เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 1100 พล.ท.สุชาติ ผ่องพุฒิ จก.สส. พร้อมคณะนายทหาร สส.ร่วมพิธีลงนามบันทึกความตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ช่องสัญญาณ โครงข่ายสื่อสารบนใยแก้วนำแสงเพื่อความมั่นคง ณ สำนักงานกลาง กฟผ.    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการ เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เช่นเดียวกัน กองทัพบกมีหน้าที่ เสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ให้แก่ประชาชน รวมถึงดำรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยของชาติ ดังนั้นความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานนี้ จึงมิใช่เพียงความร่วมมือในการใช้ช่องสัญญาณโทรคมนาคมร่วมกันเท่านั้น แต่เป็นการแสดงให้สังคมไทยได้เห็นถึงความตั้งใจของหน่วยงานเพื่อความมั่นคงของประเทศ ที่พยายามจะลดภาระงบประมาณของชาติ ในด้านการสื่อสารเพื่อความมั่นคง

    โดยความร่วมมือกันทางด้านการใช้ช่องสัญญาณโทรคมนาคมร่วมกันในครั้งนี้ เกิดจากความตั้งใจของคณะผู้บริหาร ทั้งสองหน่วยงาน ที่จะลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบโครงข่ายโทรคมนาคมการสื่อสารเพื่อความมั่นคง ซึ่งความเสียสละของทุกท่านนั้น จึงส่งผลให้ประสบความสำเร็จในความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งผลิตประเทศไทย  26 ก.ย. 2559   จำนวนผู้เปิดอ่าน :  509   บันทึกโดย :  จ.ส.ต.วีระพล พรมหลวงศรี