย :  ส.ต.ณัฐพงศ์ เกตุสะอาด