1. ปฏิบัติการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุงเครื่องสื่อสารให้กับศบบ.,ร้อยบ.กองพล
และหน่วยบินอื่นๆของ ทบ.
2. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
   
1. ดำเนินการส่งกำลังและซ่อมบำรุงสป.สายส.ประเภทเครื่องสื่อสารและเครื่องช่วยเดินอากาศประจำอากาศยาน ทบ.
2. เสนอความต้องการชิ้นส่วนซ่อมเพื่อให้สามารถสนับสนุนการซ่อมบำรุงสป.
ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ
3. สนับสนุนการซ่อมบำรุงเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง ฮท.๑ให้กับ ศบบ.
4. สนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยานควบคุมระยะไกลไร้นักบิน ให้กับ พล.ป.
5. สนับสนุนภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
     
   
     
   
   
  พ.ท.สาคร ชนะบุญ
หน.สนบ.ทบ.กซสอ.สส.
 
   
  พ.ต.วีระศักดิ์ โสภารักษ์
ประจำแผนก สนบ.ทบ.กซสอ.สส.
 
ร.อ.สุรเดช เรืองมั่นคง
น.ซบร.สื่อสาร
ร.อ.วิไล โพธิ์นรินทร์
ผบ.ตอน
ร.ต.สุขสวัสดิ์ สวัสดิโรจน์
น.ซบร.สื่อสาร
จ.ส.อ.นเรศน์ กุลวัฒนนาค
ช่างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
จ.ส.อ.ยุคลธร พิบูลรัตนสังข์
หน.ช่างซ่อมวิทยุ
จ.ส.อ.สมชัย ฟักบัว
นายสิบส่งกำลังสายสื่อสาร
จ.ส.อ.อนุกูล ธนูบรรณ์
ช่างซ่อมเครื่องช่วยเดินอากาศ
จ.ส.อ.ประศักิด์ อินทร์อยู่
ช่างซ่อมวิทยุประกอบการบิน
จ.ส.อ.อรรถ กระจะจ่าง
ช่างซ่อมเครื่องช่วยเดินอากาศอาวุโส
จ.ส.อ.สมโภชน์ พึ่งอินทร์
ช่างซ่อมเครื่องช่วยเดินอากาศ
จ.ส.อ.สมโภชน์ พึ่งอินทร์
ช่างซ่อมเครื่องช่วยเดินอากาศ
จ.ส.อ.บุญเสริม กระจายศรี
ช่างซ่อมวิทยุประกอบการบิน
จ.ส.อ.สมพร ชมโครกกรวด
ช่างซ่อมวิทยุประกอบการบิน
จ.ส.อ.ศักตินนท์ ฤทธิ์เดช
ช่างซ่อมวิทยุประกอบการบิน
จ.ส.อ.ศักตินนท์ ฤทธิ์เดช
ช่างซ่อมวิทยุประกอบการบิน
จ.ส.อ.นิพนธ์ ศรีไพโรจน์
ช่างซ่อมวิทยุประกอบการบิน
จ.ส.อ.รุ่งนิรันดร์ กระจ่างฤกษ์
ช่างซ่อมวิทยุประกอบการบิน
จ.ส.อ.ชาญชัย แย้มแสง
ช่างซ่อมเครื่องกำเนินไฟฟ้า
จ.ส.อ.ทรงศักดิ์ ชื่นมะโน
นายสิบบรรจุหีบห่อ
จ.ส.อ.ฐิติพงษ์ ราชหงษ์
ช่างซ่อมเครื่องช่วยเดินอากาศ
จ.ส.อ.สมศักดิ์ สำเนียง
ช่างซ่อมวิทยุประกอบการบิน
จ.ส.อ.ศุภรัตน์ เจริญศักดิ์
ช่างซ่อมวิทยุประกอบการบิน
จ.ส.ต.กฤษณะ พิมพิสาร
นายสิบคลัง
จ.ส.ต.ณรงค์ศักดิ์ พลรัตนศักดิ์
ช่างซ่อมวิทยุประกอบการบิน
จ.ส.ต.ณัฐวุฒิ กะมุตะเสน
ช่างซ่อมเครื่องซ่วยเดินอากาศ
ส.อ.ณัฏฐ์ สวัสดี
ช่างซ่อมเครื่องซ่วยเดินอากาศ
ส.อ.พรณรง มงคลการ
เสมียนพิมพ์ดีด
 
ส.อ.ปริพรรท์ วิเศษศิริ
ช่างซ่อมและติดตั้งโทรศัพท์
  ส.ท.ภูว จุลมณีโชติ
ช่างซ่อมและติดตั้งโทรศัพท์

[ประวัติหน่วย][การจัด-ภารกิจ][อดีตผู้บังคับบัญชา][ผู้บังคับบัญชา][ภาพกิจกรรม][หมายเลขโทรศัพท์]
[ระบบงานส่งกำลัง][ระบบงานซ่อมบำรุง][ระบบงานกำลังพล][หน้าหลัก]